Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis A615-64/21

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2021 m. d. Nr. A615- /21,
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Linos Koriznienės, veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir UAB „Circle K Lietuva“, įm.k. 211454910, atstovaujama direktoriaus Skirmanto Mačiuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Planavimo iniciatorius), J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilniuje (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl apie 16,2 ha teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių (toliau – Planuojama teritorija) teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano keitimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) planavimo proceso inicijavimo, rengimo ir finansavimo.
Pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A30-1650/21 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu
Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius apie 16,2 (šešiolikos ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti gatvių raudonąsias linijas ir koreguoti detaliuoju planu nustatytas gatvių raudonąsias linijas, suformuoti valstybinės žemės sklypus esamoms susisiekimo komunikacijoms (Geležinio Vilko ir Saltoniškių gatvių atkarpoms) eksploatuoti, suplanuojant ir pagrindžiant susisiekimo komunikacijoms reikalingų plotų, priskirtų valstybinės reikšmės miškui, pavertimą kitomis naudmenomis, taip pat suprojektuojant ir pagrindžiant plotą, reikalingą visuomenės poreikiui, nustatyti esamoms susisiekimo komunikacijoms formuojamiems žemės sklypams reikalingus naudojimo reglamentus, atskirose teritorijose nustatyti galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, teritorijos naudojimo tipą, atitinkantį vietovės lygmens bendrąjį planą, arba konkrečią pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, konkrečius naudojimo būdus bei kitus teritorijai taikomus naudojimo reglamentus, suformuoti šalia žemės sklypo Nr. 13 Geležinio Vilko g. 4 (kadastro Nr. 0101/0020:39) įsiterpusį žemės sklypą, pertvarkyti žemės sklypą Geležinio Vilko g. 4, prijungiant prie jo laisvos valstybinės žemės dalį ir suprojektuojant vieną bendrą sujungimo būdu pertvarkytą žemės sklypą, nustatyti šiam žemės sklypui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.
3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.
3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų
planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.
3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:
MB Valdomas projektas, juridinio asmens kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius.

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.
4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.
4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.
4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.
4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.
4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.
5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

 

 

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.
6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).
6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.
6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.
7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

 

Planavimo organizatorius
Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021-03-19
įsakymu Nr. 40-144/21
pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo iniciatorius
UAB „Circle K Lietuva“

Direktorius Skirmantas Mačiukas
A.V.
A.V.

Nuoroda:

Gelezinio Vilko 4 sutartis