Leidimas inicijuoti sklypo Paeglinės g. 25 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 2 (Z. Gulevič g. 10, kadastro Nr. 0101/0074:2113)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO PAEGLINĖS G. 25 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE NR. 2 (Z. GULEVIČ G. 10, KADASTRO NR. 0101/0074:2113)

2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 30-1676 „Dėl sklypo Paeglinės g. 25 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055322) sprendinių koregavimą sklype Nr. 2 (Z. Gulevič g. 10, kadastro Nr. 0101/0074:2113): prijungti prie žemės sklypo įsiterpusią valstybinę žemę tarp žemės sklypo ir gatvės raudonųjų linijų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Paeglines 25 leidimas