Atviras Vilnius: kviečiame teikti siūlymus korupcijos prevencijos programai

Vis daugiau Vilniaus miesto savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių duomenų tampa vieši ir atviri – vilniečiai gali susipažinti, kaip formuojamas miesto biudžetas, kaip skirstomos jo lėšos, viešinamos komandiruotės, viešieji pirkimai, nuomojamų žemės sklypų duomenys, posėdžių garso įrašai ir daugelis kitų – tam sukurta atskira duomenų platforma Atviras Vilnius.

Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama skaidrumo ir didesnio visuomenės pasitikėjimo ja, ne tik atveria vis daugiau duomenų, bet įgyvendina ir korupcijos prevencijos priemones, taip užtikrindama skaidresnę, efektyvesnę ir viešesnę Vilniaus miesto savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų veiklą.

Todėl kviečiame susipažinti su parengtu Vilniaus miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo plano projektu ir teikti savo pastabas bei pasiūlymus el. paštu giedre.udraite@vilnius.lt arba personalas@vilnius.lt.

Eil.
nr.
Priemonė Uždaviniai Vykdytojas Įvykdymo
terminas ir
kriterijai
Laukiamas
rezultatas ir
jo vertinimo
kriterijai
1 2 3 4 5 6
I. PRIEMONĖS VIEŠUMUI APIE KOVĄ SU KORUPCIJA DIDINTI BEI ANTIKORUPCINIAM ŠVIETIMUI SKATINTI

PROBLEMOS: Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje skiltyje „Korupcijos prevencija“ ypač svarbu užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės vykdomos kovos su korupcija viešumą, skelbti apie vykdomą korupcijos prevenciją. Ne mažiau svarbu viešinti atskleistus korupcijos atvejus ir jos pasekmes. Pastebėta, kad šios informacijos trūkumas ar nepakankamas išsamumas kenkia Vilniaus miesto savivaldybės autoritetui, skatina visuomenę įtariai vertinti jos sprendimus, didina nepasitikėjimą ir net pasipiktinimą. Kita problema yra tai, kad nemažai atvejų, susijusių su korupcija, pasireškia dėl teisinių žinių šioje srityje stokos. Tiek Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiek kontroliuojamųjų įmonių ir įstaigų vadovai turi nepakankamai žinių viešųjų ir privačių interesų deklaravimo, leidimų dirbti kitą darbą valstybės tarnautojams išdavimo ir kitose srityse, tiesiogiai bei netiesiogiai lemiančiose korupcijos pasireiškimą.

TIKSLAI: užkirsti kelią korupcijai palankioms sąlygoms atsirasti tiek Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, tiek jos kontroliuojamose įmonėse bei įstaigose, pasitelkiant švietimo korupcijos prevencijos teisinio reglamentavimo priemones, korupcinio pobūdžio turinčių veikų viešinimo bei kovos su korupcija veiklos atskaitingumą visuomenei funkcijas.

1. Rengti mokymus (teikti konsultacijas) aktualiais kovos su korupcija problemų, teisinio reglamentavimo spragų bei kolizijų išvengimo klausimais Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams. Identifikuoti didžiausias problemas kovoje su korupcija ir imtis priemonių korupcijos švietimo įstaigose atsiradimo galimybei mažinti. Personalo departamentas

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas (tarpininkavimas ir padėjimas mokymų organizavime)

2017 ‒ 2018 metai,
kas pusmetį.
Kokybinis:
vadovybė pritaria organizuojamiems mokymams (konsultacijoms)

Kiekybinis:
Švietimo įstaigų, vadovų dalyvavusių mokymuose (konsultacijose) skaičius.

2. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje paskelbto sąrašo pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį Vilniaus miesto savivaldybės taryba, meras arba administracijos direktorius privalo pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai rašytinį prašymą dėl informacijos apie asmenį, pildymas, tikslinimas, duomenų keitimas. Nuolat tikslinti, pildyti ir atnaujinti informaciją bei duomenis, kontroliuoti jų viešą prieinamumą. Personalo departamentas

Finansų ir strateginio planavimo departamentas
(informacijos tikslinimas)
Miesto plėtros departamentas
(informacijos tikslinimas)

Miesto ūkio ir
transporto departamentas
(informacijos tikslinimas)

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas
(informacijos tikslinimas)

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas
(informacijos tikslinimas)

Investicinių projektų valdymo skyrius
(informacijos tikslinimas)

E. miesto departamentas
(informacijos skelbimas/ pildymas/ keitimas)

2017 m. – 2018 m.
kas pusmetį
Kiekybinis:
į minėtą sąrašą įtrauktos visų Savivaldybės administracijos departamentų ir skyrių kontroliuojamų įmonių ir įstaigų pareigybės.

Kokybinis:
minėtas sąrašas nuolat atnaujinamas atsižvelgiant į naujai gaunamus duomenis, pasikeitimus, informacijos aktualumą

3. Organizuoti mokymus dėl leidimų dirbti kitą darbą bei dėl viešųjų ir privačių interesų deklaravimo, dėl šių interesų konfliktų vengimo, dėl aktualių klausimų problemų bei teisinio reglamentavimo naujai priimtiems į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją valstybės tarnautojams. Informuoti naujai priimtus valstybės tarnautojus apie aktualiausias problemas, leidimų dirbti kitą darbą išdavimo teisinį reglamentavimą, valstybės tarnautojų teises, pareigas bei atsakomybę ir taip sumažinti teisės aktų pažeidimų atsiradimo galimybę. Personalo departamentas 2017 m. – 2018 m.
ne rečiau kaip kartą į ketvirtį
Kokybinis:
mokymuose pateikiama visa aktuali informacija, atitinkanti galiojančių teisės aktų reikalavimus

Kiekybinis:
Naujai priimtų į valstybės tarnybą, dalyvavusių mokymuose, skaičius.

4. Atlikti patikrinimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamųjų įmonių interneto svetainėse informacijos apie korupciją viešo paskelbimo, prieinamumo ir jos aktualumo, teikti rekomen- dacijas ir kontroliuoti jų įgyvendinimą Užtikrinti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 3 dalies įgyvendinimą. Personalo departamentas Patikrinimas vykdomas dviem etapais:
2017 m. III – IV ketvirčiai
ir
2018 m. III – IV ketvirčiai

Rekomen- dacijos teikiamos pagal poreikį

Kiekybinis:
patikrinti visų Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamųjų įmonių svetaines.
5. Nuolat pildyti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės ,,Korupcijos prevencija“ skiltį (jos puslapius), viešinti aktualią informaciją korupcijos prevencijos klausimais, skelbti atliktų antikorupcinių teisės aktų projektų pažymas. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2016 m. birželio 21 d. rekomen- daciją ,,Dėl interneto svetainės skyriaus ,,Korupcijos prevencija“ Personalo departamentas

E. miesto departamento Informacinių technologijų skyrius
(informacijos skelbimas / pildymas / keitimas)

2017 m. ‒ 2018 m.
ne rečiau nei kartą į ketvirtį
Kiekybinis: atnaujinama, skelbiama ir pildoma visa viešai privaloma skelbti informacija ir duomenys.

Kokybinis:
Informacija korupcijos prevencijos klausimais viešai prieinama bei išsami

II. PRIEMONĖS SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMUI DIDINTI IR KONTROLEI STIPRINTI

PROBLEMOS: Savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų veikloje trūksta viešumo, visuomenė nepakankamai informuojama apie jų vykdomas funkcijas ir veiklos rezultatus. Ypač svarbu užtikrinti skaidrius Savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų vykdomus viešuosius pirkimus, taip pat ataskaitų apie jų veiklos rezultatus prieinamumą. Be to, Savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovams bei jose viešojo administravimo funkcijas vykdantiems asmenims trūksta žinių viešųjų ir privačių interesų konfliktų vengimo ir kelio jiems užkirtimo srityje.

TIKSLAI: užkirsti kelią korupcijai palankioms sąlygoms atsirasti Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ir viešosiose įstaigose, užtikrinti jų veiklos viešumą, ir atskaitingumą visuomenei, skaidrų viešųjų pirkimų vykdymą.

6. Parengti ir pateikti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams anonimines anketas, kuriose jie galėtų pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl perkančiosios organizacijos darbuotojų darbo. Identifikuoti neteisėtus ar korupciniu požiūriu rizikingus darbuotojų veiksmus ir imtis priemonių korupcijos atsiradimo galimybei pašalinti Personalo departamentas

Viešųjų pirkimų skyrius

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

Iki 2017 m. pabaigos parengti anketą

Nuo 2018 m. kas ketvirtį atsitiktinės atrankos būdu atlikti apklausas.

Kokybinis:
vadovybė pritaria parengtai anketai

Kiekybinis:
apklausta ne mažiau kaip 10 proc. viešuosiuose pirkimuose dalyvavusių tiekėjų

7. Peržiūrėti viešuosius pirkimus Savivaldybės įmonėse ir viešosiose įstaigose organizuojančių ir vykdančių darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikti siūlymus dėl jų papildymo ar patikslinimo. Užtikrinti aiškų vykdomų funkcijų apibrėžtumą ir atsakomybę Personalo departamentas

Viešųjų pirkimų skyrius

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovai

Iki 2017 m. pabaigos peržiūrėti pareigybių aprašymus ir pateikti siūlymus dėl jų papildymo (patikslinimo)

Iki 2018 m. II ketvirčio pabaigos atlikti atitinkamus pakeitimus pareigybių aprašymuose

Kiekybinis:
peržiūrėti visi viešuosius pirkimus Savivaldybės įmonėse ir viešosiose įstaigose organizuojančių ir vykdančių darbuotojų pareigybių aprašymai

Kokybinis:
pateikti siūlymai dėl jų keitimo (tikslinimo) aktualūs ir įgyvendinami

8. Savivaldybės įmonių bei viešųjų įstaigų interneto svetainėse skelbti visą aktualią informaciją jų valdymo, vykdomų funkcijų įgyvendinimo klausimais, taip pat informaciją apie veiklos rezultatus.
Papildyti Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie Savivaldybės įmones ir viešąsias įstaigas nuorodomis į jų interneto svetaines
Užtikrinti Savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei E. miesto departamento Informacinių technologijų skyrius (informacijos skelbimas)

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas

Miesto plėtros departamentas

Miesto ūkio ir transporto departamentas

Turto departamentas

Savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovai

Nuo 2017 m. III ketvirčio iki 2018 m. pabaigos skelbti ir nuolat atnaujinti informaciją Kokybinis:
skelbiama visa aktuali informacija

Kiekybinis:
aktuali informacija atnaujinama ne rečiau kaip kartą per mėnesį

9. Vykdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Savivaldybės įmonėse ir viešosiose įstaigose stebėseną Užtikrinti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies įgyvendinimą Švietimo, kultūros ir sporto departamentas
(informacijos gavimas)

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas
(informacijos gavimas)

Miesto plėtros departamentas
(informacijos gavimas)

Miesto ūkio ir transporto departamentas
(informacijos gavimas)

Turto departamentas
(informacijos gavimas)

Savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovai
(informacijos pateikimas)

Personalo departamentas
(vertinimas)

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija
(vertinimas)

Stebėsena ir išvadų pateikimo kontrolė 2017 m. vykdoma iki spalio 30 d.

Stebėsena ir išvadų pateikimo kontrolė 2018 m. vykdoma iki spalio 30 d.

Kiekybinis:
visos Savivaldybės įmonės ir viešosios įstaigos pateikia korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadas

Kokybinis:
išvados atitinka tokio pobūdžio dokumentams keliamus reikalavimus

10. Teikti rekomen- dacijas dėl interesų konflikto išvengimo, nagrinėjant atitinkamus klausimus ir priimant sprendimus, ir sudaryti galimybę gauti anonimines konsultacijas dėl interesų konfliktus sukeliančių situacijų išvengimo Imtis visų teisinių priemonių viešųjų ir privačių interesų konfliktams užkirsti Personalo departamentas 2017-2018 m. pagal poreikį Kokybinis:
teikiamos rekomen- dacijos išsamios ir pagrįstos teisės aktų nuostatomis

Kiekybinis:
į anoniminiu elektroniniu paštu gautas užklausas atsakoma ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų gavimo

11. Identifikuoti Savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų paslaugas, kurių teikimą galima perkelti į elektroninę erdvę

Perkelti į elektroninę erdvę dalį Savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų teikiamų paslaugų

Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių E. miesto departamento Informacinių technologijų skyrius

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas

Miesto plėtros departamentas

Miesto ūkio ir transporto departamentas

Turto departamentas

Savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovai

Iki 2017 metų pabaigos surinkti informaciją apie Savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų paslaugas, kurių teikimas galėtų būti perkeltas į elektroninę erdvę

Nuo 2018 m. užtikrinti atitinkamų paslaugų teikimą elektroniniu būdu

Kiekybinis:
į elektroninę erdvę perkeltos visos paslaugos, kurias įmanoma teikti elektroniniu būdu

Kokybinis:
paslaugų teikimas elektroniniu būdu kokybiškas ir atitinka tokio pobūdžio paslaugoms keliamus reikalavimus

III. PRIEMONĖS TEISINIO REGLAMENTAVIMO SPRAGOMS ŠALINTI

PROBLEMOS: Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir/ar būdo keitimo srityse nustatymą, konstatuota, kad pagrindinės žemės paskirties ir/ar būdo pakeitimo funkcija Savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus ir jo padalinių vadovų ir specialistų pareigybių aprašymuose nepakankamai reglamentuota. Taip pat pastebėta, kad visi Miesto plėtros departamente gauti prašymai nagrinėjami pasitarimuose, o pateiktuose atsakymuose, jei prašymams nepritarta, nurodomas motyvas – klausimui nepritarta minėto pasitarimo metu. Iš to darytina išvada, kad pasitarimuose priimti sprendimai nėra rekomendaciniai, tačiau nėra reglamentuoti pasitarimų dalyvių atsakomybė, pasitarimų statusas, neparengtas veiklos reglamentas ir kt.

Specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi korupcijos rizikos analizę Vilniaus miesto savivaldybės veiklos leidimų prekiauti ir įrengti reklamą srityse, nustatė, kad teisinis reglamentavimas, nustatantis leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu bei prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje, išdavimą, leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais laimėjus konkursą, išdavimą, leidimus įrengti išorinę reklamą išdavimą.

Darbo grupė, sudaryta Aplinkos ministro 2016-04-25 įsakymu Nr.D1-278, atlikusi veiklos Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose patikrinimą nustatė, kad neparengti parkų individualūs apsaugos reglamentai.

Visa tai leidžia teigti, kad Savivaldybėje trūksta teisinės reglamentacijos statybos ir teritorijų planavimo srityse, būtini atitinkami pakeitimai vidaus teisės aktuose, taip pat ne visos Miesto plėtros departamento vykdomos funkcijos tinkamai reglamentuotos.

TIKSLAS – teisės aktų pakeitimais užkirsti kelią korupcijai palankioms sąlygoms atsirasti Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose

12. Parengti ir patvirtinti vidaus teisės aktus, reglamentuo-jančius Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus, jo padalinių vadovų ir specialistų funkcijų įgyvendinimą. Užtikrinti, kad Žemės duomenų skyriaus, jo padalinių vadovų ir specialistų pareigybių aprašymai, nustatant juose pagrindinės žemės paskirties ir/ar būdo pakeitimo funkciją, atitiktų Skyriaus ir jo poskyrių nuostatų bei kitų teisės (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo) žemės paskirties ir/ar būdo keitimo ir kitose, su žemės tvarkymu susijusiose, srityse reikalavimus. Miesto plėtros departamentas

Personalo departamentas

Iki 2017 m. III ketvirčio pabaigos Kiekybinis:
Parengti teisės aktus atitinkantys pareigybių aprašymai.

Kokybinis:
vadovybės sprendimas patvirtinti parengtus teisės aktus ir pareigybių. aprašymus, pritarus juose siūlomiems pakeitimams ir papildymams.

13. Parengti teisės aktus, užtikrinsiančius skaidresnį sprendimų priėmimą Miesto plėtros departamento darbiniuose pasitarimuose Parengti,
Miesto plėtros departamento darbinių pasitarimų darbo organizavimą reglamentuo- jantį tvarkos aprašą ar veiklos reglamentą, nustatantį pasitarimų vykdymo eigą, juose priimamų sprendimų pobūdį ir jų įgyvendinimą, pasitarimų dalyvių atsakomybę.
Miesto plėtros departamentas

Personalo departamentas

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

Iki 2017 m. pabaigos. Kokybinis:
vadovybės sprendimas patvirtinti parengtus teisės aktus.
14. Svarstyti dėl būtinumo teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 44 redakcija) patvirtinto Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo 21 punkte nustatyto 10 darbo dienų termino sprendimui pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą priimti ilginimo ir/ar sąlygų, kurioms esant terminas gali būti pratęstas, nustatymo. 1.Organizuoti Miesto plėtros departamento, Teisės departamento ir Personalo departamento specialistų pasitarimą priemonės įgyvendinimo būtinumui ir galimybėms svarstyti.

2. Nustačius aprašo 21 punkte nurodyto termino pakeitimo būtinumą, parengti siūlymus ir teikti juos Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

1. Miesto plėtros departamentas

Teisės departamentas

Personalo departamentas

2. Miesto plėtros departamentas

Teisės departamentas

Iki 2017 m. III ketvirčio pabaigos

Iki 2017 m. pabaigos

Kokybinis:
vadovybės sprendimas patvirtinti parengtus siūlymus, pritarus juose siūlomoms teisinėms nuostatoms.
15. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų individualių apsaugos reglamentų parengimas. Įgyvendinti darbo grupės, sudarytos aplinkos ministro 2016-04-25 įsakymu Nr.D1-278, siūlymą parengti Pavilnių ir Verkių regioninių parkų individualius apsaugos reglamentus.

Užtikrinti skaidresnę šiuose parkuose vykdomą veiklą.

Miesto plėtros departamentas

SĮ „Vilniaus planas“

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

1. 2017 m. IV ketvirtį parengti projektą.

2. Iki 2018 m. I ketvirčio pabaigos patvirtinti.

Kokybinis:
parengti teisės aktai suderinti su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba ir vadovybės patvirtinti
IV. PRIEMONĖS ANTIKORUPCINEI KONTROLEI IR PREVENCIJAI STIPRINTI

PROBLEMA : būtinybė greitai reaguoti į kintančias realijas ir atitinkamai keisti ir pildyti Korupcijos prevencijos programą.

TIKSLAS: užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikių korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, jo administravimą bei taikymo veiksmingumą ir rezultatyvumą.

16. Savivaldybės merui pateikti motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės statybos leidimų išdavimo srityje nustatymo projektą.
Savivaldybės mero pasirašytą motyvuotą išvadą pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai ir paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.
Identifikuoti rizikos veiksnius, sudarančius sąlygas korupcijai pasireikšti statybos leidimų išdavimo srityje ir teikti siūlymus dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės joje mažinimo. Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė 1. Per 2017 m. III ketvirtį sudaryti darbo grupę

2. Iki 2017 m. rugsėjo 30 d. parengti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadą ir pateikti ją Savivaldybės merui

3. Iki 2017 m. lapkričio 1 d. pateikti išvadą STT

4. Iki 2018 m. rugsėjo 30 d. parengti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadą ir pateikti ją Savivaldybės merui

5. Iki 2018 m. lapkričio 1 d. pateikti išvadą STT

Kokybinis: Savivaldybės mero pritarimas Išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės identifikuotoms problemoms ir pasiūlymams, kaip jas spręsti.
17. Išanalizuoti Savivaldybės tarybos sprendimus ir Savivaldybės administracijos teisės aktus ir informaciją apie antikorupciniu požiūriu neįvertintus norminius teisės aktus pateikti Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo darbo grupės vadovui. Atlikti Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos teisės aktų pateikimo antikorupciniam vertinimui stebėseną Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo darbo grupė

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

2017 ‒ 2018 metais kas pusmetį Kiekybinis:
informacija pateikta remiantis išanalizavus kiekvieno pusmečio duomenis
V. PRIEMONĖS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ PREVENCIJAI ĮGYVENDINTI

PROBLEMA: Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir švietimo įstaigų vadovams trūksta informacijos, kaip elgtis esant interesų konfliktą sukeliančiai ar galinčiai sukelti situacijai, ypač artimų asmenų įdarbinimo srityje. Be to, vis dar pasitaiko privačių interesų nedeklaravimo ar netinkamo, neišsamaus deklaravimo atvejų.

TIKSLAS – užkirsti kelią korupcijai palankioms sąlygoms atsirasti Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse bei švietimo įstaigose.

18. Aktyviai vykdyti Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento specialistų privačių interesų stebėseną, kurie dirba srityse, kuriose yra palankios sąlygos korupcijai atsirasti. Užtikrinti, kad Miesto plėtros departamento specialistai pateiktų privačių interesų deklaracijas, o atsiradus pasikeitimų jas patikslintų. Personalo departamentas

Miesto plėtros departamentas

Stebėsenos ataskaitas teikti 2017 ‒ 2018 m. kas pusmetį Kiekybinis:
Peržiūrėtos visų atitinkamų specialistų privačių interesų deklaracijos ir pateiktos ataskaitos dėl jų.
19. Savivaldybės interneto svetainėje skelbti
informaciją apie asmenis, kurie pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas
Užtikrinti, kad asmenys pažeidę Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas bus viešinami Savivaldybės interneto svetainėje. Personalo departamentas

E. miesto departamentas

2017 ‒ 2018 m.
nuolat
Kiekybinis:
Visi asmenys pažeidę Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas buvo paviešinti Savivaldybės interneto svetainėje
20. Įpareigoti Savivaldybės švietimo įstaigų vadovus deklaruoti privačius interesus arba papildyti (patikslinti) deklaracijoje nurodytus duomenis ir informuoti apie tai Savivaldybės atstovus. Užtikrinti, kad Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams būtų priminta tinkamai ir laiku atlikti privačių interesų deklaravimą. Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

Personalo departamentas

Savivaldybės švietimo įstaigų vadovai

1. Iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos parengti atitinkamą įpareigojimą Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams dėl privačių interesų deklaracijos.

2. Nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. spalio 1 d. visiems
Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams pateikti/patikslinti deklaracijas ir informuoti apie tai Savivaldybę, kada paskutinį kartą buvo parengta / patikslinta jų privačių interesų deklaracija.

3. Iki 2018 m. I ketvirčio parengti atitinkamą priminimą Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams dėl privačių interesų deklaracijos.

4. 2018 m. II ketvirti atlikti pasirinktinius patikrinimus.

Kiekybinis:
visų Savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai deklaravo privačius interesus (papildė ar patikslino deklaracijose pateiktus duomenis) ir informavo apie tai Savivaldybės atstovus.
21. Parengti Savivaldybės Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo tvarkos aprašą. Reglamentuoti Savivaldybėje Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi bei kontrolę. Personalo departamentas

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

Iki 2017 m. pabaigos parengti Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo tvarkos aprašą Kiekybinis:
vadovybės pritarimas Parengtam Savivaldybės Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo tvarkos aprašo projektui ir jo patvirtinimas
22. Aktyviai vykdyti stebėseną vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas Centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavo informacinėje sistemoje. Užtikrinti, kad priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas vyktų teisės aktų nustatyta tvarka. Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

E. miesto departamentas

Personalo departamentas

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

1. Iki 2017 m. III ketvirčio surinki informaciją.

2. Iki 2017 m. IV ketvirčio pateikti ataskaitą ar vaikai buvo priimami pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2016.

3. Iki 2018 m. III ketvirčio surinki informaciją.

4. ki 2018 m. IV ketvirčio pateikti ataskaitą ar vaikai buvo priimami pagal Lietuvos higienos normą. HN 75:2016.

Kiekybinis:
Pateiktos stebėsenos ataskaitos apie priimtus vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas per Centralizuotą prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinę sistemą.
23. Teikti rekomen- dacijas dėl interesų konflikto išvengimo, nagrinėjant atitinkamus klausimus, taip pat sudaryti galimybę Savivaldybės politikams, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų vadovams gauti anonimines konsultacijas dėl interesų konfliktus sukeliančių situacijų išvengimo. Skatinti Savivaldybės politikus, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų vadovus vengti interesų konfliktų ir imtis visų teisinių priemonių jiems užkirsti. Personalo departamentas Rekomen- dacijas teikti tiek asmens prašymu, tiek remiantis privačių interesų deklaracijų duomenimis. Kokybinis:
teikiamos išsamios rekomen- dacijos situacijoms dėl esamo ar galimo interesų konflikto spręsti su jų įgyvendinimo terminais ir kontrolės mechanizmu; į gautas užklausas parengiami išsamūs atsakymai.

Kiekybinis:
į anoniminiu elektroniniu paštu gautas užklausas atsakoma ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų gavimo.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt