Structure and contacts

Eismo valdymo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Eduardas Garbovskis
Poskyrio vedėjas


Oksana Daraškevičienė
Vyriausioji specialistė


Kastytis Lubys
Vyriausiasis specialistas
On vacation


Rima Pečkienė
Vyriausioji specialistė

Eismo valdymo poskyris yra Eismo organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas
I-IV 7.30-16.30 val.
V 7.30-15.15 val.
Pietūs 11.30-12.15

Svarbiausieji Eismo valdymo poskyrio uždaviniai:
1. pagal priskirtą kompetenciją dalyvauti formuojant skyriaus politiką eismo organizavimo klausimais;
2. pagal priskirtą kompetenciją administruoti eismo organizavimo priežiūrą;
3. užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą. 

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, statistinių duomenų kaupimą, rezultatų pritaikymą, teikia siūlymus dėl transporto inžinerinės infrastruktūros tobulinimo bei plėtros;
2. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus eismo organizavimo klausimais;
3. organizuoja viešųjų pirkimo dokumentų dėl techninių eismo reguliavimo priemonių, šviesoforų įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo rengimą;
4. organizuoja techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą, rengia ir tvirtina kelio ženklų ir šviesoforų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių įrengimo schemas, vadovauja įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo darbų organizavimui, atlieka šių darbų techninę priežiūrą ir tvarko apskaitą, rūpinasi statistinių duomenų apie atliktus darbus kaupimu;
5. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo darbams, teikia siūlymus dėl techninių eismo reguliavimo, šviesoforų įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimui skirtų lėšų paskirstymo, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių;
6. riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių (per pūgas, potvynius ir t. t.), gatvių ir jose paklotų komunikacijų remonto bei kitų darbų metu, kitais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui;
7. dirba kelių ir gatvių apžiūrų komisijose bei sprendžiant kitus su eismo organizavimu susijusius klausimus;
8. rengia specialiąsias su techninių eismo reguliavimo priemonių ir transporto infrastruktūros objektų projektavimu susijusias sąlygas;
9. atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę;
10 rengia konkursų sąlygas ir sutartis su rangovais dėl gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto, organizuoja konkursus ir dirba vertinimo komisijose;
11. derina su eismo organizavimu ir transporto infrastruktūros plėtra susijusius projektus;
12. kaupia ir apibendrina finansinę ir statistinę informaciją;
13. teikia vadovybei siūlymus dėl darbo priemonių įsigijimo ir naudojimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo, socialinių ir kitų reikmių sprendimo;
14. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus poskyriui priskirtais klausimais;
15. palaiko ryšius su kitų miestų savivaldybių ir institucijų tos pačios srities specialistais;
16. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis;
17. teikia informaciją poskyrio kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių bei organizacijų pareiškimus bei skundus;
18. nagrinėja prašymus, išduoda leidimus arba rengia atsisakymus išduoti leidimus važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms;
19. sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus bei poskyrio vedėjų įpareigojimus ir pavedimus.

Mayor of Vilnius

For centuries, Vilnius has been a welcoming place for the peaceful coexistence of free citizens, while perfectly combining its magnificent history, spectacular natural environment and vibrant creativity. ❯❯❯
The Agenda

Municipal priorities

  • Build and implement a strategic vision of the city
  • Provide high quality services to the population
  • Attract investments that create well-paid jobs
  • Be transparent, efficient and open to the residents, visitors and investors