Structure and contacts

Civilinės būklės aktų registravimo poskyris

Kodėl aš kuriu Vilniui?

Mano darbo diena – neretai pati gražiausia, jautriausia ir reikšmingiausia diena kito žmogaus gyvenime. Matydama mylinčius ir laimingus žmones, suprantu, koks nepakartojamas yra Vilnius. Džiaugiuosi, kad galiu būti jo dalimi.


Lina Biekšienė
Poskyrio vadovė
On vacation


Vilnius turi savo dvasią, atspalvį. Tai nuostabiausias miestas, džiaugiuosi, kad dirbu Vilniuje vilniečiams. Esu laiminga, galėdama prisiliesti prie kiekvienos jaunos vilniečių šeimos susikūrimo.


Daina Černiauskienė
Specialistė


Nijolė Kalinauskaitė-Beinaravičienė
Specialistė


Džiaugiuosi, kad esu Vilniaus dalis ir galiu įgyvendinti naujas idėjas ir atlikti svarbius darbus gyventojų labui. Nieko negali būti geriau už laimingus, kūrybingus ir besišypsančius žmones...

Lidija Kovienė
Specialistė


Kristina Kučinskaitė
Specialistė


Vilnius – Lietuvos širdis. Joje yra dalelė ir manęs. Mano kredo dirbti Vilniui ir vilniečiams.

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalintis mintimis apie savo darbus.

Žmones labiausiai suartina veikla (J. V. Gėtė). Vilnius man mielas, nes gimiau, užaugau ir gyvenu šiame mieste. Gyvenimą jaukiame Vilniuje ir darbą vilniečiams priimu kaip brangią dovaną.

Jūratė Pleškovienė
Specialistė


Nuo Tauro kalno žvelgdama į mylimą Vilniaus miestą, apgaubtą tankiu medžių vainiku, Gedimino pilies bokštą, didingą Petro ir Povilo bažnyčią, išgirstu amžinų varpų gaudžiančius dūžius.

Olga Sapkevič
Specialistė
On vacation

Civilinės būklės aktų registravimo poskyris yra Civilinės metrikacijos skyriaus struktūrinis padalinys.


Tel. (8 5) 233 4720, darbo laikas: I-IV nuo 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., V nuo 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val.

Šeštadienis – santuokų registravimo ceremonijų diena (II aukštas). Sekmadienis – poilsio diena.

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. priima prašymus dėl civilinės būklės aktų registravimo, įtraukimo į apskaitą, civilinės būklės aktų įrašų liudijančių išrašų ir kitų dokumentų išdavimo;

9.2. registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, tėvystės pripažinimą, mirtį;

9.3. vykdo civilinės būklės aktų įrašų suvedimą, elektroniniu būdu duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, tvarko, apsaugo, perduoda civilinės būklės aktų įrašuose esančius duomenis valstybės registrams;

9.4. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas ir užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus;

9.5. administruoja santuokų registravimo kalendorių, sudaro asmenų, ketinančių sudaryti santuoką, sąrašus;

9.6. atlieka santuokų civilines apeigas;

9.7. civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus siunčia Higienos institutui;

9.8. išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, kopijas, pažymas, atsakymus juridiniams ir fiziniams asmenims;

9.9. pildo civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles, bylų rodykles, civilinės būklės aktų įrašų registrus ir įrašus liudijančių išrašų registracijos žurnalus, civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse žymi apie šių įrašų pakeitimą, ištaisymą, papildymą;

9.10. kontroliuoja teisingą nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį;

9.11. rengia mėnesio, ketvirčio, metų ir kitas ataskaitas veiklos klausimais;

9.12. aptarnauja asmenis, konsultuoja juos civilinės metrikacijos klausimais, teikia asmenims įstatymų nustatytą turimą informaciją, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teismais ir kitomis įstaigomis;

9.13. pagal Poskyrio kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir rengia į juos atsakymus, nagrinėja prašymus, gautus elektroninėje metrikacijos informacinėje sistemoje;

9.14. pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

9.15. dalyvauja teisme nagrinėjant bylas dėl civilinės būklės aktų registravimo, įtraukimo į apskaitą ir kitais Poskyrio kompetencijos klausimais;

9.16. tvarko ir įformina civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, sudaro laikino saugojimo bylų sąrašus ir nustatyta tvarka perduoda Skyriaus archyvui, įtraukia į apskaitą;

9.17. teikia informaciją ir veiklos ataskaitas Skyriaus vedėjui Poskyrio veiklos klausimais;

9.18. pagal Poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus priskirtos veiklos klausimais;

9.19. pagal Poskyrio kompetenciją vykdo kitas užduotis, taip pat Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus, kuruojančio Administracijos direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo įsakymus Poskyrio veiklos klausimais.

Mayor of Vilnius

For centuries, Vilnius has been a welcoming place for the peaceful coexistence of free citizens, while perfectly combining its magnificent history, spectacular natural environment and vibrant creativity. ❯❯❯
The Agenda

Municipal priorities

  • Build and implement a strategic vision of the city
  • Provide high quality services to the population
  • Attract investments that create well-paid jobs
  • Be transparent, efficient and open to the residents, visitors and investors