Per 16 m. Savivaldybė per nuomos lengvatas Dailiųjų amatų programos dalyvius parėmė 2,3 mln. Eur

Vilniaus savivaldybės prieš 16 metų lengvatinėmis sąlygomis (po 1 Lt arba 0,29 euro cento) išnuomotos patalpos Aušros Vartų, Stiklių, Pilies ir kitose Senamiesčio gatvėse, kuriose prekiaujama lietuviškų dailiųjų amatų gaminiais. Pradedant nuo 2001 metų, savivaldybės nuomojamose patalpose iš viso įsikūrė 17 uždarųjų akcinių bendrovių, kurios pagal dailiųjų amatų programą eksponuoja, demonstruoja gamybos procesus ir parduoda gintaro gaminius, austinius, metalo kalybos gaminius, karpinius ir kitus gaminius.

Savivaldybė peržiūri prieš 16 metų sudarytas sutartis tik todėl, kad daugumos jų terminai eina į pabaigą. Jos buvo sudarytos už 10-20 kartų mažesnę kainą, nei kainuoja analogiškų patalpų nuoma tose pačiose Senamiesčio gatvėse. „Per 16 metų savivaldybė teikė neatlygintiną dotaciją per nuomos lengvatą, kaip ir buvo prieš daugelį metų nuspręsta miesto Tarybos, tačiau ši programa buvo patvirtinta konkrečiam laikotarpiui, kuris baigiasi, todėl ir tariamės su Taryba dėl teisingiausio naujo sprendimo. Savivaldybė remia ir rems įvairias kultūros programas, džiugu, kad Tarybos šiuo metu svarstomame 2017 metų biudžeto projekte dėl geresnės biudžeto struktūros numatoma jau daugiau dotacijų kultūrai nei pernai, tačiau visi turime suprasti, kad savivaldybė neturi galimybių dešimtmečius finansiškai per įvairias lengvatas remti vien tuos pačius asmenis ar įmones – pagalbą norime teikti kuo platesniam ratui kultūros projektų, kurie atneštų kuo didesnę vertę visuomenei“, – pastebi Administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė.

Pasak direktorės, 17-ai bendrovių – amatininkams ir amatų gaminių pardavėjams – pagal prieš 16 metų paskelbtą dailiųjų amatų programą, patalpos nuomotos už simbolinį 1 litą už kvadratinį metrą.

Vertinant kainas analogo būdu per visų sutarčių galiojimo laikotarpį, nuomojamo 1673 kv. m ploto lengvata sudaro 2,286 mln. Eur (skaičiuojant nuo sutarties galiojimo pradžios iki 2017-01-01, apskaičiuota pagal Ober haus rinkos kainas).

Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programa buvo siekiama sudaryti sąlygas dailiųjų amatų, menų ir etnografinių mugių klestėjimui Vilniaus senamiestyje ir labiau susieti paveldą su dabarties gyvenimo įvairove, atkurti sunykusią dailiųjų amatų etnografinių verslų tradiciją, skatinti amatininkų dirbtuvių, parduotuvių, ,,gyvų” muziejų, meno galerijų, etnografinių užeigų steigimą Senamiestyje. Programa patvirtinta 2001 m. pabaigoje ir galioja iki 2020 m.

Pasak Administracijos direktorės A. Vaitkunskienės, šioje programoje nebuvo savivaldybės įsipareigojimo ir toliau, pasibaigus patvirtintam Programos terminui, taikyti 10-20 kartų ar dar pigesnę nuomos kainą. Dalis šių dailiųjų amatų kūrėjų – amatininkų taip pat turi privačius verslus, kuriuos plėtoja rinkos sąlygomis, t.y. jų veikla yra platesnė, nei tik ta, kuri eksponuojama iš savivaldybės nuomojamose patalpose ir buvo remiama per nuomos lengvatą.

Amatų prekių parduotuvių nuomininkai kreipėsi į savivaldybę, prašydami ir toliau taikyti lengvatines sąlygas, paliekant tas pačias patalpas. Sostinės Taryba spręs – ar šias patalpas išnuomoti, ar parduoti jas viešo konkurso būdu (kaip ir numato įstatymas), ar kuriam laikui dar suteikti tam tikrą lengvatą, kadangi dalyje patalpų veikia gaminių ekspozicijos, vyksta edukaciniai užsiėmimai. Savivaldybė remia kultūrą, didina paramos jai apimtis ir toliau planuoja tai daryti, taip pat remti amatų tradicijų išsaugojimą, tačiau pagaliau bus baigta praktika, kai subsidijuojamos parduotuvės geriausiose vietose ir iškraipoma konkurencija.

Šią savaitę savivaldybės patalpų ir pastatų nuomos sąlygas svarsčiusi Komisija nusprendė neteikti Tarybai siūlymo pratęsti patalpų nuomos ilgalaike lengvatine nuoma visoms 17 -kai bendrovių, tačiau pasiūlys Tarybai pratęsti nuomą dar 3 metams žemesnėmis, nei rinkos sąlygomis. Tačiau tai tikrai nebegali būti vos 0,29 euro centų (1 lito) kaina už kvadratinį metrą. Po 16 metų dar tęsti nuomą tokia žema kaina Senamiestyje būtų neteisinga kitų menų ir amatų kūrėjų atžvilgiu – savivaldybės finansavimo laukia daugybė projektų ir kultūros programų kūrėjų, kurie jokių dotacijų dar nėra gavę.

Savivaldybės tarybos komitetuose svarstoma gairė, kad turėtų būti pereita nuo subjektų rėmimo lėšomis arba per patalpų nuomos lengvatas – prie projektų ir programų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto konkursų būdu, atrenkant vertingiausius projektus, į konkursų komisijas pakviečiant visuomenės atstovus.

Direktorė A. Vaitkunskienė paaiškino, kad Administracija privalo peržiūrėti savivaldybės nekilnojamo turto nuomos sutarčių sąlygas ir teikia Tarybos komitetams ir Tarybai siūlymus dėl nuomos sutarčių dviem atvejais: prieš pasibaigiant šių sutarčių galiojimo laikui ir tuomet, kai yra nustatomi sutarčių pažeidimai. Pavyzdžiui, patalpų subnuoma kitiems subjektams aukštesne kaina, o ne ta, kurią savivaldybė yra nustačiusi pačiam nuomininkui. Arba, vėlavimai mokėti nuomos mokestį, negavus Tarybos sprendimo.

Neretai klausiama – ar savivaldybė, pasibaigus nuomos sutarčiai, paprašiusi išsikelti iš patalpų, atlygina investicijas į patalpas? Jeigu taip numatyta sutartyse, tuomet savivaldybė grąžina kapitalines investicijas į patalpas, pagal tiksliai pateiktus tokias išlaidas liudijančius dokumentus, jeigu taip numatyta sutartyse. Tačiau savivaldybė neprivalo kompensuoti paprastųjų einamųjų remontų į patalpas išlaidų. Pagal įstatymus kiekvienas nuomininkas privalo rūpintis patalpomis ir atlikti būtiniausią einamąjį remontą patalpose, kurias naudoja gamybai ir komercinei veiklai.

Duomenys apie visus prekiautojus Dailiųjų amatų gaminiais, jiems išnuomotų patalpų plotus, sutarčių terminus:

Eil.
Nr.
Nuomi-
ninkas
Savinin-
kas /
direk-
torius
Adresas Sutarties
pradžia
Sutarties
pabaiga
Plotas,
kv. m
Nuo-
mos
mokes-
tis,
Eur/
kv. m
Siū-
loma
nuomos
kaina
su
pritai-
kyta
50 proc.
leng-
vata
nuo
apskai-
čiuotos
mažiau-
sios
nuomos
kainos
pagal VMS
patvir-
tintą
meto-
diką
Eur/
arba
Ober haus
mažiau-
sios
rinkos
kainos
Eur*
Parama
nuo
sutarties
pradžios
iki
2017.01.01
(apskai-
čiuota
pagal
Ober haus
rinkos
kainas)
1 UAB „Amber“ Šarūnas
Davainis
Aušros
Vartų
9 2005.05.25 2016.03.01 70,19 1,45 5,34 93.192,55
2 VšĮ
„Auksa-
kalių
gildija“
Diana
Stonienė
Basana-
vičiaus
1, 3 2005.08.01 2020.08.01 145,65 0,30 3* 213.507,65
3 VšĮ
„Menas
sau“
Rasa
Labinė
Basana-
vičiaus
16 2013.11.28 2017.08.01 43,02 0,29 2,14 17.048,12
4 Navickas
Klaidas
Navickas
Klaidas
Basana-
vičiaus
29 2002.08.01 2017.08.01 38,58 0,29 1,54 71.485,33
5 UAB
„Jūratės
stiliaus
idėjų
grupė“
Gražina
Kuzmic-
kienė
Didžioji 20 2005.12.12 2015.12.12 137,43 0,29 3,23 194.294,76
6 Viešoji
įstaiga
Amatų ir meno
centras
„Nauja sirena“
Irena
Serapi-
nienė
Mėsinių 7 2013.04.01 2018.03.31 178,58 0,29 3* 86.066,63
7 VšĮ
Amatų ir
menų
centras
„Nauja
sirena“
Irena
Serapi-
nienė
Mėsinių 9 2005.12.06 2020.12.06 178,58 0,30 3* 252.226,39
8 Viešoji įstaiga
„Juodo-
sios
kera-
mikos
centras“
Euge-
nijus
Paukštė
Naugar-
duko
20 2006.12.20 2016.12.20 59,53 0,29 1,86 78.296,70
9 UAB „Sauluva“ Eglė
Mikne-
vičienė
Pilies 36 2005.04.15 2017.09.02 74,94 0,29 6,09 112.389,20
10 Vilniaus
dailiųjų
amatų
asocia-
cija
Indrė
Rutkaus-
kaitė
Savi-
čiaus
8 2007.06.12 2019.07.14 173,03 0,29 3* 211.267,08
11 Viešoji
įstaiga
„AMATŲ
GILDIJA“
Rokas
Dobro-
volskis
Skapo 3-34 2006.07.15 2016.07.15 35,59 0,29 2,89 47.647,50
12 Viešoji
įstaiga
juvely-
rikos
mokykla
„Vilnen-
sis“
Darijus
Gerlikas
Stiklių 20-7 2004.02.21 2019.02.21 85,11 0,29 3* 140.380,24
13 Viešoji
įstaiga
„Vitražo
manu-
faktūra“
Julija
Vaičienė
Stiklių 6, 8 2003.05.01 2018.04.30 216,64 0,29 3* 380.529,20
14 UAB
„Gintaro
galerija“
Kazi-
mieras
Mizgiris
Šv.
Mykolo
12 2003.07.14 2018.07.14 112,74 0,29 3* 194.405,89
15 UAB
„Gintaro
galerija“
Kazi-
mieras
Mizgiris
Šv.
Mykolo
8 2015.01.01 2019.12.31 20,06 3,48 3* 3.620,43
16 UAB
„Vilniaus
kalviai“
Raimon-
das
Vaitkūnas
Užupio 26 2002.08.01 2017.08.01 37,1 0,29 3,58 68.743,28
17 Viešoji
įstaiga
Vilniaus
puodžių
cechas
Dainius
Strazdas
Užupio 9-20 2002.10.24 2022.10.25 66,25 0,29 3* 120.625,20
Iš viso 1.673,02 2.285.726,15