Vilnius ieško miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narių

 

Vilniaus miesto savivaldybė ieško trijų kandidatų į Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narius. Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba yra kultūros paveldo apsaugos ekspertus specialistus vienijantis taryba, kuri sprendžia istoriniu, architektūriniu požiūriu svarbių miesto  statinių ir teritorijų teisinės apsaugos klausimus. Tai sąlygoja miestui reikšmingų statinių apsaugą ir išsaugojimą ateities kartoms.

Tarybos nariais gali būti Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti archeologinio, povandeninio, mitologinio, etnokultūrinio, architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio, istorinio, memorialinio, dailės, sakralinio ir želdynų pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus reikalavimus nepriekaištingos reputacijos nekilnojamojo kultūros paveldo specialistai, turintys paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės kvalifikacinį atestatą, bei nepriekaištingos reputacijos atitinkamos srities mokslininkai.

Kandidatus prašome elektroniniu paštu rita.navalinskiene@vilnius.lt, nurodant kandidatų kontaktinius duomenis ir gyvenimo bei profesinės veiklos kultūros paveldo apsaugos srityje aprašymą.

Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau __ Taryba) veikia prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Kultūros vertybių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053, Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15d. įsakymu Nr. ĮV-150, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Tarybos sudėtis yra kartotinai tvirtinama kas ketveri metai.