Vilniaus meras pakartotinai kreipėsi į Seimą su siūlymu keisti ikimokyklinio ugdymo finansavimo ir higienos normų teisės aktus

Vilniaus meras pakartotinai kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę su siūlymu keisti teisės aktus, reglamentuojančius lopšelių-darželių finansavimą bei higienos normas. Kreipimesi siūloma vietoj dengiamų 4 lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokesčio skirtų valandų didinti krepšelio apimtį iki 8 valandų.

Pagal patvirtintą metodiką, valstybės skiriamas krepšelio dydis dengia tik 4 ikimokyklinės įstaigos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio valandas – likusią darbo užmokesčio dalį, ūkio lėšas, techninių darbuotojų išlaikymą turi užtikrinti savivaldybė. Taigi, valstybė, nors įstatymu ir pavedusi organizuoti ikimokyklinio ugdymo funkciją savivaldybėms, finansavimo iš esmės neskiria. Pagal dabar galiojančius teisinius dokumentus, valstybė finansuoja tik 30 proc. vieno vaiko išlaikymo kaštų, tuo tarpu Savivaldybė – 70 proc. Vilniaus miesto savivaldybė per metus lopšelių-darželių veiklai skiria 19,69 mln. Eur (68 mln. litų).

Taip pat dokumente siūloma supaprastinti nustatytas higienos normas (įskaitant reikalavimus maitinimo organizavimui ir infrastruktūros įrengimui). Visi šie teisės aktų pakeitimai leistų sumažinti privačių darželių įrengimo kaštus, dėl ko ši paslauga būtų prieinama didesnei visuomenės daliai.

Dokumente taip pat pažymėta, kad Savivaldybė yra pasirengusi bendradarbiauti ir prireikus teikti papildomą reikalingą informaciją, inicijuojant teisės aktų keitimą.

Lopšelių-darželių poreikis išaugo dėl vilniečių skaičiaus augimo, kurį lemia padidėjęs gimstamumas, ir dėl sumažėjusių socialinių išmokų, lėmusių ankstesnį tėvų norą grįžti į darbą.

Viešųjų ryšių skyrius, el.p. vrt@vilnius.lt