Privatūs šviesos šaltiniai miestuose. 2018 m. rugsėjo 18 d. Lione vykusio praktinio seminaro ataskaita

2017 m. inicijuotas ROCK (Kultūros paveldo regeneravimas ir panaudojimo optimizavimas kūrybiškuose žinių miestuose) projektas didžiausią dėmesį skiria miestų senamiesčiams, kurie šio projekto kontekste tapo ypatinga tyrimų vieta, skirta pademonstruoti kultūros paveldo, kaip dvasinio atsinaujinimo, darnaus vystymosi ir ekonominio augimo stimulo, potencialą.

Lionas, kuris yra vienas iš šio itin svarbaus projekto miestų-partnerių, padedant LUCI asociacijai ROCK projekto metu tyrinėja, kaip miestų šviesos šaltinių strategijos prisideda prie šių idėjų įgyvendinimo ir kaip būtų galima patobulinti jų valdymą, ypač sprendžiant privačių šviesos šaltinių įrengimo viešosiose erdvėse ir „šviesų kakofonijos“ problemą.

Siekiant geriau suprasti šias problemas Europos lygmeniu, Liono miestas ir LUCI asociacija ėmėsi iniciatyvos šia tema atlikti tyrimą ir išplatino klausimyną, kurį užpildė 25 miestai. Užbaigus apklausą, 2018 m. rugsėjo 18 d. Lione įvyko praktinis seminaras, į kurį pasidalinti mintimis buvo pakviesti 28 atstovai iš 10 miestų. Šis seminaras, kuriame darbas vyko trijose atskirose sesijose, tapo puikia galimybe jo dalyviams ir pranešėjams panagrinėti esamas privačių šviesos šaltinių įrengimo viešosiose erdvėse politikas ir praktikas tiek „švelniosios,“ tiek ir „kietosios galios“ prasme.

Pristatymuose, kurie vyko per apskritojo stalo diskusijas, pranešėjai supažindino su savo miestų požiūriu ir dabartinėmis politikomis (jei apskritai jos yra priimtos) minėta tema ir ypač akcentavo tai, kad būtina rasti tinkamą viešųjų ir privačių šviesos šaltinių balansą bei nustatyti juos skiriančias ribas.

Seminaro metu pirmojoje dienos pusėje daugiausia dėmesio skirta apibrėžti privačių šviesos šaltinių ir naktinio miesto vaizdo problemą. Vėliau, po trumpos apklausos rezultatų apžvalgos (žr. priedą), Liono atstovai papasakojo, kaip ši problema yra sprendžiama jų mieste. Jų manymu, reikia ne uždrausti privačius šviesos šaltinius, o pasitelkus reglamentuojančias taisykles ir dialogą, sugebėti juos kontroliuoti bei rasti naktinio miesto vaizdui tinkamą balansą. Todėl būtina nuodugniau apsvarstyti, kokius dalykus reikėtų įvertinti, ką uždrausti, ir kaip derėtis su suinteresuotosiomis šalimis.

Po to seminare pereita prie privačių šviesos šaltinių reglamentavimo „kietosios galios“ būdais, t. y. pasitelkus esamus teisės aktus ir rekomendacijas. Ženevos (Šveicarija), Liverpulio (Jungtinė Karalystė) ir Seulo (Pietų Korėja) atstovai papasakojo apie dabartines pas juos taikomas politikas, akcentuodami kiekvienam miestui būdingas specifines problemas. Pavyzdžiui, nors Ženevoje yra priimta daug įstatymų ir kitų teisės aktų, paaiškėjo, kad juos įgyvendinti yra sudėtinga, ypač todėl, kad leidimai įrengti privačius šviesos šaltinius yra išduodami per vėlai – po to, kai projektas jau būna užbaigtas. Liverpulio atstovai kalbėjo apie tai, kad reikėtų sukurti privačių šviesos šaltinių reglamentavimo sistemą, tačiau jai įgyvendinti trūksta lėšų. Seulas pristatė neseniai priimtą Aplinkos užteršimo šviesa prevencijos įstatymą ir paaiškino, kokioms šviesos šaltinių rūšims jis yra taikomas (reklamai ir puošybos elementams), kokios rekomendacijos jau yra įdiegtos, ir kaip veikia Seulo Tinkamo apšvietimo komitetas.

Gento (Belgija), Glazgo (Jungtinė Karalystė) ir Geteborgo (Švedija) atstovų pristatymai vyko sesijoje apie privačius šviesos šaltinius ir „švelniosios galios“ priemones. Daugiausia dėmesio skirta galimiems su valdymu susijusiems veiksmams ir rekomendacijoms. Gento atstovai papasakojo, kad nors miesto šviesos šaltinių plane yra nustatytos tinkamo privačių šviesos šaltinių įrengimo gairės, tačiau politinės galimybės jas įgyvendinti yra nedidelės. Kaip ir Ženevos atstovai, jie mano, kad yra daug svarbiau surasti būdus užkirsti kelią problemoms, o ne vėliau įgyvendinti reglamentuojančias taisykles. Dalyviai iš Glazgo papasakojo apie Kanalų regeneravimo partnerystės kontekste įdiegtą estetikos ir funkcionalumo kriterijais grindžiamą viešųjų erdvių planavimą, projektavimo ir valdymą, kuris leido sukurti bendrą viziją ir tikslus bei užtikrino pozityvų bendradarbiavimą ir derybas. Dalyviai iš Geteborgo pastebėjo, kad tarp miesto apšvietimo politikos ir šviesos įrenginių specialistams skirto techninio vadovo yra didžiulė spraga, todėl ją reikėtų užpildyti informacija ir su esminiais dalykais supažindinti privatų sektorių.

Baigiamojoje seminaro dalyje, kuri vyko „Pasaulio kavinės“ forma, dalyviai pasiskirstė į kelias grupes ir atsakė į tokius klausimus:

1) Kokius kriterijus reikėtų taikyti apibrėžiant sąvoką „priimtinas privatus šviesos šaltinis“?

2) Kaip įgyvendinti taisykles ir rekomendacijas („kietosios galios“ atveju)?

3) Kokia, jūsų manymu, linkme ši tema vystysis ateityje?

4) Kaip šios diskusijos (seminaro) išdavas paversti politika?

Išsamiau apie pagrindines idėjas, kurias šiose diskusijoje pateikė seminaro dalyviai, skaitykite kitoje ataskaitoje.

Daugiau informacijos: ROCK Private Lighting in Public Space_Workshop Report_FINAL , click here.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt