Pradedama rengti Vilniaus miesto strategija 2030 metams

Jau pradedamas rengti Vilniaus m. savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 m. Planu siekiama užtikrinti darnų miesto vystymąsi: nustatyti ilgalaikę miesto viziją, prioritetus ir tikslus, sustiprinti miesto konkurencingumą Lietuvoje ir Europoje bei užtikrinti efektyvų turimų išteklių panaudojimą.

Plano rengimo procesas bus vykdomas trimis etapais. Pirmajame etape bus atliekami pasirengiamieji darbai, aktualių strateginio planavimo dokumentų, statistikos duomenų, turimų išteklių, miesto stiprybių ir silpnybių analizė. Analizės rezultatai bus pristatyti visuomenei.

Antrajame etape daug dėmesio numatoma skirti Vilniaus miesto gyventojų poreikių nustatymui, miestiečiai bus aktyviai įtraukiami į miesto vizijos ir prioritetų formavimą. Antrojo etapo pabaigoje vilniečiai bus kviečiami į viešą renginį, supažindinami su pirmojo ir antrojo projekto etapo rezultatais, gyventojų nuomonės tyrimo ir viešų diskusijų išvadomis.

Trečiojo plano rengimo etapo metu bus formuojami konkretūs tikslai, uždaviniai ir įgyvendinimo priemonės nustatytai miesto vizijai ir prioritetams pasiekti.

Galutinis plano projektas bus pristatytas visuomenei bei Savivaldybės tarybos komitetams, atsižvelgus į šių šalių pastabas Strategija bus tvirtinama Savivaldybės taryboje.

Strateginiame plėtros plane atsispindės šios kertinės Vilniaus m. plėtros kryptys: švietimas, socialinė apsauga, sveikata ir sveikatingumas, kultūra, judumas, ekonominė plėtra, aplinka ir miesto plėtra, administravimas, saugumas ir apsauga, planavimas.

Plano rengėjai – UAB „Civitta“ ir UAB „EKT“, plano rengimo procese taip pat dalyvaus UAB „Ekokonsultacijos“ ir „MB Bau projektas“ ekspertai.

Plano 2030 rengimo grafikas: