Leidimas inicijuoti apie 2,3 ha teritorijos prie Mozūriškių gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 2,3 HA TERITORIJOS PRIE MOZŪRIŠKIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMĄ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 2,3 (dviejų ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos prie Mozūriškių gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0167:475: pakeisti sklypo naudojimo paskirtį į kitą, padalyti sklypą į du, nustatyti atskirųjų želdynų teritorijų (žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės, mokslinės, kultūrinės ir memorialinės bei apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti), rekreacinių teritorijų (žemės sklypai, skirti trumpalaikiam poilsiui), bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ar kitus galimus žemės sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Mozuriskiu