Frequently asked questions

Filtruoti pagal temą

Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje (toliau – IS) registruojami nuolat. Prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturės. Tai galima padaryti internetu IS prisijungus https://svietimas.vilnius.lt/. Grupės sudaromos kovo mėnesį, todėl norint lankyti 2022 m. rugsėjį, reikia užsiregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios. Eilės bus sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas ir data nesvarbūs. Pažymime 18-31 negalima.

Prašymai galioja, iki bus suteikta paslauga, vaikui pradėjus mokytis pagal pradinio ugdymo programą arba iki prašymas bus atsiimtas IS vartotojo. Negaliojantys prašymai IS panaikinami. Nutraukus ugdymo sutartį, prašymai dėl įstaigos keitimo taip pat yra naikinami. Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti įstaigą panaikina ankstesnįjį.

Eilės sudaromos tokia tvarka:

1.1. vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant (ši nuostata taikoma ir 18.1.4 papunktyje nurodytam atvejui):

1.1.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamąją vietą). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);

1.1.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
1.1.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

1.1.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai);

1.1.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

1.1.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

1.2. vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant:

1.2.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus. Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);

1.2.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

1.2.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią Įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

1.2.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

1.2.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

1.3. neatitinkant Aprašo 18.1 ar 18.2 punktų nustatytų kriterijų, eilės sudaromos tokia tvarka:

1.3.1. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka);

1.3.2. vaikai iš kitų savivaldybių (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtinais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka);

1.3.3. vaikai iš kitų savivaldybių, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka).

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys sumuojamos ir yra visos lygiavertės.

Nesant prioritetų, vieta skiriama vyresnio amžiaus vaikams.

Į Įstaigas be eilės priimami ir perkeliami iš vienos įstaigos į kitą:

1. vaikai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;

2. įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);

3. tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinę darbo sutartį, vaikai;

4. du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai, kurių abiejų tėvų ir vaikų gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje (ši nuostata taikoma ir Aprašo 18.1.4 papunktyje nurodytu atveju), kai jie pretenduoja į įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (ši nuostata taikoma pagal Aprašo 18.1. papunktyje nurodytą tvarką). Nesant laisvų vietų pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, gali būti pasiūlytos alternatyvos artimiausių seniūnijų įstaigose

5. užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai.

6. vaikai su negalia, kuriems nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis;

7. vaikai, kurių vienas iš tėvų yra neįgalus ir jam nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis.

Prašymai perkelti į kitą įstaigą pateikiami elektroniniu būdu https://svietimas.vilnius.lt/, pasirenkant tik vieną įstaigą. Vaiko tėvai (globėjai) gali teikti prašymą pakeisti įstaigą tik vaikui pradėjus ją lankyti (pasirašius ugdymo sutartį). Perkėlimas iš vienos įstaigos į kitą IS sistemoje atliekamas tik tėvams (globėjams) pasirašius ugdymo sutartį pageidaujamoje įstaigoje. Iki bus pasirašyta ugdymo sutartis su pageidaujama lankyti įstaiga, vaikas lieka ankstesnėje įstaigoje. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, turi elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį per el. laiške nurodytą terminą ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimą.

Tų pačių gimimo metų vaikų tėvams (globėjams), kurie yra pasirašę dvišales ugdymo sutartis su įstaigomis, į kurias tuo metu yra priimti jų vaikai, abipusiu susitarimu suteikiama galimybė apsikeisti įstaigomis, pateikus pasirašytą prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriui elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt, pašto adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

IS tvarkytojas vaikus priskiria į naujas grupes nuo einamųjų metų kovo 18 d. iki kovo 30 d. Atsiradus galimybėms, grupės gali būti formuojamos visus metus. Jūs būsite informuoti jūsų pasirinktu informavimo būdu (SMS žinute ir/arba el. paštu).

Deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys tikrinami vieną kartą per savaitę, pirmą savaitės darbo dieną.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, turi per 10 kalendorinių dienų elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį ir iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikti įstaigai, į kurią priimtas vaikas šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją (ar) vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimą.

Tėvai (globėjai), dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės elektroninės sutarties, apie tai turi nedelsdami pranešti įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku), bet ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje ir informuoti apie sutarties pasirašymo ir dokumentų pateikimo datą.

Informacija apie vaiko vietą eilėje pateikiama https://svietimas.vilnius.lt/.

Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. Nr. 1-1269 ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms priskirtos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos, patvirtintos 2021 m. gruodžio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3168/21.
https://aktai.vilnius.lt/document/30365205

Prašymai registruojami nuolat, išskyrus kovo 18 – kovo 31 dienomis, grupių formavimo metu. Eilė yra rodoma lankymo metams (pvz. jeigu vaikas yra užregistruotas 2023 lankymo metams, eilė bus rodoma nuo 2023 m. sausio mėn.).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistai yra atsakingi už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigas duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą. Jie tvarko įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių įstaigų grupes.

Vaikų skaičius grupėse yra nustatomas vadovaujantis LR SAM 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Dėl šių priežasčių vaikas negali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės.

Prašymą galima registruoti tik į grupes, kuriuos yra suformuotos darželyje, ir kurios atitinka vaiko amžių tais kalendoriniais metais, kuriais pageidaujama pradėti lankyti darželį. Nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki kovo 10 d. tėvai (globėjai) https://svietimas.vilnius.lt turi galimybę pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės tėvai (globėjai) turi teisę pakeisti prašymą. Pašymo pateikimo/redagavimo data neįtakoja eiliškumo.

Informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per pastarąsias 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis –
liga (jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis);
prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje;
tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu, darbas užsiimat individualia veikla;
nelaimės šeimoje;
mokinių atostogų metas;
tėvų atostogų metas;
vasaros metas ir kitos svarbios priežastys),

įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjusi tėvus (globėjus).

Pateisinama priežastis – liga (jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis);
prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje;
tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu, darbas užsiimat individualia veikla;
nelaimės šeimoje; mokinių atostogų metas;
tėvų atostogų metas; vasaros metas ir kitos svarbios priežastys.

Nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki kovo 10 d. tėvai (globėjai) turi galimybę pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės tėvai (globėjai) turi teisę pakeisti prašymą ir pasirinkti darželius, kuriose yra tinkamo amžiaus grupės. Prašymo pateikimo/redagavimo data vaikų eilių sudarymui reikšmės neturi.

Pažymime, kad prašymai registruojami/redaguojami nuolat, išskyrus kovo 18 – kovo 31 dienomis, grupių formavimo metu.

Jeigu įstaiga teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, tęsia priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje įstaigoje pateikus prašymą tiesiogiai įstaigos vadovui nustatyta tvarka ne per IS. Tėvams (globėjams) pageidaujant pakeisti įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą, pildomas prašymas per IS Apraše nustatyta tvarka. Jeigu įstaiga neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų, tėvai (globėjai) teikia naują prašymą į pageidaujamas įstaigas Apraše nustatyta tvarka.

Tėvai (globėjai) du kartus pateikę prašymą IS ir atsisakę pasiūlytos vietos (nepasirašę sutarties), turi teisę pateikti prašymą praėjus ne anksčiau kaip 6 mėnesiams nuo paskutinio priskyrimo į Įstaigą datos.

Remontuotinų gatvių sąrašai sudaromi atsižvelgiant į gyventojų, viešojo transporto įmonių, Kelių policijos prašymus, taip pat gatves prižiūrinčių įmonių ir savivaldybės specialistų vertinimus. Kiekvienai jų pagal asfalto dangos būklę ir kitus aspektus parenkamas tinkamas remonto būdas: duobės gali būti tiesiog užtaisomos asfaltu (dažnai prieš tai jos dar išfrezuojamos), gali būti ištisai asfaltuojama, danga remontuojama karštuoju arba šaltuoju regeneravimo būdais arba tiesiog remontuojamos provėžos. Šaltuoju metų laiku (gruodžio–balandžio mėnesiais) taisomos tik avarinės duobės (gilesnės nei 5 cm) „šaltuoju“ ar perdirbtu asfaltu. Šiltuoju sezonu vykdomi pagrindiniai gatvių remonto darbai.

Pirmiausia remontuojamos tos gatvės, kuriomis per parą daugiausia pravažiuoja viešojo ir kitų transporto priemonių, kuriose gausu pažaidų ir remontuotinų vietų ir kurių atkarpoje daugiausia provėžų bei nelygumų. Taip pat atsižvelgiama, ar remontas yra tęstinis ir ar gatvė reprezentacinė.

Už gatvių remontą ir priežiūrą Vilniaus mieste ir jo apylinkėse atsakingos trys bendrovės: „Grinda“, „Kerista“ ir „Gatvių statyba“. Šios bendrovės su sostinės savivaldybe yra sudariusios paslaugų teikimo sutartis, užtikrinančias, kad būtų laiku ir kokybiškai suremontuotos gatvės, dviračių takai, šaligatviai ir gyvenamųjų namų kiemai.

Remontuojamų gatvių sąrašą pagal parinktą remonto būdą galite matyti žemiau. Lentelėse taip pat pateiktas gatvių vertinimas pagal nustatytus kriterijus.

Ištisinis asfaltavimas »
Karštasis regeneravimas »
Provėžų remontas »
Šaltasis pagrindų regeneravimas su asfaltavimu »

Į sąrašą mažiau balų turinčios gatvės gali patekti tuo atveju, jei jose dėl ypač prastos dangos kokybės jau nėra galimybės duobes užtaisyti asfaltu, o jų padėtis avarinė.

Sąraše esančių gatvių kapitalinis remontas planuojamas ateityje. Šiais metais Jūsų gatvėje bus tvarkomos duobės.

Apie duobėtas, provėžuotas ir vairuotojams pavojų keliančias gatves galite pranešti Vilniaus savivaldybės telefonu 1664. Pastebėjus mieste atvirus šulinius, gilias avarines duobes, įgriuvas ties inžinerinių tinklų šuliniais, kliūtis gatvių važiuojamoje dalyje, prašom skambinti UAB „Grinda“ Miesto avarinės dispečerinės tarnybai tel. (8 5) 215 2112 arba mob. 8 650 99 267.

Vilniaus savivaldybės atsakingi specialistai kontroliuoja, kaip remontuojamos gatvės. Pastebėjus netinkamai vykdomus darbus, bendrovėms surašomi patikrinimo aktai, o už nekokybiškai atliktą darbą Vilniaus miesto savivaldybė miestą prižiūrinčioms bendrovėms nemoka.

Prašom kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę. Jūs turite pateikti visus dokumentus (Kelių policijos pažymas, fotofiksaciją, sąskaitas-faktūras už atliktus automobilio remonto darbus ir kt). Vilniaus miesto savivaldybė, išnagrinėjusi medžiagą, Jums praneš, į ką galite kreiptis dėl žalos atlyginimo.

Kiekvienai gatvei parenkamas tinkamiausias remonto būdas. Be abejo, atsižvelgiama ir į turimas lėšas.

Iš viso sostinėje yra daugiau kaip 1000 km asfaltuotų gatvių, apie 500 km žvyrkelių, taip pat nemažai akmenimis ir trinkelėmis grįstų gatvių. Miestas yra padalytas į 5 dalis: Centrinę, Pietinę, Vakarinę, Šiaurinę ir Rytinę.

Jeigu planuojate tame būste gyventi, rekomenduojama ten ir deklaruoti gyvenamąją vietą. Tai galima padaryti el. būdu www.epaslaugos.lt arba nuvykti į seniūniją ar savivaldybę. Jei būstą nuomojatės, pakaks asmens dokumento ir būsto nuomos arba panaudos sutarties. Būsite deklaruotas sutarties galiojimo laikotarpiui. Pasibaigus šiam terminui, deklaravimas automatiškai pasinaikins.

Turite suskubti deklaruoti gyvenamąją vietą, kadangi, jei to dar nepadarėte, nuo 2018-01-01 įrašai apie Jūsų įtraukimą į apskaitą Gyventojų registre nustojo galioti ir Jus likote be deklaravimo vietos. Tai gali Jums sutrukdyti gauti tam tikras paslaugas, kurias suteikiant privalomas gyvenamosios vietos deklaravimas, pvz., prarasite prioritetus, registruojant vaiką į darželius, negalėsite registruoti automobilio savo vardu, neteksite teisės į socialines išmokas ir kt.

Ne, nebus. Bet, kadangi deklaruoti gyvenamąją vietą tapo paprasčiau, siūlome, kai tik atsiras galimybė, deklaruoti savo faktinę gyvenamąją vietą.

Internetu www.epaslaugos.lt, nuvykus į seniūniją arba savivaldybę.

Reikalingas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas). Deklaruojant nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, reikia turėti ir vaiko gimimo liudijimą (arba jo išrašą) ir/ar pasą (jei toks pagamintas).

Jeigu turite nuomos arba panaudos sutartį, kurioje būsto savininkas jau nurodė, kad galite tam tikrą laiką gyventi jo būste, tuomet deklaravimo įstaigai (seniūnijai arba savivaldybei) reikia pateikti nuomos arba panaudos sutartį. Raštiško savininko leidimo Jums jau nebereikės.
Nuomos sutartis neturi būti patvirtinta notaro (nėra tokio reikalavimo). Joje turi būti aiškiai nurodyta, jog buto savininkas leidžia gyventi / nuomotis būstą tam tikriems asmenims. Sutartis turi būti pasirašyta abiejų pusių.

Ne. Deklaruojant nepilnamečius vaikus, atskiro buto savininko sutikimo nereikia, nes vaikai deklaruojami prie tėvų (įtėvių / globėjų / rūpintojų). Tai galite atlikti el. būdu www.epaslaugos.lt arba nuvykę į deklaravimo įstaigą, t. y. seniūniją arba savivaldybę.

Turite deklaravimo įstaigai (seniūnijai arba savivaldybei) pateikti universiteto vadovybės (arba bendrabučio valdytojo) raštišką sutikimą.

Gyventojas deklaruoja savo gyvenamąją vietą, kurioje praleidžia daugiausiai laiko arba yra labiausiai su ja susijęs. Jeigu gyvenate kitos paskirties būste, tuomet ją galite deklaruoti kaip savo gyvenamąją vietą.

Galite, jei sodo namelis įregistruotas ir turi adresą. Tokiu atveju, galite deklaruotis el. būdu www.epaslaugos.lt arba nuvykus su asmens dokumentu į seniūniją arba savivaldybę.

Gyvenant svečių namuose arba viešbutyje, Jūs taip pat turite teisę, gavę būsto savininko leidimą, deklaruoti savo gyvenamąją vietą.

Ne, negalima.

Būsto ploto (kvadratūros) apribojimo nėra.

Tikslus šios paslaugos pavadinimas – įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės. Į šią apskaitą ribotam terminui, jeigu jie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, gali būti įtraukiami tik benamiai, taip pat asmenys, palikę vaikų globos namus ar šeimyną, atliekantys bausmę pataisos įstaigose ar laikomi tardymo izoliatoriuose, bei tie, kurie teismo sprendimu gydomi specializuotose psichikos sveikatos įstaigose, taip pat asmenys, kurie ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos ir pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.
Kiti asmenys turi deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą.

Vaikai deklaruojami prie tėvų (įtėvių / globėjų / rūpintojų). Jeigu abu tėvai (įtėviai / globėjai / rūpintojai) yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatyta su tuo iš tėvų, kuris įtrauktas į šią apskaitą, vaiko įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą galimas.

Prašymai, norintiems gauti Savivaldybės skiriamą finansavimą vaiko ugdymui, registruojami nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje. Pateikti prašymą galima internetu, užpildžius elektroninę prašymo formą interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ (spaudžiant „Teikti prašymą 100 Eur kompensacijai“). Savivaldybėje bus sudaryta galimybė neturintiems kompiuterio ir/ar interneto ryšio pateikti šį prašymą pasinaudojant Savivaldybėje esančiais kompiuteriais, t. y. tėvai ar globėjai turės patys su savo prisijungimu prisijungus prie https://svietimas.vilnius.lt/ sistemos užpildyti ir pateikti prašymą.

Savivaldybė skiria 100 Eur per mėnesį finansavimą, kai:
– vaiko amžius yra nuo 2 iki 6 metų;
– vaikas laukia eilėje centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje nuo prašyme nurodytos lankymo datos praėjus ne mažiau nei vienus metus ir nelanko Savivaldybės arba nevalstybinės ugdymo įstaigos;
– vienas iš tėvų (globėjų) dirba arba yra vaiko auginimo ir priežiūros atostogose, arba apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, arba pats moka privalomąjį sveikatos draudimą;
– vienas iš tėvų (globėjų) yra sudaręs Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos vaiko ugdymo ir priežiūros sutartį su asmeniu, turinčiu verslo liudijimą (ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla, veiklos kodas 099) ar kitaip įteisinusiu veiklą.

Taip, tačiau rašant prašymą kartu su kitais dokumentais reikia pateikti Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją, kad vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų giminaičių teikia vaiko ugdymo ir priežiūros paslaugas.

Pasikeitus aplinkybėms, šiuo atveju gavus vietą darželyje, per 10 darbo dienų nuo minėto įvykio apie tai turi būti informuotas Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.

Jei informacija, kurią pateikėte yra teisinga, tiksli ir Departamento specialistai nesikreipė į Jus prašydami patikslinti informacijos, per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų duomenų pateikimo, bus priimtas sprendimas skirti finansavimą arba ne. Po sprendimo priėmimo per 10 darbo dienų Jūs būsite informuoti paraiškoje nurodytu būdu.

Finansavimas skiriamas tik tais atvejais, kai abiejų tėvų (globėjų) ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau nei vienus metus arba kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) ir jo bei vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau nei vienus metus.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti rašant prašymą:
– vaiko gimimo liudijimą;
– Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos paraišką centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje. Paraiškoje turi būti nurodytas patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi, ir sutikimas, kad duomenys iš kitų registrų būtų gauti automatiniu būdu;
– dokumentus, patvirtinančius, kad vienas iš tėvų (globėjų) dirba (pažymą iš darbovietės, individualios veiklos pažymą ir kt.) arba yra vaiko auginimo ir priežiūros atostogose (pažymą iš darbovietės);
– Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos vaiko ugdymo ir priežiūros sutartį ir dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo, su kuriuo yra sudaryta vaiko ugdymo ir priežiūros sutartis, yra įsigijęs verslo liudijimą ar kitaip įteisinęs veiklą, arba Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją, kad vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų giminaičių teikia vaiko ugdymo ir priežiūros paslaugas;
– atstovo teises patvirtinančius dokumentus, jeigu paraišką teikia vaiko globėjas ar vieno iš vaiko tėvų (globėjų) įgaliotas asmuo;
– kitus finansavimo skyrimui įtakos galinčius turėti dokumentus.

Gavus pranešimą, jog Jūsų pateikta informacija yra netiksli, būtina pateikti reikiamus duomenis Švietimo, kultūros ir sporto departamentui per 10 darbo dienų nuo tėvų (globėjų) informavimo apie netikslius duomenis datos. Patikslinus informaciją, Jūsų prašymas bus svarstomas toliau.

Apie tai, ar gavote finansavimą, ar ne, Jums praneš Švietimo, kultūros ir sporto departamento specialistai Jūsų paraiškoje nurodytu būdu. Jei Savivaldybės skiriamas finansavimas Jums bus suteiktas, skirtos lėšos iki kiekvieno mėnesio 10 dienos už visą praėjusį mėnesį bus pervedamas į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

Atsakingi Švietimo, kultūros ir sporto departamento specialistai turi teisę tikrinti, ar tėvai (globėjai), gaunantys finansavimą, atitinka apraše nustatytas sąlygas, taip pat ar skirtas finansavimas naudojamas pagal apraše nustatytą tikslinę paskirtį (lėšos gali būti naudojamos tik ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrai ir ugdymui).

Finansavimas gali būti nutrauktas, jei:
– paaiškėja, kad tėvai (globėjai) kreipdamiesi dėl finansavimo skyrimo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus finansavimui skirti;
– finansavimo teikimo laikotarpiu per 10 darbo dienų nepranešė tvarkos apraše nustatytų sąlygų, turinčių įtakos finansavimo skyrimui, pasikeitimą;
– jeigu nustatoma, kad skirtas finansavimas naudojamas ne pagal tikslinę paskirtį;
– tėvai (globėjai) atsisako pasiūlytos vietos Savivaldybės įstaigoje toje seniūnijoje, kurioje pasirinko įstaigas, arba besiribojančiose seniūnijose pasirinkta ugdomąja kalba.

Apie pasikeitusias sąlygas, kurios gali turėti įtakos Savivaldybės finansavimo skyrimui, tėvai (globėjai) privalo pranešti Švietimo, kultūros ir sporto departamentui per 10 darbo dienų nuo aplinkybių pasikeitimo.13. Mums pasiūlė darželį, tačiau jis mums neatrodo tinkamas ir norime jo atsisakyti. Ar tai paveiks ugdymui skirtą finansavimą, kurį gauname?

Jeigu tėvai (globėjai) atsisako pasiūlytos vietos Savivaldybės įstaigoje toje seniūnijoje, kurioje pasirinko įstaigas, arba besiribojančiose seniūnijose pasirinkta ugdomąja kalba, finansavimas yra nutraukiamas.

Visą reikiamą informaciją galima rasti https://svietimas.vilnius.lt/

Finansavimas skiriamas, kol vaikas gaus vietą Savivaldybės arba nevalstybinėje ugdymo įstaigoje, bet ne ilgiau nei 11 mėnesių terminui, kai vaiką ugdo ir prižiūri asmuo, įsigijęs verslo liudijimą ar turintis individualios veiklos pažymą, ar vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų pilnamečių giminaičių.

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė įvesti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.Nuo šios datos sostinėje bus įgyvendinta nauja komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sistema:

1) 5-iose savivaldybės atliekų surinkimo ir aptarnavimo zonose teisę surinkti komunalines atliekas turės teisę tik vienas atliekų vežėjas, atrinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

2) įvedama dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą, kuri pakeis iki šios taikytą tarifinę sistemą, kai visi mokesčiai buvo mokami atliekų vežėjams.

Teisės aktai ir papildoma informacija: /lit/teises_aktai/895 ir www.e-tar.lt.

Įvedama vietinė dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą yra privaloma nekilnojamojo turto savininkams arba jų įgaliotiems asmenims, valdantiems rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą.

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. atliekų turėtojams (rinkliavos mokėtojams) bus pradėta skaičiuoti vietinė rinkliava. Įsigaliojus rinkliavai, visų atliekų turėtojų turimos sutartys dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo su atliekų vežėjais neteks teisinės galios.Įsigaliojus naujai rinkliavai, jokių naujų sutarčių dėl komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sudaryti nereikės nei su atliekų vežėjais, nei su SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (SĮ „VASA“).

SVARBU – mokestiniuose pranešimuose ar sąskaitose-faktūrose esami atliekų vežėjai informuos klientus (atliekų turėtojus) apie pasibaigusias sutartis su komunalinių atliekų surinkėjais. Atliekų turėtojai turi  atsiskaityti su esamu vežėju pagal turimas sutartis už iki rinkliavos įvedimo suteiktas paslaugas.

Visiems rinkliavos mokėtojams 2018 m. gegužės mėnesį bus siunčiami pirmieji mokėjimo pranešimai apie 2018 m. rinkliavą. Kitais metais mokestiniai pranešimai bus siunčiami kartą per metus iki kovo 31 d.

Rinkliavos administravimą, apskaičiavimą, apskaitą, surinkimo kontrolę vykdys Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (SĮ „VASA“).Daugiau informacijos www.atliekuadministratorius.lt ir www.sivasa.lt.

Rinkliava mokama ne atliekų vežėjams, o surenkama į Savivaldybės biudžetą. Mokėjimo pranešimus atliekų turėtojai gaus ne iš pastato administratoriaus ar bendrijos, o tiesiogiai iš rinkliavos administratoriaus – SĮ „VASA“.

Visi galimi apmokėjimo būdai ir terminai bus nurodyti mokėjimo pranešimuose.

Jei mokėjimų pranešimuose nurodyti netikslūs Nekilnojamojo turto registro duomenys, ne tam asmeniui priskirtas nekilnojamasis turtas, mirus nekilnojamo turto objekto savininkui, patalpos savininkas turi duomenis patikslinti juos pateikdamas SĮ „VASA“.

Iš rinkliavos apmokamas ne tik atliekų surinkimas, bet ir visa atliekų tvarkymo sistema: sąvartynų eksploatavimas, senų sąvartynų uždarymas, atliekų rūšiavimo skatinimas, mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių, Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatacija, kiti su atliekų tvarkymu susiję darbai. Mokėdami vietinę rinkliavą, gyventojai moka už švaresnę aplinką prie namų, tyresnį vandenį, grynesnį orą.Surinktos rinkliavos lėšos naudojamos tik komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms.

Rinkliava turi padengti visas būtinąsias sąnaudas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymu. Ji susidės iš pastoviųjų ir kintamųjų dedamųjų.Vietinė dvinarė rinkliava nustatoma visiems sostinės komunalinių atliekų turėtojams, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise valdantiems nekilnojamąjį turtą, kurio rūšių sąrašą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir kuriam Savivaldybė yra nustačiusi mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas. Vilniaus mieste išskirta 15 nekilnojamojo turto kategorijų.

 • Pastovioji rinkliavos dalis visų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms yra vienoda (0,2907 Eur/ kv. m per metus), ji nustatyta pagal apmokestinamo nekilnojamo turto plotą.
 • Kintamoji rinkliavos dalis (Eur/ kv. m per metus) priklauso nuo mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir visoms 15-oje nekilnojamojo turto kategorijoms yra skirtinga.

Tais atvejais, kai tam pačiam atliekų turėtojui priskaičiuota rinkliava už daugiau negu vieną apmokestinamą nekilnojamojo turto objektą, jam siunčiamas vienas mokėjimo pranešimas jo deklaruotos nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, kai rinkliavos mokėtojas yra fizinis asmuo, arba buveinės registracijos adresu, kai rinkliavos mokėtojas yra juridinis asmuo.

Daugiabučio namo gyvenamosios kategorijos patalpoms metinė rinkliava preliminariai sudarys 0,7676 Eur /kv. m pastate be įrengtos šachtinės mišrių komunalinių atliekų šalinimo sistemos ir 0,9133 Eur /kv. m pastate su įrengta šachtine mišrių komunalinių atliekų šalinimo sistema*.(*skaičiavimai dar bus patikslinti iki 2018 m. gegužės 1 d.)

Savivaldybė skatins gyventojus rūšiuoti mišrias komunalines atliekas jų susidarymo vietose. 2018-2019 m. mieste bus įrengta virš 600 požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių, kuriose bus konteineriai atskiroms atliekų rūšims, įskaitant ir biologiškai skaidžias (maisto) atliekas.

Mokestinė prievolė rinkliavos mokėtojui teikiama kartą per metus. Mokėjimo pranešime nurodomos apskaičiuotos mokėtinos sumos už visą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), suskaidant mokėjimus ketvirčiais. Rinkliava mokama rinkliavos mokėtojo pasirinkimu už ketvirtį ar visą mokestinį laikotarpį.

Nemokant rinkliavos ir nesurenkant pakankamai lėšų, gali pablogėti atliekų surinkimas, nes iš rinkliavos lėšų bus atsiskaitoma su atliekų tvarkytojais – tiek su atliekų vežėjais, tiek su atliekų tvarkytojais.Jeigu rinkliava nesumokama, ji išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo-vežimo paslaugas teiks trys vežėjai: UAB ,,Ecoservice“, UAB ,,Ekonovus“ ir UAB ,,VSA Vilnius“, atrinkti konkurso būdu.

Vilnius suskirstytas į penkias atliekų surinkimo-vežimo (aptarnavimo) zonas:1 aptarnavimo zona – Verkiai-Žirmūnai (Verkių, Fabijoniškių seniūnijos, šiaurinės  Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijų dalys) – UAB „Ecoservice“;

2 aptarnavimo zona – Antakalnis-Naujoji Vilnia (Antakalnio, Naujosios Vilnios seniūnijos ir šiaurinė Rasų seniūnijos dalis) – UAB „Ecoservice“;

3 aptarnavimo zona – Naujininkai-Paneriai (Naujininkų, Panerių, Grigiškių seniūnijos, pietinė Rasų seniūnijos dalis, pietinė Vilkpėdės seniūnijos dalis) – UAB „Ekonovus“;

4 aptarnavimo zona – Pašilaičiai-Lazdynai (Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės, Viršuliškių, Karoliniškių, Pilaitės, Lazdynų seniūnijos) – UAB „Ecoservice“;

5 aptarnavimo zona – Centras (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno seniūnijos, pietinės Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijų dalys ir šiaurinė Vilkpėdės seniūnijos dalis) – UAB „VSA Vilnius“.

Be to, UAB „Ecoservice“ bus atsakinga dėl didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės ir pavojingų atliekų surinkimo visame mieste.

Kiekvienai aptarnavimo zonai priskyrus atliekų vežėją, sumažės konfliktinių situacijų, bus aiškesnės atsakomybės ribos, mažės sunkvežimių keliamas triukšmas, užterštumas, sumažės gatvių apkrovimas, pagerės gyvenimo kokybė.

Kadangi Vilniuje iki rinkliavos įvedimo iki šiol veikė keturi atliekų vežėjai, kiekvienas jų aptarnavo klientus visame mieste, tai daugeliu atvejų atliekų vežėjas keisis pagal aptarnavimo zonas.Atliekų turėtojus aprūpinant konteineriais ne visada vieno vežėjo mišrių komunalinių atliekų konteineriai bus keičiami kitais, t. y. galimi atvejai, kai liks esami konteineriai, kurie bus paženklinti specialiais lipdukais,  leidžiančiais nustatyti vežėją.

Konteinerių ženklinimas, atsižvelgiant į oro sąlygas, bus atliekamas iki 2018 m. gegužės 1 d.Ženklinamų konteinerių skaičius labai didelis, todėl prašytume gyventojų supratingumo.

Ženklinimas būtinas įvedant dvinarę rinkliavą, apskaitant konteinerių pakėlimų skaičių, ruošiantis kiekvieno konteinerio pasvėrimui aptarnavimo metu. Ženklinimui bus naudojami lipdukai su identifikaciniu numeriu, papildomai gali būt naudojami ir plastikiniai lustai.

SVARBU – radus taip paženklintus konteinerius, prašome neplėšyti lipdukų, kadangi NEPAŽYMĖTI KONTEINERIAI NEBUS APTARNAUJAMI.

Gyventojai privalės išstumti konteinerius iš privačių valdų, pagal jų aptarnavimo grafiką, nepaisant to, ar jie užpildyti, ar tušti.

Konteinerius ženklinimą vykdys naujasis atliekų vežėjas pagal aptarnavimo zoną.SVARBU – konteinerį gali paženklinti nebūtinai jus aptarnaujantis atliekų vežėjas, su kuriuo esate pasirašę sutartį. Pavyzdžiui, jei Jus pirmoje zonoje pagal turimą sutartį iki 2018 m. gegužės 1 d. aptarnauja UAB „Ekonovus“, paženklinti Jūsų konteinerį gali ir UAB „Ecoservice“.

PRAŠOME SUDARYTI SĄLYGAS KONTEINERIŲ ŽENKLINIMUI NEBŪTINAI TIK VEŽIMO DIENĄ.

Jeigu Jūsų mišrių komunalinių atliekų konteineris nebuvo paženklintas arba iki šiol jo neturėjote, privalote kreiptis į rinkliavos administratorių SĮ ,,VASA“, nurodydami nekilnojamojo turto adresą, unikalų numerį ir savo kontaktus.

Dalis nekilnojamojo turto objektų neregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, todėl rinkliavos administratorius gali neturėti visų duomenų apie nekilnojamojo turto savininkus.Tokie objektai traukiami į Rinkliavos mokėtojų registrą pagal faktą. Neregistruoto nekilnojamo turto savininkai turi kreiptis į rinkliavos administratorių dėl būsto įtraukimo į apskaitą ir gauti konteinerį, kurį pristatys aptarnavimo zonos vežėjas.

 • Patikslinti kriterijai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų priėmimo, įvaikintų vaikų, globotinių, rūpintinių, diplomatinio korpuso darbuotojų vaikų, perkeliamų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių vaikų priėmimo, nebegalioja kriterijus dėl išsinuomoto būsto.
 • Papildyti kriterijai vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra 6 ir daugiau metų (deklaracijos terminas pirmo posėdžio metu skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data), skiriami 4 taškai.
 • Sudarytos sąlygos elektroninių prašymų koregavimui asmenims, stojusiems į konkursines mokyklas ir į jas nepatekusiems. El. prašymus jie galės patikslinti gegužės 30 – 31 dienomis.
 • Sudarytos sąlygos vaikams, turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą į teritorinę mokyklą patekti be eilės. Lieka Aprašo punktas dėl fizinę negalią turinčių asmenų galimybės pirmumo teise patekti į arčiausiai esančią pritaikytą mokyklą.

Prašymai teikiami:

 • nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
 • nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus (Aprašo 1 priedas).
 • Nuo kovo 1 dienos prašymą lankyti mokyklą galima pateikti tik elektroniniu būdu tinklalapyje https://svietimas.vilnius.lt/
 • Teikti el. prašymus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą https://vilnius.lt/lt/, per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę.
 • Būsimų pirmokų tėvams el. prašymą pateikti privaloma iki gegužės 31 dienos (iki kovo 31 d. į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus).
 • El. prašymo pateikimo laikas ir prašyme nurodytų mokyklų seka neturės jokios įtakos pirmumui, todėl siūlome tėvams neskubėti, gerai apgalvoti mokyklų pasirinkimą.

Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą. E. sistemoje pareiškėjas:

 • Užpildo prašymą internetu per elektroninę prašymų registracijos sistemą – https://svietimas.vilnius.lt/
 • Pirmokai pateikia priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą, neturint minėtų dokumentų pristatyti pasirašant sutartį.
 • Pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.
 • Visus šiuos dokumentus reikia prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos.
 • Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos galite prisegti iki gegužės 31 d.
 • Iki kovo 31 d. į mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu ar įgyvendinančias specializuoto ugdymo (inžinerinės) krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus.
 • Mokymo sutartį elektroniniu būdu tėvai galės pasirašyti patvirtinę gautą kvietimą. Sutartis sudaroma iki rugpjūčio 31 d.
 • Mokiniai į mokyklas kviečiami pagal patvirtintą grafiką.
 • Tėvai apie gautus kvietimus bus informuoti elektroniniu paštu, e. sistemoje bus matomas suteiktas mokinio registracijos numeris MOK-0000.
 • Priimtų mokytis mokinių sąrašai skelbiami mokyklų tinklalapiuose po kvietimų išsiuntimo.
 • Jei vaiką kviečia kelios mokyklos, elektroninėje sistemoje tėvai turės patvirtinti, kurią iš mokyklų renkasi.
 • Popieriniai prašymai nėra teikiami.
 • Prašymai teikiami tik internetu per elektroninę prašymų registravimo sistemą, jungiantis per tinklalapį https://svietimas.vilnius.lt/.
 • Neturintys galimybės namuose užpildyti prašymo elektroniniu būdu, galės tai padaryti atvykę į bet kurią mokyklą.
 • Kiekviena mokymo įstaiga paskirs atsakingą asmenį, kuris, esant poreikiui, tėvams padės užpildyti registracijos formą internete.
 • Prašymą užpildyti bus galima ir viešosiose bibliotekose. Vilniaus miesto savivaldybės klientų aptarnavimo centre registracija nevyks.
 • Prašymo pateikimo laikas ir nurodytų mokyklų seka neturi jokios įtakos priėmimui.
 • Taip, visų būsimų pirmų klasių mokinių prašymai teikiami per elektroninę sistemą.
 • Be eilės priimami Aprašo 50 punkte išvardinti asmenys. Kiti asmenys, neatitinkantys Aprašo 50 punkte keliamų reikalavimų, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir pretenduojantys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, priimami pagal šio Aprašo 52 punkto suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių.
 • Jeigu mokykla yra teritorinė, nurodžius besimokantį brolį ir (ar) seserį (įbrolį, įseserę) bus skiriamas 1 pirmumo taškas.
 • Jei mokykla nėra teritorinė, vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą pasirinktoje mokykloje, turi teisę pretenduoti į šios mokyklos laisvas vietas kartu su gyvenančiais mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais.
 • Dvynukams, trynukams ir kitiems daugiavaisio gimimo vaikams, kurie priimami kartu, skiriami 2 taškai, daugiavaikių šeimų vaikams skiriamas 1 taškas.
 • Nuo 2022 mokslo metų pirmumo kriterijaus taškai nėra skiriami už nuomos sutartį, registruotą Registrų centre. Priėmimas vykdomas teritoriniu principu, atsižvelgiant tik į deklaruotą gyvenamąją vietą.
 • Mokykloms priskiriamos aptarnavimo teritorijos kiekvienais metais atnaujinamos pagal duomenis apie toje teritorijoje deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičių bei atsižvelgiant į tame mikrorajone esantį mokyklų tinklą ir vertinant kiekvienos mokyklos pastato projektinį pajėgumą.
 • Jeigu deklaruotų mokyklinio amžiaus vaikų skaičius viršija mokyklos pastato projektinį pajėgumą, tos mokyklos aptarnavimo teritorija yra mažinama, o kitos mokyklos, jeigu yra galimybė, esančios tame pačiame mikrorajone (arba jeigu tokios galimybė nėra – gretimame mikrorajone) ir turinčioje laisvų vietų – didinamas.
 • Teikiant prašymą elektroninėje sistemoje galima pasirinkti ne daugiau kaip tris Savivaldybės pavaldumo mokyklas, iš kurių viena privalo būti teritorinė ugdymo įstaiga.
 • Vilniaus miesto mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis sudarytas vadovaujantis principu, kad kiekvienam adresui yra priskirta viena mokykla.
 • Tėvai pildydami elektroninį prašymą gali pasirinkti iki trijų mokyklų, iš kurių viena teritorinė.
 • Pretenduojant į mokyklą, nepriklausančią pagal gyvenamąją vietą, turite atkreipti dėmesį, kad į šią mokyklą mokiniai bus pakviesti tik tuo atveju, jeigu priėmus vaikus, kuriems ši mokykla yra teritorinė, liks laisvų ugdymosi vietų klasėje.
 • Pildant el. prašymą, skiltyje „Papildoma informacija“ yra galimybė nurodyti, į kurį mokyklos filialą tėvai norėtų leisti vaiką.
 • Pažymėtina, kad mokykla mokinius į klases ir filialus skirsto pagal mokyklos vadovo įsakymu patvirtintą tvarką.
 • Informacija apie gyventojo naujausią deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama prašymo registracijos (redagavimo) metu automatiniu būdu.
 • Jei deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje naujai įsigytame (iki 2 metų) būste įrodantys dokumentai turi būti prisegti
  e. sistemoje.
 • Duomenys e. sistemoje atnaujinami prieš komisijų posėdžius.
 • Atsakingi už priėmimo vykdymą ir koordinavimą asmenys turi teisę tėvų prašyti papildomų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų, jeigu kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo.
 • Vadovaujantis Aprašo 40 punkto nuostatomis, priėmimą į mokyklas vykdo mokyklų vadovų įsakymais patvirtintos priėmimo komisijos.
 • Vilniaus miesto savivaldybės specialistai administruoja elektroninę sistemą, kurioje registruojami prašymai, dalyvauja nenumatytų atvejų komisijos veikloje, koordinuoja priėmimo komisijų darbą.

Vilniaus mieste veikia dvylika paplūdimių – Valakupių I, Valakupių II, Žirmūnų, Žaliųjų ežerų, Salotės ežero, Balžio ežero I, Balžio ežero II, Tapelių ežero I ir Tapelių ežero II, Gelūžės ežero, prie Vokės upės Grigiškėse (šalia Afindevičių g.), Vingio parke, gyvūnų paplūdimys prie Neries (šalia ,,Vingio“ stadiono ir šaudyklos).

Minėti paplūdimiai parengiami maudymosi sezonui atsižvelgiant į Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Maudynių sezonas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d.

Siekdami užtikrinti poilsiautojų saugumą maudymosi sezono metu, paplūdimiuose kasdien nuo 8 val. iki 20 val. budi gelbėtojai. Visus paplūdimius ir maudyklas prižiūri bendrovė „Grinda“. Bendrovės Gelbėjimo ir paplūdimių priežiūros tarnyba kiekvieną Vilniaus miesto paplūdimį yra aprūpinusi šia gelbėjimo technika: motoriniu kateriu, gelbėjimo valtimi, megafonu, gelbėjimosi ratais ir liemenėmis. Paplūdimiuose yra medicinos ir gelbėjimo punktai, budi medicinos personalas.

Sezono metu paplūdimiuose dirba 40 gelbėtojų. Vilniečių patogumui paplūdimiuose įrengiama persirengimo kabinos, suoliukai, stalai, skėčiai nuo saulės, šiukšliadėžės, lauko kepsninės, atnaujinamos tinklinio, krepšinio, vaikų žaidimo aikštelės ir kita infrastruktūra.

Kiekviename prie paplūdimio esančiame vandens telkinyje (upėje, ežere) įrengtos paplūdimių maudyklos yra apribotos plūdurais. Kiekvieno paplūdimio maudykloje plūdurais su virvėmis pažymėtos vietos vaikams maudytis (vaikų maudyklos).

Paplūdimių maudyklų vandens mikrobiologinius tyrimus pagal suderintą grafiką (ne mažiau kaip 8 kartus per sezoną kiekviename paplūdimyje arba kas dvi savaites) pagal sudarytą sutartį atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Esant neaiškumų ar prireikus papildomos informacijos, prašom kreiptis trumpuoju numeriu 1664.

Savivaldybės internetinėje svetainėje yra atmintinė, kaip teisingai fiksuoti ir pranešti apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Atmintinę galima rasti paspaudus nuorodą  atmintinė

Apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus taip pat galima pranešti tel. (8 5) 219 7948 arba užfiksuoti ir apie jį pranešti prisijungus per mobiliąją programėlę „Tvarkau Vilnių“.

Apie neeksploatuojamus automobilius galima pranešti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui tel. (8 5) 219 7948 arba el. p.  viesoji.tvarka@vilnius.lt. Informacija patikrinama nuvykus į vietą, automobilio savininkui nustatomas terminas pasirūpinti transporto priemone. Automobiliu nepasirūpinus iki nustatytos datos, automobilio savininkui taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 414 straipsnį (bauda nuo 70 iki 300 eurų, taip pat gali būti skiriamas automobilio konfiskavimas).

Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą. Apdorojimo įmonė gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir išduoti sunaikinimo pažymėjimą kita panašia veikla (pavyzdžiui, automobilių remontu) užsiimančią įmonę. Įmonė, priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, turi išduoti jos buvusiam savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo ar surinkimo įmonė, priimdama eksploatuoti netinkamas transporto priemones, neturi teisės reikalauti užmokesčio už priėmimą, išskyrus kelis atvejus. Surinkimo ar apdorojimo įmonė gali atsisakyti nemokamai priimti netinkamą eksploatuoti transporto priemonę, jei:

 1. eksploatuoti netinkama transporto priemonė buvo registruota Lietuvoje mažiau kaip tris mėnesius iki jos atidavimo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ar apdorojimo įmonei;
 2. eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi transporto priemonės veikimui būtinų pagrindinių dalių ir agregatų, visų pirma variklio, kėbulo ir pan.;
 3. eksploatuoti netinkamoje transporto priemonėje yra pašalinių atliekų.

Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų (ENTPT) asociacija ar viena iš jos tinklui priklausančių įmonių, veikiančių Vilniaus apskrityje:

UAB „Vidvestuma“, Agrastų g. 2, Vilnius, tel. 8 659 22 367,

UAB „LiuManta“, Nugalėtojų g. 22A, Vilnius, tel. 8 675 22 585,

UAB „Vilauto“, , Taikos g. 111B, Vilnius, tel. 8 641 89 999,

UAB „Bengina“, Žarijų g. 2A, 3 korpusas, Vilnius, tel. 8 659 43 040,

UAB „Autoprada Minsko pl. 33A, 3 angaras, Vilnius, tel. 8 612 14 300,

UAB „Venumis“, Minsko pl. 33C, Vilnius, tel. 8 699 20 052.

ENTPT tinklas iš gyventojų ir įmonių:

 1. nemokamai, o esant teigiamai rinkos vertei, ir už mokestį priima eksploatuoti netinkamas transporto priemones;
 2. nemokamai išveža transporto priemones, pristato jas į apdorojimo įmones;
 3. išrašo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimus;
 4. transporto priemones išregistruoja iš VĮ „Regitra“ registro duomenų bazės.

P. S. Be priklausančių ENTPT asociacijos tinklui yra daug pavieniui veikiančių įmonių, teikiančių panašias paslaugas.

Tvarkos ir švaros reikalavimai vykdant statybos darbus nustatyti
Tvarkymo ir švaros taisyklėse.

Vykdant statybos darbus privaloma:

 • prižiūrėti tvarką ir švarą statybvietėje ir jos prieigose, užtikrinti, kad statybinėmis šiukšlėmis ar kitaip nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) aplinkinės teritorijos už vykdomų darbų teritorijos ribų;
 • užtikrinti, kad iš statybvietės transporto priemonės išvažiuotų neteršdamos eismo zonų ir (ar) kitų teritorijų. Tam geriausiai tinka naudoti transporto priemonių ratų plovimo įrangą ir kitas papildomas priemones (skaldą, žvyrą, betono plokštes, guminius paklotus ir pan.);
 • statybvietę aptverti tvarkinga, saugia tvora, ribojančia pašalinių asmenų patekimą į vykdomų darbų teritoriją;
 • užtikrinti, kad darbų metu susidarančios dulkės ir kitos atliekos neterštų aplinkos. Atliekant dulkėtumą didinančius darbus privalote naudoti drėkinimo įrenginius, statybos ir (ar) griovimo atliekų paviršius laikyti sudrėkintus, o vežti uždengus.

Svarbu žinoti, kad negalite:

 • be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo laikyti statybines medžiagas ar kitus daiktus ir juos netvarkingai laikyti arba, jei tai teršia aplinką ar kitaip trukdo aplinkiniams;
 • laikyti iškastą gruntą neuždengus vejos specialiu paklotu, išskyrus, kai kasama ir laikoma privačioje teritorijoje;
 • ardyti ar gadinti eismo zonų dangą už statybvietės ribų arba naudoti techniką, kuri kenkia dangoms;
 • eismo zonose be leidimo įrengti ar naudoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.).

Pažeidę Taisykles, asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnį ir jiems gali būti skirta bauda iki 600 eurų su nurodymu atlyginti žalą, jei tokia būtų nustatyta.

Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių 10 punkte nustatyta, kad valyti, tvarkyti teritoriją (naudoti žoliapjoves, krūmapjoves ir pan.), išvežti atliekas, pakrauti (iškrauti, perkrauti) prekes, medžiagas, produkciją ar kitus daiktus darbo dienomis nuo 22  iki 7 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val.) galima tik tokiais būdais, kurie nekelia triukšmo, trikdančio asmenų ramybę, poilsį ar darbą.

Pagal Taisyklių 12.2 papunktį draudžiama gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 22 iki 7 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val. vykdyti ūkinę, gamybinę ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį ar miego kokybę.

Pažeidę Taisykles, asmenys atsako pagal Administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį ir jiems gali būti skirta bauda nuo 100 iki 1000 eurų.

Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnį yra draudžiami šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą. Tokie pat triukšmą keliantys veiksmai draudžiami ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu. Už šį nusižengimą asmenys gali būti nubausti bauda nuo 20 iki 300 eurų.

Svarbu žinoti, kad patalpose gali ir nebūti visiškos tylos. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 nustato, kad gyvenamosiose patalpose dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) leidžiamas maksimalus 55 decibelų, vakaro metu (nuo 19 iki 22 val.) – 50 decibelų, o nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) – 45 decibelų garso lygis. Šios higienos normos kontrolę Savivaldybės teritorijoje atlieka Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas. Triukšmo lygio matavimus yra įgaliotos atlikti tik akredituotos laboratorijos. Savivaldybės administracija matavimų neatlieka. Jums aktualią informaciją apietriukšmo lygio matavimus gali suteikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento darbuotojai.

Vadovaudamiesi Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, asmenys, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki darbų pradžios pranešti Savivaldybės administracijai apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Pranešimą galima pateikti tik internetu, t. y. užsakant elektroninę paslaugą „Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimai“. Pateiktus pranešimus galima matyti viešai Savivaldybės interneto svetainės skiltyje Triukšmo pranešimai.

Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu yra nustatęs leidžiamą statybos darbų, kurių metu skleidžiamas triukšmas, pradžios ir pabaigos laiką: darbo dienomis nuo 7 val. iki 18 val., o poilsio ir švenčių dienomis nuo 9 val. iki 17 val.
Įsakyme nurodyta, kad atsižvelgiant į technologinius procesus, siekiant nesukelti avarinių situacijų ir kiek galima mažiau trikdyti transporto priemonių eismą, bet kuriuo paros metu galimi gatvių asfaltavimo darbai A kategorijos gatvėse. Įsakyme taip pat nurodyta, kad atsižvelgiant į technologinius procesus, nepertraukiami monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų (pamatų, grindų, sienų, perdangų) betonavimo darbai ir išbetonuotų grindų šlifavimo darbai galimi darbo dienomis bet kuriuo paros metu, kai nepertraukiamai betonuojamos konstrukcijos tūris didesnis nei 200 kub. m ir šlifuojamų išbetonuotų grindų plotas didesnis kaip 500 kv. m. Nepertraukiami betonavimo ir šlifavimo darbai pradedami vykdyti ne anksčiau kaip 7 val. ir ne vėliau kaip 9 val., kad kuo daugiau nepertraukiamo betonavimo ir šlifavimo darbų būtų atlikta dienos ir vakaro metu ir kuo mažiau – nakties metu.

Pažeidę Triukšmo valdymo įstatymą ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, asmenys atsako pagal Administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį ir jiems gali būti skirta bauda nuo 100 iki 1000 eurų.

Svarbu žinoti, kad patalpose gali ir nebūti visiškos tylos. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 nustato, kad gyvenamosiose patalpose dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) leidžiamas maksimalus 55 decibelų, vakaro metu (nuo 19 iki 22 val.) – 50 decibelų, o nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) – 45 decibelų garso lygis. Šios higienos normos kontrolę Savivaldybės teritorijoje atlieka Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas. Triukšmo lygio matavimus yra įgaliotos atlikti tik akredituotos laboratorijos. Savivaldybės administracija matavimų neatlieka. Jums aktualią informaciją apie triukšmo lygio matavimus gali suteikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento darbuotojai.

Kepsninių naudojimą ir laužų kūrenimą reglamentuoja Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, kuriose nurodoma:

 • kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius, ugniakurus naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų;
 • patalpose, balkonuose, lodžijose, erkeriuose, terasose ir ant pastato stogo draudžiama naudoti kepsnines, šašlykines ir rūkyklas, kurioms naudojamas kietasis kuras, jei kitaip nenumato gamintojo naudojimo instrukcija;
 • laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų, degių konstrukcijų statinių ir degių medžiagų sandėliavimo vietų. Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti.

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5 straipsnis nustato:

1. Lietuvos valstybės vėliava nuolat iškeliama prie, virš ar ant šių pastatų:

1) Lietuvos Respublikos Seimo;

2) Respublikos Prezidento rezidencijos;

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų;

4) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo;

5) Lietuvos Respublikos teismų;

6) Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir teritorinių prokuratūrų;

7) Lietuvos banko;

8) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos;

9) Gedimino pilies bokšte Vilniuje;

10) Signatarų namų Vilniuje;

11) kuriuose posėdžiauja savivaldybės taryba;

12) pasienio kontrolės punktuose – tarptautiniuose oro uostuose, atviruose tarptautinei laivybai jūrų ir upių (vidaus vandenų) uostuose, geležinkelio stotyse ar prie automobilių kelių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigtose vietose, kuriose patikrinimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, muitinė ir kitos įgaliotos valstybės institucijos.

2. Valstybės švenčių dienomis (vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną) Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant šių pastatų: prie kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų.

Fiziniai ir juridiniai asmenys taip pat gali savo nuožiūra naudoti (kelti, pastatyti) Lietuvos valstybės vėliavą ir (arba) vėliavėles, laikydamiesi vėliavų naudojimo principų ir tik tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba šioms vėliavoms.

Lietuvos valstybės vėliavos, užsienio valstybės, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 519 straipsnio 1 dalį užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, gyvenamųjų namų savininkams arba už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą atsakingiems asmenims nuo dešimt iki dvylikos eurų ir baudą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dešimt iki šešiolikos eurų.

Stambiųjų atliekų priėmimo aikštelės Vilniaus mieste yra: Graičiūno g. 36C, Liepkalnio g. 113B, Pilaitės pr. 50, Pramonės g. 209S, Pumpėnų g. 10. Asmens dokumentą pateikę Vilniaus miesto gyventojai čia gali NEMOKAMAI priduoti stiklo, plastiko, popieriaus, kartono, metalo, statybos ir remonto atliekas (iki 300 kg), nebenaudotiną buitinę techniką, baldus, santechniką, kompiuterius, naudotas lengvųjų automobilių padangas (4 vnt.), išskyrus kitas automobilių salono ir kėbulo detales.

Daugiau informacijos rasite »

Pilti atliekas šalia konteinerių draudžiama. Draudžiama deginti atliekas, esančias konteineriuose, juose raustis, išimti iš jų atliekas. Draudžiama išmesti atliekas už savo sklypo ribos, t. y. gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose, laukuose ir kitur, taip pat mesti į svetimus konteinerius.

Norint įrengti išorinę reklamą, reikia gauti leidimą. Leidimus įrengti išorinę reklamą išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius.

Daugiau informacijos rasite »

Asmuo, norintis paleisti į dangų šviečiančius žibintus, turi kreiptis į valstybės įmonę „Oro navigacija“ (interneto svetainė http://www.ans.lt) bendru el. paštu info@ans.lt ir, jeigu būtina, suderinti žibintų paleidimo laiką, kad žibintai netrukdytų į Vilnių atvykstantiems ir iš jo išvykstantiems orlaiviams.

Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija, tačiau visi Vilniaus gyventojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų pasirinkti šildymo sezono pradžios ir/arba pabaigos datą. Jei daugiau nei pusė daugiabučio namo gyventojų sutinka su sprendimu paankstinti ar pavėlinti šildymo įjungimą ir/ arba išjungimą, tai padaryti galima. Bendrijos, namo pirmininkas arba daugiabučio administratorius apie priimtą sprendimą teturi informuoti Vilniaus šilumos tinklus.

Šie klausimai pirmiausiai turi būti adresuojami namo bendro naudojimo objektų administratoriams bei šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams, kurie privalo užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą, t. y. gyvenamųjų patalpų temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +18 laipsnių. Priežasčių, dėl ko patalpose nėra užtikrinamas tolygus šildymas, gali būti daug.

Jei namo bendro naudojimo objektų valdytojas (administratorius, bendrija, jungtinės veiklos sutarties įgaliotas atstovas) kartu su šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju nesprendžia Jūsų problemos, tuomet reikia kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (tel. 8 800 20500).

Jei namo bendro naudojimo objektų administratorius kartu su šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju nereaguoja į gyventojų nusiskundimus dėl šildymo ir karšto vandens sistemų, reikia kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (tel. 8 800 20500).

Jei bendrijos pirmininkas bendro naudojimo objektų administratorius netinkamai vykdo savo funkcijas, kreiptis reikia į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrių, kurie pagal kompetenciją vykdo valdytojų priežiūrą ir kontrolę.

Dėl priskaičiuojamo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifo taikymo, jei kyla įtarimas dėl galimai padidinto mokesčio – į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyrių.

Šilumos tiekėjas yra AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT), atskiriems namams UAB „Balterma ir ko“ ir UAB „Vilniaus valda“, kurie ir išrašo sąskaitas už suteiktas paslaugas, todėl visais klausimais dėl sąskaitos už šildymą reikia kreiptis į bendroves (VŠT tel. 19188; Balterma ir ko tel. (8 5) 213 3817; Vilniaus valda tel. (8 5) 205 26 01).

Efektyviausias būdas sutaupyti šilumą – renovuoti namus, o jei gyventojai tam nesiryžta, tai bent jau atlikti „mažąją renovaciją“, kurios metu atnaujinami šilumos punktai, šildymo ir karšto vandens sistemos. Daugiau apie renovacijos teikiamą naudą sužinosite iš savo namo valdytojo ar VšĮ „Atnaujinkime miestą“.

Taip pat daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos privalo būti tinkamai paruoštos patikimam ir kokybiškam šilumos tiekimui. Už kokybišką vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų veiklą yra atsakingi šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai kartu su namų valdytojais.

Daugiau naudingos informacijos rasite AB „Vilniaus šilumos tinklai“ internetiniame puslapyje apie šilumos energijos taupymo priemones čia, o apie renovacijos naudą čia.


Už sanitarinį valymą ir želdinių priežiūrą Vilniaus miesto seniūnijose atsako bendrovės „Stebulė“, „Ekonovus“, „Ecoservice“, „Šilėja“ ir „VSA Vilnius“. Jos pagal pasirašytas paslaugų teikimo sutartis valo šaligatvius, laiptus, gatvių kelkraščius (1 m atstumu nuo važiuojamosios dalies), automobilių aikšteles, pjauna žolę, surenka lapus, šiukšles, sąšlavas ir atsako už švarą ir tvarką mieste pagal Tarybos patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles.

 • Bendrovė  UAB „Ekonovus“ prižiūri centrinę miesto dalį (Žvėryno seniūnija, dalis Naujamiesčio, Šnipiškių, Vilkpėdės, Naujininkų, Žirmūnų, Senamiesčio ir Rasų seniūnijų), Senamiesčio miesto dalį (dalis Senamiesčio ir Naujamiesčio seniūnijos), Pašilaičių miesto dalį (Pašilaičių, Justiniškių, dalis Šeškinės, Viršuliškių seniūnijos);
 • Bendrovė UAB „Stebulė“ – Antakalnio miesto dalį (Antakalnio seniūnija), Žirmūnų miesto dalį (dalis Verkių seniūnijos, dalis Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijų), Verkių miesto dalį (dalis Verkių seniūnijos).
 • Bendrovė UAB „Šilėja“ prižiūri Pilaitės miesto dalį (Pilaitės seniūnijos teritorija);
 • Bendrovė UAB „Ecoservice“ prižiūri Lazdynų miesto dalį (Lazdynų ir Karoliniškių seniūnijos).
 • Bendrovė UAB „VSA Vilnius“ – Aukštųjų Panerių miesto dalį (dalis Panerių ir Naujininkų seniūnijų), Naujosios Vilnios (dalis Naujosios Vilnios, Rasų ir Antakalnio seniūnijų), Salininkų miesto dalis (dalis Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių ir Rasų seniūnijų), Žemųjų Panerių miesto dalis (dalis Panerių, Grigiškių ir Vilkpėdės seniūnijų).
 • Bendrovė UAB „VSA Vilnius“ prižiūri Fabijoniškių miesto dalį (Fabijoniškių seniūnija, dalis Šeškinės ir Verkių seniūnijų).

Šiais metais numatyta toliau laikytis tvarios, su miesto žaliąja politika susijusios šienavimo strategijos, todėl tvarkant aplinką miesto erdvėse atsiras dar daugiau pievų. Šiemet visas miestas bus šienaujamas palei takus, palei važiuojamąją dalį paliekant 1–2 m pločio pradalges, siekiant tvarkingo miesto įvaizdžio ir kad aukštesnė žolė nevirstų į važiuojamąją kelio dalį, netrukdytų pėstiesiems ar dviratininkams, o likę plotai liks nešienauti. Veja bus trumpai šienaujama prie daugiabučių, pagrindinėse, naudojamose aikščių, skverų, parkų erdvėse. Prie aplinkkelių, magistralinių ir daugumos bendro naudojimo miesto gatvių, skiriamosiose eismo juostose, transporto žieduose bus paliekami nešienauti pievų plotai. Taip pat bus apšienaujami išmintų takų kraštai šalia paliekamų pievų plotų.

Priklausomai nuo oro sąlygų ir žolės augimo greičio dalis pievų gali būti nušienautos jau po birželio 24 d., tačiau kelerių metų stebėjimai rodo, kad birželis būna ypač karštas ir sausas, todėl, tikėtina, pirmą kartą pievos bus šienaujamos po rugpjūčio 15 d.

Pagrindiniai 2022 m. šienavimo akcentai:

 • Pėsčiųjų, dviračių takai, važiuojamoji kelio dalis – ties jais šienaujama 1–2 m pločio atkarpa, toliau paliekama nešienaujama pieva. Jei yra gėlynas ar gėlyno ruožas – iki gėlyno šienaujama, o už gėlyno paliekama nešienaujama pieva;
 • Vidurinių juostų pradžios/ pabaigos, sankryžos, įvažiavimai, išvažiavimai į gatves, įėjimai, išėjimai iš pėsčiųjų tako – 10 m šienaujama pilnai, kad užtikrinti matomumą vairuotojams;
 • Trikampiai ties sankryžomis – šienaujamas visas želdinių plotas;
 • Želdiniai prie gatvių, kurie ribojasi su daugiabučiais namais – šienaujamas visas želdinių plotas;
 • Želdiniai prie gatvių, kurie nesiriboja su daugiabučiais namais – šienaujama 1 m pločio atkarpa nuo šaligatvio, pėsčiųjų tako ir pan.), toliau paliekama nešienaujama pieva;
 • Daugiabučių namų kiemai – šienaujamas visas želdinių plotas, kad veja nepasiektų 10 cm.;
 • Važiuojamoji gatvės dalis – ties ja šienaujama 1,5–2 m pločio atkarpa (ten, kur juostos siauresnės, – šienaujama 1 m pločio atkarpa), likusi dalis nešienaujama;
 • Išminti takai šienaujami į vieną ar kitą pusę po 1 metro pločio atkarpą;
 • Prie medžių šienaujama pagal protingumo kriterijus, t. y. jeigu medis auga 0,5 m nuo šaligatvio, jis patenka į šienavimo zoną, jei 1 m zonoje – nešienaujama;
 • Greitkeliai – šienaujama po 1 m nuo važiuojamosios dalies;
 • Šlaitai prie gatvių – šienaujama 1–2 m nuo šlaito apačios;
 • Parkai, skverai, aikštės – šienaujamas visas želdinių plotas;
 • Želdiniai Centro teritorijoje, kur didesnis žmonių judėjimas – šienaujamas visas želdinių plotas;
 • Šunų aikštelės – šienaujama vidinė teritorija, aplink jas, palei tvorą- nešienaujama pieva;
 • Jeigu skiriamojoje juostoje yra kliūtis (atitvaras, tvora), iš abiejų jos pusių paliekamas 20 cm nešienaujamas plotas;
 • Neužstatytos teritorijos šienaujamos pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per sezoną: pirmą kartą po birželio 24 d., antrą kartą po rugsėjo 1 d. Terminas gali keistis priklausomai nuo oro sąlygų.

Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje paskelbtas straipsnis apie Vilniaus mieste vyksiantį šienavimą Vietoje masinio šienavimo Vilnius renkasi vešlias pievas. Viešame Vilniaus miesto žemėlapyje https://bit.ly/38NyCSZ pažymėti tvariai šienaujami plotai yra preliminarūs, numatant, kur žolė turi būti trumpa, o kur galima palikti žydinčias pievas.

Dauguma įmonių, atsakingų už sanitarinį valymą ir želdinių priežiūrą Vilniaus miesto seniūnijose, nuo liepos 1 d. pagal pasirašytas sutartis įsipareigojo naudoti elektrinę techniką. Gatvių, skiriamųjų juostų želdiniai, skverų ir aikščių, transporto žiedų veja, šlaitai prie gatvių, tiltų ir viadukų bus šienaujami savaeigiais mechanizmais – robotais, elektrinėmis (akumuliatorinėmis) žoliapjovėmis. Veja ir šlaitai kiemuose (sunkiai pasiekiamose vietose, kur naudoti technikos negalima) taip pat bus šienaujami elektrinėmis (akumuliatorinėmis) žoliapjovėmis. Be elektrinės technikos, bus naudojamos žoliapjovės, vejapjovės.

Darbai vyksta pagal Sosnovskio barščių gausos reguliavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 2021–2023 m. veiksmų planą, intensyviai naikinama šių augalų populiaciją visame Vilniaus mieste. Verkių ir Pavilnių parkų teritorijoje, šalia vandens tvenkinių taikomi mechaniniai metodai – šienavimas ir kasimas, kitose teritorijose – purškiama herbicidais.

Pagal pasirašytas naujas bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartis Savivaldybė nuolat tikrina rangovų teikiamų paslaugų kokybę. Už kiekvieną patikrinimo aktuose užfiksuotą teikiamų paslaugų neatlikimo atvejį rangovams taikomas konkretus nuoskaitos dydis ar bauda.

Tvarkomų bendro naudojimo teritorijų žemėlapio nuoroda:
https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers

Bendro naudojimo teritorijų duomenys periodiškai atnaujinami, t. y. įtraukiama ir aktualizuojama informacija apie naujas dangas, sklypus.

 • vaiko minimalių ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimą, pratęsimą ir panaikinimą;
 • koordinuotų paslaugų skyrimą, pratęsimą ir panaikinimą;
 • psichosocialinių paslaugų skyrimą, pratęsimą ir panaikinimą;
 • privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirti įpareigojimai vaikui ir šeimai.

 1. Vaikui, kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus;
 2. vaikui, kuris padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
 3. vaikui, kuris padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė;
 4. vaikui, kuris nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų, ir tik tuomet, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės.
 1. vaikas yra įpareigojimas lankytis pas specialistą;
 2. vaikas yra įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 3. vaikas yra įpareigojimas tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas;
 4. vaikas yra įpareigojimas dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį;
 5. vaikas yra įpareigojimas gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus;
 6. vaikas yra įpareigojimas dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese;
 7. vaikas yra įpareigojimas  atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą.

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – tai vaiko nukreipimas  į stacionaraus pobūdžio vaikų socializacijos centrą. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama 14 metų sukakusiam vaikui. Vaikui, nesukakusiam 14 metų, vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama tik išimtiniais atvejais. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimą reglamentuoja Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas.

 1. Vaikui, kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
 2. vaikui, kuriam minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių, išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonė buvo paskirta dėl mokyklos nelankymo.
 1. Dėl minimalios priežiūros priemonių vaikui skyrimo turi teisę kreiptis: tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius; vaiko atstovai pagal įstatymą; teritorinė policijos įstaiga; mokykla; seniūnija; prokuroras; teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų);
 2. Dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo turi teisę kreiptis: specialistas, vykdęs vaiko minimalios priežiūros priemonių koordinavimo atvejo vadybininko funkcijas (toliau – atvejo vadybininkas); vaiko atstovai pagal įstatymą; teritorinė policijos įstaiga; seniūnija; prokuroras; teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų);

Kreiptis reikėtų  į savivaldybės administracijos direktorių ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrių, el. p. tbks@vilnius.lt, galima atvykti į Vilniaus miesto savivaldybę, užpildyti prašymą Interesantų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos), arba prašymą galima pateikti internetu
https://paslaugos.vilnius.lt/services
→ Koordinuotos paslaugos vaikui → Vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimas
arba
→ Vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimas → prisijungus per el. valdžios vartus.

Vaiko nuomonė privalo būti išklausyta. Siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo neigiamo poveikio, svarstant priežiūros priemonių jam skyrimo klausimą, vaikas gali nedalyvauti vaiko gerovės komisijos posėdyje, tačiau jo nuomonė turi būti iš anksto išklausoma Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir įvertinama Vaiko gerovės komisijos posėdyje. Vaiko teisių apsaugos skyrius taip pat išklauso vaiko nuomonę, jeigu jis (vaikas) vengia dalyvauti Vaiko gerovės posėdyje dėl priežiūros priemonės skyrimo, ir informuoja apie ją posėdžio dalyvius.

Kompleksinės pagalbos teikimas vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą, siekiant sudaryti palankias sąlygas vaiko ir šeimos gerovei (plačiau https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Koordinuotai-teikiamos-paslaugos)

 1. Kai vaikui paskiriamos minimalios priežiūros priemonės, jo atstovams pagal įstatymą skiriamos koordinuotai teikiamos paslaugos.
 2. Kai vaikui baigiasi vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminas.
 3. Kai gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas  dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo.
 4. Kai gautas institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka.
 1. lankytis pas specialistą;
 2. lankyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus;
 3. dalyvauti meno ar kitoje terapijoje, pozityviosios tėvystės ugdymo, elgesio keitimo, prevencijos, reabilitacijos, reintegracijos ir kitose programose, priemonėse ar mokymuose;
 4. dalyvauti mediacijos procese;
 5. gauti mobilios pagalbos grupės, kurią sudaro įvairių sričių specialistai, paslaugas;
 6. gydytis nuo priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių psichotropinių medžiagų;
 7. kitos pagalbos priemonės, turinčios teigiamą įtaką vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių veiksmingam vykdymui, vaiko elgesio pokyčiams.

Kreiptis reikėtų  į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrių, el. p. tbks@vilnius.lt, galima atvykti į Vilniaus miesto savivaldybę, užpildyti prašymą Interesantų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos), arba prašymą galima pateikti internetu https://paslaugos.vilnius.lt/services  → Koordinuotos paslaugos vaikui → Koordinuotai teikiamos paslaugos → prisijungus per el. valdžios vartus.

Mobilioji specialistų (gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, medicinos psichologo, socialinio darbuotojo) komanda teikianti psichosocialines paslaugas, atsižvelgiant į individualius vaiko ir šeimos poreikius šeimos gyvenamojoje vietoje. (plačiau: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Psichosocialines-paslaugos-skyrimas)

 1. vaiko atstovai pagal įstatymą;
 2. sveikatos priežiūros įstaiga;
 3. vaiko ugdymo įstaiga;
 4. tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.

Kreiptis reikėtų  į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrių, el. p. tbks@vilnius.lt, galima atvykti į Vilniaus miesto savivaldybę, užpildyti prašymą Interesantų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos), arba prašymą galima pateikti internetu https://paslaugos.vilnius.lt/services  → Koordinuotos paslaugos vaikui → Psichosocialinės paslaugos skyrimas → prisijungus per el. valdžios vartus.

Privalomas ikimokyklinis ugdymas skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, ir nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programas. Taip pat vaikui, kuris ugdomas namuose arba dėl nepateisinamų priežasčių nelanko ugdymo įstaigos,  kai tėvai (globėjai) stokoja socialinių įgūdžių arba išgyvena sunkumus (plačiau https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Privalomojo-ikimokyklinio-ugdymo-skyrimas-isimties-tvarka)

Ikimokyklinis ugdymas anksčiausiai gali būti skiriamas, kai vaikui sueina 1,5 m.  iki 6 metų (kol pradedamas priešmokyklinis ugdymas).

Tėvai, globėjai, šeimos socialiniai darbuotojai.

Kreiptis reikėtų  į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrių, el. p. tbks@vilnius.lt, galima atvykti į Vilniaus miesto savivaldybę, užpildyti prašymą Interesantų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, 7-9 darbo vietos), arba prašymą galima pateikti internetu https://paslaugos.vilnius.lt/services  → Koordinuotos paslaugos vaikui → Privalomojo ikimokyklinio ugdymo skyrimas (išimties tvarka) → prisijungus per el. valdžios vartus.

Už šaligatvių priežiūrą Vilniaus mieste atsako:

 • UAB „Ekonovus“ prižiūri Centrinę miesto dalį (Žvėryno seniūnija, dalis Naujamiesčio, Šnipiškių, Vilkpėdės, Naujininkų, Žirmūnų, Senamiesčio ir Rasų seniūnijų), Senamiesčio miesto dalį (dalis Senamiesčio ir Naujamiesčio seniūnijos), Pašilaičių miesto dalį (dalis Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės, Viršuliškių seniūnijos).
 • UAB „Stebulė“Antakalnio miesto dalį (Antakalnio seniūnija), Žirmūnų miesto dalį (dalis Verkių seniūnijos, dalis Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijų), Verkių miesto dalį (dalis Verkių seniūnijos);
 • UAB „Šilėja“ prižiūri Pilaitės miesto dalį (Pilaitės seniūnijos teritorija);
 • UAB „Ecoservice“ prižiūri Lazdynų miesto dalį (Lazdynų ir Karoliniškių seniūnijos);
 • UAB „VSA Vilnius“Aukštųjų Panerių miesto dalį (dalis Panerių ir Naujininkų seniūnijų), Naujosios Vilnios (dalis Naujosios Vilnios, Rasų ir Antakalnio seniūnijų), Salininkų miesto dalis (dalis Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių ir Rasų seniūnijų), Žemųjų Panerių miesto dalis (dalis Panerių, Grigiškių ir Vilkpėdės seniūnijų).
 • UAB „Mano Aplinka“ prižiūri Fabijoniškių miesto dalį (Fabijoniškių seniūnija, dalis Šeškinės ir Verkių seniūnijų).

Pridedama. Vilniaus miesto suskirstymo dalimis žemėlapis.

Vilniaus tvarkymo rajonai (atsisiųsti)

 

Valant pirmenybė turi būti teikiama laiptams, takams prie sankryžų ir pėsčiųjų perėjų, visuomeninio transporto stotelėms ir šaligatviams prie gatvių. Paslaugų teikėjas turi įvertinti dangų valymo ypatumus žiemos sezono metu, esant sudėtingoms oro sąlygoms, valomosios technikos maršrutus teritorijoje ir taip numatyti valymo laiką, kad būtų kuo mažiau trukdoma pėstiesiems ir transporto eismui. Nuvalius sniegą nuo šaligatvių, pėsčiųjų takų ar laiptų, jie tuojau pat turi būti pabarstyti druska ar kitomis alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis, kad būtų išvengta apledėjimo.

Žiemos sezono metu rangovas, užtikrindamas nuolatinę magistralinių šaligatvių ir takų, aikščių, skverų, dviračių takų, laiptų, visuomeninio transporto stotelių, automobilių aikštelių, tiltų ir viadukų dangų tvarką bei švarą, turi vadovautis Vilniaus miesto gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūros reikalavimais (patvirtintais 2021-01-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-173/21). Pagal šiuos reikalavimus nustatyti pėsčiųjų takų priežiūros normatyvai pagal I, II ir III priežiūros lygius, o dviračių takų – pagal I ir II priežiūros lygius. Priežiūros lygiai nurodo reiškinio pasekmių (slidžios dangos) pašalinimo eigos ir spartos reikalavimus. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių priežiūros lygiai skirstomi pagal miesto zoną, gatvės kategoriją, viešojo transporto keleivių srautus ir gyventojų skaičių prie gatvių 200 m atstumu. Pagal svarbą priežiūros lygiai vertinami taip: I priežiūros lygis – aukštas, II priežiūros lygis – vidutinis, III priežiūros lygis – pakankamas.

Taip pat nuo šiol visos šaligatvių dangos bus barstomos druska arba kitomis alternatyviomis sniegą ir ledą tirpdančiomis medžiagomis. Žiemos sezono metu šaligatvius bus galima valyti technika, kurios svoris ne didesnis kaip 3,5 t.

Pagal Vilniaus miesto bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartis teikėjas turi užtikrinti nuolatinę dangų ir želdinių tvarką bei švarą.

Paslaugos Kriterijai
Gatvės važiuojamosios  dalies prie borto valymas

Valoma minitraktoriais-krautuvais pagal sudarytus dieninius ir naktinius maršrutus. Maršrutai sudaryti pagal eismo intensyvumą, oro sąlygas, gatvės rūšį ir pan. Tamsiuoju paros metu valomos intensyvaus eismo gatvės, dienos metu – mažiau apstatytos automobiliais ir gyvenamųjų zonų gatvės.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (dangos padengtos sniegu), valoma pagal poreikį ir Savivaldybės raštišką nurodymą.

Esant palankioms oro sąlygoms (nėra sniego), dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Visuomeninio transporto stotelių aikštelių važiuojamoji dalis, saugumo salelės nuolat prižiūrimos atsižvelgiant į oro sąlygas.

Šaligatvių, laiptų, automobilių aikštelių prie gatvių, skveruose, aikštėse, tiltų, viadukų, visuomeninio transporto stotelių valymas

Valoma traktoriais ir motošluotomis pagal sudarytus dieninius ir naktinius maršrutus. Maršrutai sudaryti pagal eismo intensyvumą, oro sąlygas, gatvės rūšį ir pan.
Visuomeninio transporto stotelių aikštelės, laiptai valomi rankiniu būdu ir motošluotomis.

Visuomeninio transporto stotelės, šaligatviai, laiptai prižiūrimi nuolat atsižvelgiant į oro sąlygas.

Esant nepalankioms oro sąlygoms, valomas sniegas ir ledas, barstoma druska ar alternatyviomis ledą ir sniegą tirpdančiomis medžiagomis.

Esant palankioms oro sąlygoms, dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Apledėjusios dangos barstomos druska ar alternatyviomis ledą ir sniegą tirpdančiomis medžiagomis.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (dangos padengtos sniegu), automobilių aikštelės valomos pagal poreikį ir Savivaldybės raštišką nurodymą.

Esant palankioms oro sąlygoms (nėra sniego), automobilių aikštelės turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Kiemų važiuojamosios dalies, automobilių aikštelių kiemuose valymas

Valoma minitraktoriais ir motošluotomis atsižvelgiant į oro sąlygas ir dangų būklę.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (dangos padengtos sniegu), valoma pagal poreikį ir Savivaldybės raštišką nurodymą.

Esant palankioms oro sąlygoms (nėra sniego), dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Šaligatvių ir  laiptų kiemuose valymas

Valoma minitraktoriais, motošluotomis atsižvelgiant į oro sąlygas ir dangų būklę

Šaligatviai, laiptai kiemuose nuolat prižiūrimi atsižvelgiant į oro sąlygas.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (dangos padengtos sniegu), valomas sniegas ir ledas, barstoma druska ar alternatyviomis ledą ir sniegą tirpdančiomis medžiagomis.

Esant palankioms oro sąlygoms (nėra sniego), dangos turi būti švarios (neturi būti lapų, šakų, šiukšlių).

Apledėjusios dangos barstomos druska ar alternatyviomis ledą ir sniegą tirpdančiomis medžiagomis.

Apie nenuvalytus šaligatvius galima pranešti Vilniaus miesto seniūnijų specialistams arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio specialistams, galima rašyti el. paštu savivaldybe@vilnius.lt arba pranešti skambinant trumpuoju Savivaldybės telefono numeriu 1664.

Vilniaus miesto savivaldybė, gavusi pranešimą dėl nenuvalyto šaligatvio, jį perduoda miestą tvarkančių bendrovių vadybininkams. Už tai, kad laiku, operatyviai ir kokybiškai būtų nuvalyti ir pabarstyti šaligatviai atsako miestą tvarkančios bendrovės „Ekonovus“, „Stebulė“, „Šilėja“, „Ecoservice“, „Mano aplinka“ ir „VSA Vilnius“.

Pagal pasirašytas bendro naudojimo sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų sutartis Savivaldybė nuolat tikrina rangovų teikiamų paslaugų kokybę. Už kiekvieną patikrinimo aktuose užfiksuotą teikiamų paslaugų neatlikimo atvejį rangovui taikoma konkretaus dydžio nuoskaita.

Savivaldybės interneto puslapyje pateikiamos seniūnijų schemos ir kita informacija gyventojams apie valomus plotus bei atsakingus asmenis.

Gyventojų pranešimai apie nesutvarkytas teritorijas, šiuo atveju apie nenuvalytus šaligatvius, perduodami rangovų organizacijų vadybininkams. Ar trūkumai pašalinti, kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistai ir seniūnijų darbuotojai.

Tvarkomų bendro naudojimo teritorijų žemėlapio nuoroda –
https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers.

Už gatvių važiuojamosios dalies priežiūrą žiemą Vilniaus mieste ir jo apylinkėse atsako UAB „Grinda“, detalesnė informacija pateikiama rubrikoje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/ziema-priziurimos-gatves/

Kad laiku ir kokybiškai būtų nuvalyti šaligatviai, skverai, stotelės, gyvenamųjų namų kiemai, atsako miestą tvarkančios bendrovės UAB „Ekonovus“, UAB Šilėja“, UAB „Ecoservice“, UAB „VSA Vilnius“, UAB „Stebulė“ ir UAB „Mano aplinka“, su kuriomis Vilniaus miesto savivaldybė yra sudariusi paslaugų teikimo sutartis.

Prašytume apie poreikį valyti ar pabarstyti gatves pranešti tel. 1355 ir tel. (8 5) 211 2257.

Primename, kad žiemą, esant slidžiai kelio dangai, vairuotojai turėtų būti budresni – atsargiau vairuoti (ypač tamsiuoju paros metu, kai dėl blogesnio matomumo ar žemesnės aplinkos temperatūra pablogėja kelio / ratų sukibimas), pasirinkti saugų greitį, naudoti žiemines padangas ir kt.

Primename, kad įvykus eismo įvykiui, vairuotojai turi kreiptis į draudimo kompaniją.

Atsitikus eismo įvykiui, vairuotojas turėtų kreiptis pagalbos telefonu 112 ir iškviesti policijos ekipažą. Iš policijos gavęs eismo įvykio pažymą, vairuotojas turi kreiptis į UAB „Grinda“.

Mayor of Vilnius

For centuries, Vilnius has been a welcoming place for the peaceful coexistence of free citizens, while perfectly combining its magnificent history, spectacular natural environment and vibrant creativity. ❯❯❯
The Agenda

Municipal priorities

 • Build and implement a strategic vision of the city
 • Provide high quality services to the population
 • Attract investments that create well-paid jobs
 • Be transparent, efficient and open to the residents, visitors and investors