Leidimas inicijuoti žemės sklypų (Eišiškių pl. 49a, kadastro Nr. 0101/0070:453 ir Eišiškių pl. 49, kadastro Nr. 0101/0070:332) detaliojo plano rengimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ (EIŠIŠKIŲ PL. 49A, KADASTRO NR. 0101/0070:453 IR EIŠIŠKIŲ PL. 49, KADASTRO NR. 0101/0070:332) DETALIOJO PLANO RENGIMĄ
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti žemės sklypų (Eišiškių pl. 49A, kadastro Nr. 0101/0070:453 ir Eišiškių pl. 49, kadastro Nr. 0101/0070:332) detaliojo plano rengimą tikslu padalinti žemės sklypą (Eišiškių pl. 49, kadastro Nr. 0101/0070:332) į atskirus žemės sklypus bei naujai suformuotą žemės sklypą sujungti su žemės sklypu (Eišiškių pl. 49A, kadastro Nr. 0101/0070:453), nustatyti kitą žemės sklypo paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą; kitai naujai suformuoto žemės sklypo daliai (Eišiškių pl. 49, kadastro Nr. 0101/0070:332) nustatyti kitą žemės sklypo paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdus; abiem naujai suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Eisiskiu 49