Leidimas inicijuoti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:3548, Nr. 0101/0167:3547, Nr. 0101/0167:2617, Nr. 0101/0167:3485, Nr. 0101/0167:3615 ir Nr. 0101/0167:1449) detaliojo plano rengimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:3548, NR. 0101/0167:3547, NR. 0101/0167:2617, NR. 0101/0167:3485, NR. 0101/0167:3615 IR NR. 0101/0167:1449) DETALIOJO PLANO RENGIMĄ
2022 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u inicijuoti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:3548, Nr. 0101/0167:3547, Nr. 0101/0167:2617, Nr. 0101/0167:3485, Nr. 0101/0167:3615 ir Nr. 0101/0167:1449) detaliojo plano rengimą, kurio tikslas – nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:3548) paskirties ir naudojimo būdo nustatyti statybos ribą ir zoną, teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius (pagal pridedamą miesto plano ištrauką), suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatyti į planuojamą teritoriją patenkančių žemės sklypų paskirtis, žemės naudojimo būdus, atlikti žemės sklypų ribų ir plotų keitimą (dalinant ar sujungiant žemės sklypus) ir nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Varnes g.