Structure and contacts

Asmenų aptarnavimo poskyris

Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius

sis@vilnius.lt

Ana Venclovaitienė
Poskyrio vadovė
On vacation


Karina Aleksiūnaitė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Alma Andriušonienė
Socialinių išmokų specialistė


Gintarė Bareikaitė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Lilija Blaževič
Socialinių išmokų specialistė


Daiva Datenienė
Socialinių išmokų specialistė


Jadvyga Dikienė
Socialinių išmokų specialistė
On vacation


Rita Gumbienė
Socialinių išmokų specialistė


Eolanta Jakel
Socialinių išmokų specialistė
On vacation


Dovilė Januškaitė
Socialinių išmokų specialistė
On vacation


Ingrida Jonkutė
Socialinių išmokų specialistė


Julita Kasparavičė
Socialinių išmokų specialistė


Rasa Klybienė
Socialinių išmokų specialistė
On vacation


Veslava Kotko
Socialinių išmokų specialistė


Lina Kumštaitytė
Socialinių išmokų specialistė


Akvilė Lopetaitė
Socialinių išmokų specialistė


Rasa Malinauskienė
Socialinių išmokų specialistė


Stanislava Markevičiūtė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Adelė Pakalkaitė
Socialinių išmokų specialistė


Alvyra Sesicka
Socialinių išmokų specialistė


Orinta Strodomskienė
Socialinių išmokų specialistė


Jadvyga Šatienė
Socialinių išmokų specialistė


Eglė Šiško
Socialinių išmokų specialistė
On vacation


Danutė Švedienė
Socialinių išmokų specialistė


Viktorija Toliušytė
Vyresnioji socialinių išmokų specialistė


Anžela Vidutienė
Socialinių išmokų specialistė


Diana Vitėnienė
Socialinių išmokų specialistė


Judita Zaleskienė
Socialinių išmokų specialistė
On vacation


Galina Zigelienė
Socialinių išmokų specialistė
On vacation

Asmenų aptarnavimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – organizuoti ir užtikrinti Vilniaus miesto gyventojų priėmimą dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų socialinių išmokų gavimo. 

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) socialinių išmokų teikimo klausimais;
8.2. registruoja asmenis priėmimui dėl socialinių išmokų gavimo;
8.3. aptarnauja asmenis ir priima iš jų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) gavimo;
8.4. registruoja priimtus prašymus ir tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) ir kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose;
8.5. vykdo asmenų telkimą visuomenei naudingai veiklai atlikti;
8.6. inicijuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
8.7. užregistruotus prašymus ir dokumentus nustatyta tvarka perduoda nagrinėjimui;
8.8. priima iš asmenų prašymus dėl išmokų mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, mokėjimo būdo keitimo, pažymoms ir dokumentų kopijoms išduoti, bei pranešimus apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos išmokos mokėjimui;
8.9. administruoja Skyriaus el. paštu sis@vilnius.lt gautus paklausimus ir pranešimus;
8.10. išduoda su išmokų skyrimu, neskyrimu, mokėjimu susijusias pažymas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
8.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, rengia į juos atsakymus;
8.12. vykdo asmenų aptarnavimo kokybės apklausas, jų pagrindu rengia išvadas dėl Skyriuje vykdomos asmenų aptarnavimo kokybės, jos tobulinimo;
8.13. bendradarbiauja su Skyriaus poskyriais, Savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
8.14. kaupia ir analizuoja duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir siūlymus Poskyrio ir Skyriaus veiklos klausimais;
8.15. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
8.16. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

Mayor of Vilnius

For centuries, Vilnius has been a welcoming place for the peaceful coexistence of free citizens, while perfectly combining its magnificent history, spectacular natural environment and vibrant creativity. ❯❯❯
The Agenda

Municipal priorities

  • Build and implement a strategic vision of the city
  • Provide high quality services to the population
  • Attract investments that create well-paid jobs
  • Be transparent, efficient and open to the residents, visitors and investors