Paskelbtas Vilniaus apskrities regioninis 2014-2020 m. atliekų tvarkymo planas

Visuomenė kviečiama susipažinti su Vilniaus apskrities regioniniu 2014-2020 m. atliekų tvarkymo planu, patvirtintu Vilniaus regiono plėtros tarybos 2015 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. 51/1S-16. Šis planas – tai strateginis dokumentas, kuriuo siekiama nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius, ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančią viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą visiems regiono gyventojams. Plane numatytos priemonės yra būtinos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytų užduočių 2014-2020 m. periodui įgyvendinimui. Planui buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Numatytos plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonės

Atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo vertinimas ir kontrolė bus vykdoma kasmet, iki einamųjų metų sausio 20 d. parengiant plano įgyvendinimo plano įgyvendinimo ataskaitą. Plano įgyvendinimo vertinimas ir kontrolė turi būti vykdoma pagal tris kriterijų grupes:
– Regioniniame atliekų tvarkymo plane numatytų priemonių įgyvendinimas;
– Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimas;
– Atliekų hierarchijos įgyvendinimo monitoringas.

Vertinant regioniniame atliekų tvarkymo plane numatytų priemonių įgyvendinimą bus vertinama kaip vykdomos atitinkamų kalendorinių metų Vilniaus apskrities regioninio atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo priemonės.

Vertinant Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimą vertinamas savivaldybėms priskirtų užduočių įgyvendinimas, kurios įgyvendinamos iš dalies panaudojant regioninę komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą.

Vertinama, ar vykdomos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotys:
– 2014-2015 m. – pašalinama ne daugiau kaip 102 758 tonos komunalinių BSA;
– 2016-2017 m. – pašalinama ne daugiau kaip 92 478 tonos komunalinių BSA;
– 2018-2019 m. – pašalinama ne daugiau kaip 82 202 tonos komunalinių BSA;
– nuo 2020 m. – pašalinama ne daugiau kaip 71 927 tonos komunalinių BSA.

Taip pat bus vertinama ar vykdomos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių atliekų perdirbimo ir kitokio panaudojimo užduotys:
– užtikrinti, kad iki 2016 metų ne mažiau kaip 45 proc. komunalinių atliekų bus perdirbtos ar kitaip panaudotos;
– užtikrinti, iki 2020 metų ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų bus perdirbtos ar kitaip panaudotos;
– užtikrinti, kad komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų kiekis, kuris būtų paruošiamas naudoti pakartotinai ir perdirbti, būtų ne mažiau 30 proc., o 2020 m. – ne mažiau 50 proc.

Sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, palyginti su 2000 metų kiekiu, 2016 m. turi būti ne daugiau 45 proc., 2020 m. – ne daugiau 35 proc.

Atliekų hierarchijos įgyvendinimo monitoringas sudarys galimybę įvertinti bendras pokyčių tendencijas savivaldybės atliekų tvarkymo sistemoje, įvertinant, ar pokyčiai yra teigiami atliekų hierarchijos įgyvendinimo požiūriu.

Atliekų hierarchijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai

Atliekų tvarkymo būdas Vertinimo rodikliai Laukiamas rezultatas Vertinimo
rodiklio vertinimo
laikotarpis1
Atliekų prevencija Bendras komunalinių atliekų susidarymas, tonomis per metus Mažėjimas
arba
nežymus
didėjimas
Nuo 2014 m.
Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui, kilogramais per metus Mažėjimas
arba
nežymus
didėjimas
Nuo 2014 m.
Komunalinių atliekų susidarymas vienam namų ūkiui, kilogramais per metus Mažėjimas
arba
nežymus
didėjimas
Nuo 2014 m.
Atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui Pakartotiniam naudojimui paruoštų atliekų kiekiai, tonomis per metus Didėjimas Nuo 2015 m.
Pakartotiniam naudojimui paruoštų atliekų kiekiai, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio Didėjimas Nuo 2015 m.
Atliekų paruošimas perdirbimui Iš gyventojų ir juridinių asmenų (įmonių, įstaigų, organizacijų) atskirai surinktų AŽ kiekiai, tonomis per metus pagal atliekų kategorijas (popieriaus ir kartono, stiklo, plastikų, metalo atliekos) Didėjimas Nuo 2014 m.
AŽ kiekis, išrūšiuotas mechaninio apdorojimo įrenginyje ir/ar mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijoje, tonomis per metus Didėjimas,
vėliau
mažėjimas
Nuo 2015 m.
Atskirai surinktų buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiai, tonomis per metus Didėjimas Nuo 2014 m.
Atskirai surinktų biologinių atliekų kiekiai, tonomis per metus Didėjimas Nuo 2014 m.
Bendras perdirbimui surinktas ir paruoštas komunalinių atliekų kiekis, tonomis per metus, įskaitant ir biologinių atliekų kompostavimą Didėjimas Nuo 2014 m.
Bendras perdirbimui surinktas ir paruoštas komunalinių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio Didėjimas Nuo 2014 m.
Atliekų naudojimas Panaudotų energijai gauti komunalinių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio Mažėjimas
arba
stabilumas
Nuo 2018 m.2
Atliekų šalinimas Pašalintų sąvartyne komunalinių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio Mažėjimas Nuo 2014 m.
Pašalintų sąvartyne komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, tonomis per metus Mažėjimas Nuo 2014 m.
Pašalintų sąvartyne komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio Mažėjimas Nuo 2014 m.

Pastabos:
1 – Tuo atveju, kai nėra duomenų už praėjusius metus, vertinamas laikotarpis kuriam yra pateikti patikimi duomenys.
2 – Atliekų naudojimas energijai gauti bus pradėtas nuo 2015 m., tačiau iki 2018 m. atliekų kogeneracinių įrenginių pajėgumas bus nepakankamas, kad būtų galima pilnai panaudoti energijai gauti visas tam tinkamas atliekas.

Atskirų atliekų tvarkymo įrenginių poveikis aplinkai bus ir toliau stebimas vykdant ūkio subjektų monitoringą pagal LR aplinkos monitoringo įstatymo, Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų ir atlieku sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių reikalavimus.

Informacija, kaip į planą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai

Šis Planas – tai strateginis dokumentas, kuriuo siekiama nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius, ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančią viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą visiems regiono gyventojams. Plane numatytos priemonės yra būtinos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytų užduočių 2014-2020 m. periodui įgyvendinimui.

Informacija, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją

SPAV ataskaitoje įvertinta, kad įgyvendinus Plane numatytas priemones komunalinių atliekų tvarkymo pokyčiai lyginant su esama būkle turės teigiamas pasekmes aplinkos orui ir klimatui, vandens kokybei ir ištekliams, dirvožemio kokybei ir visuomenės sveikatai. Plano įgyvendinimas neturės reikšmingų nei teigiamų nei neigiamų pasekmių biologinei įvairovei (įsk. pasekmes gyvūnijai ir augalijai), saugomoms teritorijoms ir kultūros paveldui, kraštovaizdžiui ir materialiniams antropogeniniams ištekliams.

Motyvai, lėmę alternatyvos pasirinkimą

Patvirtintas Planas atitinka SPAV ataskaitoje nagrinėtą Siūlomą plano įgyvendinimo alternatyvą. Pasirinkta alternatyva apima atskirą antrinių žaliavų surinkimą, atskirą žaliųjų atliekų surinkimą ir kompostavimą, individualų kompostavimą, MBA (mechaninio atliekų apdorojimo išrenkant antrines žaliavas ir biologinį atliekų apdorojimą biodžiovinimo būdu paruošiant atliekas energijai gauti kogeneracinėje jėgainėje), atliekų panaudojimą energijai gauti ir jų šalinimą sąvartyne. Dalis iš siūlomos alternatyvos sprendinių (individualus kompostavimas ir MBA įrenginių statyba) šiuo metu yra įgyvendinami vykdant Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamą projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros“. Pasirinkta alternatyva pilnai atitinka Valstybiniame atliekų tvarkymo plane pasirinktą II B komunalinių atliekų tvarkymo alternatyvą (atliekų perdirbimo su panaudojimu energijai gauti Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus regionuose).

Komunalinių atliekų tvarkymo pokyčiai lyginant su esama būkle turės teigiamą poveikį:

  • aplinkos orui ir klimato kaitai, nes Plane numatytos atliekų tvarkymo priemonės sudarys prielaidas mažesniam šiltnamio dujų susidarymui.
  • vandens kokybei ir ištekliams, nes vandenų tarša mažėtų atskirus atliekų srautus apdorojant specialiai jų tvarkymui skirtuose įrenginiuose ir dėl perdirbamų atliekų, kurios būtų naudojamos vietoje grynų medžiagų, taip mažinant teršalų emisijas į vandenis.
  • dirvožemio kokybei, nes Plane numatytos atliekų tvarkymo priemonės didins žaliųjų atliekų kompostavimą ir sudarys prielaidas komposto panaudojimui dirvožemio kokybės gerinimui bei MBA įrenginių veikimas sumažins sąvartynui reikalingo ploto poreikį, todėl bus išsaugoma dirvožemio kitoms veikloms.
  • visuomenės sveikatai, nes Plane numatyta regioniniame sąvartyne šalinti vis mažesnius komunalinių atliekų kiekius ir taikant kitas atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo priemones bus sudarytos prielaidos aukštesnių higienos reikalavimų užtikrinimui, mažesnei aplinkos taršai ir mažesniam neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir gerovei.

Plane numatytos komunalinių atliekų tvarkymo priemonės neturės reikšmingų nei teigiamų nei neigiamų pasekmių:

  • biologinei įvairovei (įsk. pasekmes gyvūnijai ir augalijai), nes saugomose, jautriose aplinkai bei kultūros paveldui teritorijose atliekų tvarkymo įrenginių statyba neleistina, o atskirais atvejais poveikis turi būti įvertintas ar poveikio mažinimo priemonės numatytos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose.
  • kraštovaizdžiui nes nesutvarkytos besimėtančios aplinkoje atliekos turi ženkliai reikšmingesnį neigiamą poveikį kraštovaizdžiui nei atliekų surinkimo ir tvarkymo įrenginiai.
  • materialiajam turtui, nes teritorijų suvaržymai dėl sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) nustatymo atsiras tik įrengiant konteinerines aikštelės prie gyvenamųjų namų. Statomi MBA įrenginiai bus įrengti sanitarinėje apsaugos zonoje.

Informacija, kaip buvo atsižvelgta į SPAV subjektu išvadas, visuomenes pasiūlymus

Informacija apie SPAV proceso pradžią, remiantis Visuomenes dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo reikalavimais, 2014 m. spalio 3 d. paskelbta tinklapiuose www.vaatc.lt, www.vilnius.lt, www.svencionys.lt, www.trakai.lt, www.elektrenai.lt, www.vrsa.lt, www.salcininkai.lt, www.sirvintai.lt, www.ukmerge.lt, šiuose laikraščiuose: „Šalčios žinios“, „Širvintų kraštas“, „Švenčionių kraštas“, „Galvė“ , „Ukmergės žinios“ „Vilniaus krašto savaitraštis“ ir dienraščio „Lietuvos rytas“ Vilniaus apskrities priede „Sostinė“.

SPAV apimties nustatymo dokumentas buvo parengtas ir 2014 m. gruodžio 2 d. išsiųstas derinimui vertinimo subjektams. SPAV apimties nustatymo dokumentui pritarta be pastabų. Visuomenės pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta.

SPAV ataskaita parengta 2015 m. sausio 22 d. Informacija apie supažindinimą su SPAV ataskaita paskelbta tinklapiuose www.vaatc.lt, šiuose laikraščiuose: „Šalčios žinios“, „Širvintų kraštas“, „Švenčionių kraštas“, „Galvė“ , „Ukmergės žinios“ ir dienraščio „Lietuvos rytas“ Vilniaus apskrities priede „Sostinė“.

Visuomenei buvo suteikta galimybe susipažinti su SPAV ataskaita ir Plano projektu Plano rengimo organizatoriaus UAB „VAATC“ buveinėje. Raštiškos pastabos buvo gautas iš UAB „Atliekų tvarkymo konsultantų“. Visos pastabos buvo įvertintos, atsižvelgiant į tai, kiek jos sudaro prielaidas įgyvendinti Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytas užduotis, o taip pat atsižvelgiant į regiono savivaldybių finansines galimybes, gyventojams tenkančią atliekų tvarkymo sistemos finansuojamą dalį, technines galimybes ir kt., ir Plano projektas buvo pateiktų pastabų pagrindu koreguojamas.

Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita ir Plano projektu įvyko 2015 m. vasario 25 d. 12 val. UAB „VAATC“ būstinėje, adresu Šeimyniškių g. 15, LT-09312, Vilnius. Pastabos/pasiūlymai Plano projektui ir SPAV ataskaitai buvo gautos iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ekokonsultacijos“ atstovų. Raštiškos pastabos buvo gautas iš UAB „Atliekų tvarkymo konsultantų“. Visos pastabos buvo įvertintos, atsižvelgiant į tai, kiek jos sudaro prielaidas įgyvendinti Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytas užduotis, o taip pat atsižvelgiant į regiono savivaldybių finansines galimybes, gyventojams tenkančią atliekų tvarkymo sistemos finansuojamą dalį, technines galimybes ir kt., ir Plano projektas buvo pateiktų pastabų pagrindu koreguojamas.

2015 m. kovo 17 d. SPAV ataskaita ir Plano projektas buvo pateikti SPAV subjektams. Pastabos Plano projektui buvo gautos iš Elektrėnų savivaldybės administracijos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento, Vilniaus visuomenės sveikatos centro. Visos pastabos buvo įvertintos, atsižvelgiant į tai, kiek jos sudaro prielaidas įgyvendinti Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytas užduotis, o taip pat atsižvelgiant į regiono savivaldybių finansines galimybes, gyventojams tenkančią atliekų tvarkymo sistemos finansuojamą dalį, technines galimybes ir kt., ir Plano projektas buvo pateiktų pastabų pagrindu koreguojamas. Gavus visų SPAV subjektų pritarimus SPAV ataskaitai, Plano rengimo organizatoriaus 2015 m. gegužės 14 d. parengė SPAV ataskaitos derinimo pažymą.

Susipažinti su patvirtintu planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis bei kaip į planą buvo įtraukti aplinkos apsaugos klausimai, kaip atsižvelgta į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą, SPAV subjektų išvadas, visuomenės ir vertinimo subjektų pasiūlymais galima UAB „VAATC“ buveinėje, adresu Šeimyniškių g. 15, LT-09312, Vilnius. Kontaktinis asmuo – Plėtros tarnybos plėtros skyriaus vadovė Rasa Pajarskienė, el. p. rasap@vaatc.lt, Gamybos proceso tarnybos aplinkosaugos specialistas Marius Banaitis, el. p. mariusb@vaatc.lt, tel. (8-5) 233 3253. Dokumentus galima rasti ir interneto svetainėje www.vaatc.lt rubrikoje „Teisinė informacija: Regiono ir savivaldybių dokumentai“.

Viešųjų ryšių skyrius, vrt@vilnius.lt