Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamųjų plotų dalis kavos ir karštųjų gėrimų bei užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatams pastatyti

Konkursas vyks 2018 m. balandžio 5 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 aukšte, 215 kab.).

Informacija atsisiųsti:

Skelbimas

Siūlymai (rekomendacijos) užkandžiams

 

Eil.
nr.
Adresas Plotas
kv. m
Pradinė
1 kv. m
nuomos
kaina
per
mėnesį
Eur
Trumpa patalpų
charak-
teristika
Patalpų paskirtis
pagal veiklos pobūdį
Pradinis
įnašas
Eur
Patalpų
apžiūros laikas
(darbo dienomis
nuo 9.00
iki 15.00 val.)
Registracija
dėl apžiūros
telefonu
kavos ir karštųjų gėrimų aparatų skaičius
(vnt.)
užkan-
džių
aparatų
skaičius
(vnt.)
1. Antakalnio g. 57, Vilniuje:
1.1 (pastato unikalus Nr. 1095-
8001-0011)
1 30 Pirmojo aukšto hole (plane pažymėta indeksu 1-27) 1 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 614 35726
(8 5)  211 2851
1.2 ― ” ― 1 30 Pirmojo aukšto koridoriuje (plane pažymėta indeksu 1-89) 1 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 614  35726
(8 5)  211 2851
1.3 ― ” ― 1 30 Pirmojo aukšto hole (plane pažymėta indeksu 1-77) 1 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 614  35726
(8 5)  211 2851
1.4 ― ” ― 1 30 Pirmojo aukšto hole (plane pažymėta indeksu 1-77) 1 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 614  35726
(8 5)  211 2851
1.5 ― ” ― 1 30 Trečiojo aukšto koridoriuje (plane pažymėta indeksu 3-136) 1 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 614  35726
(8 5)  211 2851
1.6 (pastato unikalus Nr. 1095-
8001-0022)
1 30 Pirmojo aukšto hole (plane pažymėta indeksu 1-22) 1  ― 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 614  35726
(8 5)  211 2851
1.7 ― ” ― 1 30 Antrojo aukšto hole (plane pažymėta indeksu 2-2) 1 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 614  35726
(8 5)  211 2851
1.8 ― ” ― 1 30 Antrojo aukšto hole (plane pažymėta indeksu 2-2) 1 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 614  35726
(8 5)  211 2851
1.9  ― ” ― 1 30 Trečiojo aukšto hole (plane pažymėta indeksu 3-1) 1  ― 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 614  35726
(8 5)  211 2851
1.10 ― ” ― 1 30 Ketvirtojo  aukšto hole (plane pažymėta indeksu 4-1) 1 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 614  35726
(8 5)  211 2851
1.11 ― ” ― 1 30 Penktojo aukšto hole (plane pažymėta indeksu 5-1) 1 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 614  35726
(8 5)  211 2851
1.12 ― ” ― Šeštojo aukšto hole (plane pažymėta indeksu 6-1) 1 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 614  35726
(8 5)  211 2851
Iš viso 12 10 2 1080
           
2. Gerosios Vilties g. 1A, Vilniuje 1 30 Pirmojo aukšto koridoriuje (plane pažymėta indeksu 1-2) 1 90 2018-03-26
iki
2018-04-04
8 698  04460
(8 5) 211 2851
  Iš viso 1     1 90    

 

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Konstitucijos pr. 3, 1 aukšte, Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose nuo 2018 m. kovo 26 d. iki 2018 m. balandžio 4 d.  9–11 val. Atsakingas asmuo – konkurso komisijos sekretorė Renata Viršilaitė.

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 211 2851 / 2441.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

 

Voke turi būti nurodyta:

1. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.

2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).

3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.

4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Pavyzdinę patalpų nuomos sutartį (forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“).

6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

7. Konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, suteikiantį teisę laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kurioje nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš pardavimo automatų (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

8. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

9. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įstaigų, susijusių su valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

 

Kitos konkurso sąlygos:

10. Visi negyvenamųjų patalpų plotai yra sveikatos priežiūros įstaigų pastatų koridoriuose, holuose, laukiamuosiuose ir išnuomojami 5 metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

11. Nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką kavos ir užkandžių aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus.

12. Aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų.

13. Sveikatos priežiūros įstaigos suteiks teisę nuomininkui naudotis elektros energija.

14. Nuomininkas privalo pateikti sveikatos priežiūros įstaigoms aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstą per mėnesį suvartotos elektros energijos apskaičiavimą, kurio pagrindu sveikatos priežiūros įstaiga išrašo sąskaitą faktūrą.

15. Nuomininkas turi atsakyti už kavos ir užkandžių kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms;

16. Nuomininkas turi užtikrinti, kad:

16.1. vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžė;

16.2. galimas cukraus kiekio pasirinkimas – daugiau, mažiau, be cukraus;

16.3. užkandžių aparatuose būtų įvairus užkandžių ir šaltųjų gėrimų asortimentas, orientuotas tik į sveikus užkandžius pagal pateiktas Socialinių reikalų ir sveikatos departamento rekomendacijas (rekomendacijų išrašą galima pasiimti Interesantų aptarnavimo skyriaus 15–17 langeliuose);

16.4. aparatai klientams duotų grąžą.

Konkursas vyks 2018 m. balandžio 5 d. 10 val. Konstitucijos pr. 3 (2 a., 215 kab.).

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą LT27 4010 0424 0397 3788 AB „Luminor“ banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

 

 

Administracijos direktorius      Povilas Poderskis