Susipažinkite su Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano projektu ir teikite siūlymus

 

Socialinių paslaugų skyrius parengė Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano projektą ir kviečia gyventojus bei socialinius partnerius teikti pastabas bei pasiūlymus Socialinių paslaugų skyriui dėl socialinių paslaugų plano tobulinimo, socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir trūkstamų socialinių paslaugų Vilniaus mieste.

Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės saugumui užtikrinti.

Socialines paslaugas teikiamos įvairioms žmonių socialinėms grupėms. Atsižvelgiant į tai, numatytos Vilniaus miesto prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys:

  1. plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams,
  2. gerinti socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumą senyvo amžiaus asmenims ir asmenims, turintiems negalią;
  3. sudaryti sąlygas socialinę riziką patiriančių asmenų saugumui ir integracijai.

Gerinant ir plečiant socialinių paslaugų tinklą, 2020 metais bus tęsiama vaikų socialinės globos namų pertvarka, apgyvendinant vaikus bendruomeninio tipo vaikų globos namuose bei plečiamas vaikų dienos centrų tinklas, vykdomi pastatų rekonstrukcijos projektai bei plečiamas socialinių paslaugų tinklas, įgyvendinant įvairias nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvas. Finansuojant nevyriausybių organizacijų projektus vilniečiai gali gauti daugiau ir įvairesnių socialinių paslaugų, kurios teikiamos, atsižvelgiant į jų konkrečius poreikius.

2020 metais numatoma finansuoti naujus NVO projektus, skirtus vilniečiams:

  • socialinio darbo su jaunimu, didžiąją laiko dalį leidžiančio laiką gatvėje, paslaugos, siekiant mažinti jaunimo socialinę atskirtį;
  • socialinio verslo rėmimo, kuriuo siekiama įgalinti paslaugų gavėjų grupes dalyvauti darbo santykiuose;
  • sociokultūrinės paslaugos vyresnio amžiaus asmenims, kuriomis siekiama išvengti socialinių problemų, aktyvinti bendruomenę, mažinti socialinę atskirtį;
  • socialinės priežiūros – apgyvendinimo paslaugos moterims ir vaikams, patiriantiems krizę, bei vyresnio amžiaus moterims;
  • dienos socialinė globos (integrali pagalba) paslaugas asmens namuose;
  • dienos socialinės globos paslaugos vaikams su negalia.

Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, šeimoms, patiriančioms sunkumų ir krizių, negalinčioms savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, nuo 2017 m. teikiamos kompleksinės paslaugos: individualios ir šeimos konsultacijos, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai, individualios paauglių konsultacijos, mediacijos paslaugos. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį paslaugos suteiktos 5743 asmenims, iš jų 2019 m. – 2109 asmenims. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. projekto paslaugų sąrašą papildė nauja – asmeninio asistento fizinę ir/ar kompleksinę negalią turintiems asmenims paslauga. Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Nuotr. Sauliaus Žiūros.

2020 metais bus tęsiami du svarbūs rekonstrukcijos projektai: Vilniaus miesto nakvynės namų ir Labdaros ir paramos fondo „Vilties centras“ pastatų rekonstrukcija. Įgyvendinus projektus paslaugų gavėjams gerės paslaugų kokybė ir efektyvumas, darbuotojams gerės darbo sąlygos, patalpos bus pritaikytos negalią turintiems asmenims.

Pradedamas įgyvendinti Kompleksinių paslaugų centro negalią turintiems vaikams ir jų šeimos nariams įkūrimas. 120 vietų centre planuojamos teikti ankstyvosios reabilitacijos paslaugos, dienos socialinės globos paslaugos, įtraukusis darželis, metodinis centras. Paslaugos bus teikiamos ne tik vaikams, bet jų šeimos nariams. Numatoma 2020 m. paruošti techninį projektą ir gauti statybos leidimą. Kompleksinis paslaugų centras veiklą galėtų pradėti veiklą vykdyti 2023 m. rugsėjį.

Gerinant sąlygas ir įtraukiant proto ir psichikos negalia turinčius asmenis į bendruomenes – būtina reorganizuoti ir teikti pažangias, žmogaus orumą atitinkančias paslaugas būtent bendruomenėje.
Atsižvelgiant į tai, numatoma steigti savarankiško ir grupinio gyvenimo namus, apsaugotą būstą, dienos centro užimtumo paslaugas, socialines dirbtuves.

Atlikta nevyriausio sektoriaus apklausa. Socialinių paslaugų skyrius 2019 m. gruodžio mėn. siekdamas gerinti socialinių paslaugų kokybę, gerinti bendradarbiavimą bei nustatyti paslaugų plėtros kryptis, atliko nevyriausio sektoriaus apklausą. Apibendrinant atliktos NVO apklausos rezultatus, didžiausi iššūkiai NVO teikiant socialines paslaugas yra finansavimo trūkumas, bendradarbiavimo stoka, neigiamas visuomenės požiūris, žmogiškųjų išteklių trūkumas bei administracinė našta. Pastebėtina,  kad Socialinių paslaugų skyriaus projektinių konkursų reglamentavimo tvarką (68 proc.) bei konkursų viešinimą (70 proc.) dauguma respondentų įvertino gerai ir skyrė 7 ir daugiau balų. Aktualu stiprinti bendradarbiavimą su NVO sektoriumi, siekiant kad paslaugos būtų suteiktos visiems gyventojams, kuriems reikalinga pagalba. Svarbu pastebėti, kad NVO svarbus bendradarbiavimas ne tik su savivaldybe, tačiau ir verslo sektoriumi.

 2020 metų finansavimas socialinėms paslaugoms organizuoti. Socialinės paslaugos savivaldybėje finansuojamos iš savivaldybės, valstybės biudžetų lėšų, ES  struktūrinių fondų, asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas bei kitų finansavimo šaltinių.  Savivaldybės socialinių paslaugų finansavimui skiriamos lėšos kasmet didėja: lyginant su 2019 m. 2020 m. patvirtintas biudžeto planas didėjo 7,5 proc. Pagal preliminarius Vilniaus miesto savivaldybės skirtus asignavimus 2020 m. iš Savivaldybės biudžeto lėšų Socialinių paslaugų skyriaus priemonėms įgyvendinti numatyta 27.245,0 tūkst. Eur., 2020 m. poreikis – 38.498,5 tūkst. Eur, 2019 m. patvirtintas planas – 25.282,6 tūkst. Eur.

Pridedama. Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano projektas.

Pasiūlymus prašome siųsti iki 2020 m. vasario 24 d. el. p. [email protected]

 Taip pat kviečiame gyventojus skirti kelias minutes ir užpildyti socialinių paslaugų kokybės vertinimo anketą: čia.

Jūsų nuomonė mums labai svarbi. Jūsų atsakymai padės mums gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.