Leidimas inicijuoti apie 2,27 ha teritorijos prie Pamedės ir Rantavos gatvių, Pilaitės seniūnijoje, detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 2,27 HA TERITORIJOS PRIE PAMEDĖS IR RANTAVOS GATVIŲ, PILAITĖS SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO RENGIMĄ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 2,27 (dviejų ir dvidešimt septynių šimtųjų) ha teritorijos prie Pamedės ir Rantavos gatvių, Pilaitės seniūnijoje, detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:1791, kadastro Nr. 0101/0167:1575, kadastro 0101/0167:1527, kadastro Nr. 0101/0167:1325, kadastro Nr. 0101/0167:1490, kadastro Nr. 0101/0167:1540, kadastro Nr. 0101/0167:1548, kadastro Nr. 0101/0167:1541), kurio tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, padalyti į mažesnius žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, servitutus ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Pamedes