UAB „Vilniaus vandenys“ ieško nepriklausomų valdybos narių

 

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė ieško dviejų nepriklausomų valdybos narių iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t. y. ne ilgiau kaip iki 2023 m. balandžio 30 d. Valdybos nariai pagal kuruojamas sritis įmonėje užims aukščiausio lygmens vadovų pareigas.

Reikalavimai nepriklausomam (-ai) valdybos nariui (-ei) su strateginio planavimo ir valdymo kompetencija:

 • ne mažesnė kaip 3 metų sėkmingo darbo patirtis juridinio asmens valdyboje, juridinio asmens vadovo pareigose, strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse;
 • investicinių projektų vertinimo bei įgyvendinimo patirtis (privalumas);
 • darbo patirtis plėtros ir inovacijų projektų srityse (privalumas);
 • verslo strategijos formavimo žinios ir įgūdžiai bei jų praktinio taikymo rezultatai ir pasiekimai (privalumas);
 • patirtis valdant infrastruktūros ar gamybos įmonių skaitmenizavimo ir automatizavimo procesus (privalumas).

Reikalavimai nepriklausomam (-ai) valdybos nariui (-ei) su korporatyvinio valdymo kompetencija:

 • ne mažesnė kaip 3 metų korporatyvinio valdymo patirtis;
 • įmonės valdybos ar stebėtojų tarybos nario patirtis (privalumas);
 • organizacijų vystymo ir (ar) pokyčių įgyvendinimo bei efektyvumo didinimo patirtis (privalumas);
 • darbo patirtis tarptautinėse įmonėse ar jų projektuose, einant vadovaujančias pareigas (privalumas).

Bendrieji reikalavimai kandidatams:

 • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • geba kritiškai mąstyti ir aiškiai perteikti mintis;
 • geba efektyviai dirbti komandoje su skirtingais žmonėmis;
 • geba strategiškai mąstyti, sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, priimti optimalius sprendimus, turi planavimo įgūdžių;
 • yra iniciatyvus, orientuotas į tikslą ir rezultatą, komunikabilus, atsakingas, sąžiningas;
 • moka vieną ar kelias užsienio kalbas;
 • yra nepriekaištingos reputacijos;
 • turi teisę eiti valdybos nario pareigas ir atlikti joms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 • nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas, ir neturi kitų interesų konfliktų;
 • gali skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką.

Nepriklausomumo reikalavimai kandidatams:

 • kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, kandidatas negali būti bendrovės vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
 • kandidatas neturi turėti nuosavybės teise bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;
 • kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su bendrove, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
 • kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 • kandidatas neturi būti Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Šalčininkų ar Švenčionių savivaldybių, kurios yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytojos, darbuotojas ir 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
 • kandidatas neturi būti bendrovės vadovo arba kituose papunkčiuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis), taip pat sutuoktinio tėvai);
 • kandidatas neturi būti ėjęs bendrovės valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
 • kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis trijų ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje;
 • neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario ir bendrovės interesų konfliktas.

Jei atitinkate išvardintus reikalavimus, žemiau nurodytus dokumentus prašome siųsti iki 2019 m. rugsėjo 20 d. el. paštu cv@vv.lt (su nuoroda „VV VALDYBA“), laiške nurodyti į kurią kompetenciją pretenduojate. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

Mes siūlome:

·         galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės efektyvumo;

·         dalyvauti strateginių sprendimų priėmime visos bendrovės mastu;

·         darbo užmokestį neatskaičius mokesčių 940 Eur.

Konfidencialumą garantuojame.
UAB ,,Vilniaus vandenys“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, informacijos teikimą:

Kandidatų pritraukimo ir atrankų projektų vadovė Brigita Nemanė, tel. 8 694 75365, el. paštas brigita.nemane@vv.lt

Teisininkė Ramunė Purlienė, tel. 8 694 75365, el. paštas ramune.ezerskyte@vv.lt

Prieš skiriant kandidatą į bendrovės valdybos nario pareigas, bus tikrinamas jo atitikimas LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies reikalavimus.