Sprendimams dėl geležinkelio teritorijos pertvarkymo pagrįsti – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

Naujamiestyje esančiai 33,5 ha teritorijai tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Vertinimas reikalingas dėl rengiamo minėtos teritorijos detaliojo plano, kuriuo siekiama modernizuoti Vilniaus miesto geležinkelio ir autobusų stoties bei jų gretimybių teritoriją.

SPAV daromas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatant reikalingas sklypų ribas, suplanuojant gatvių raudonųjų linijų ribas, inžinerinės infrastruktūros ir bendrojo naudojimo teritorijos naudojimo būdo sklypus, numatant esamų sklypų ir teritorijų užstatymo galimybes ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos ir formuojamų bei esamų sklypų naudojimo reglamentus.

Atliekant šį 33,5 ha ploto teritorijos SPAV, lyginamos 3 teritorijos modernizacijos alternatyvos ir jų įtaka aplinkai socialinės gerovės, ekonominiais, kultūriniais ir gamtiniais aspektais.

Pasekmių aplinkai vertinimas standartiškai vykdomas dviem etapais. Pirmuoju etapu parengtas SPAV apimties nustatymo dokumentas, kuriuo nustatytas SPAV ataskaitos turinys. Dėl Naujamiesčio teritorijos šiuo metu vykdomas SPAV apimties nustatymo dokumento derinimas su vertinimo subjektais – suinteresuotomis institucijomis.

Antruoju etapu bus rengiama galutinė SPAV ataskaita. Rengiantis šiam etapui, 2020 m. gegužės 7 d. įvyks fokus grupės diskusija su visuomenės atstovais (aplinkinių teritorijų bendruomenių – seniūnijų ir seniūnaitijų – bei kai kurių Vilniaus miesto kultūros įstaigų atstovais), kurios metu bus siekiama gauti pasiūlymų SPAV komponentų vertinimui – esminei SPAV ataskaitos daliai. Diskusijos metu ypatingas dėmesys bus skiriamas socialinės gerovės komponentų nagrinėjimui, po jos numatoma paviešinti diskusijos išvadas ir paviešinti suderintą apimties nustatymo dokumentą.

Parengus SPAV ataskaitą, dokumentas bus viešai publikuojamas, o visuomenė kviečiama teikti pasiūlymus dokumento tobulinimui. Įvyks viešas susirinkimas, kurio metu suinteresuoti visuomenės atstovai bus supažindinti su rengiamo plano projektu ir vertinimo ataskaita, bei informuoti apie tai, kaip buvo atsižvelgta į iki viešo supažindinimo pradžios raštu gautus visuomenės pasiūlymus. SPAV organizatorius (Vilniaus m. savivaldybės administracija) įsipareigoja išnagrinėti ir įvertinti iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu pateiktus visuomenės pasiūlymus ir į juos atsižvelgti arba motyvuotai atmesti.

Platesnis SPAV pristatymas planuojamas netrukus po gegužės pradžioje įvyksiančios fokus grupės su bendruomenės atstovais.

SPAV tikslai ir reikšmė

SPAV įprastai atliekamas siekiant šių tikslų: nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas plano pasekmes aplinkai; užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su atsakingomis už aplinkos apsaugą valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir visuomene; užtikrinti, kad detaliojo plano organizatorius turės išsamią informaciją apie galimas reikšmingas plano ar programos įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir atsižvelgs į ją.  Tinkamai atliekamas SPAV padeda užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį, padidina sprendimų priėmimo efektyvumą, padeda identifikuoti naujos plėtros alternatyvas ir išvengti klaidingų sprendimų.

Parengta pagal SPAV rengėjo, bendrovės „Civitta“ ir detaliojo plano rengėjo savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ pateiktą medžiagą.