Leidimas keisti žemės sklypo prie Didlaukio ir Kalvarijų gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinius sklype Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283) ir teritorijoje iki Didlaukio g. ir Kalvarijų g. raudonųjų linijų inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖSADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO  KEISTI ŽEMĖS SKLYPO PRIE DIDLAUKIO IR KALVARIJŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE DIDLAUKIO G. 1 (KADASTRO NR. 0101/0017:283) IR TERITORIJOJE IKI DIDLAUKIO G. IR
KALVARIJŲ G. RAUDONŲJŲ LINIJŲ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 82V ,,Dėl žemės sklypo prie Didlaukio ir Kalvarijų gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054872) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu sklype Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283), suformuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 30-2041/19 „Dėl žemės sklypų Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:155), Didlaukio g. 1A (kadastro Nr. 0101/0017:349) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0017:408) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pavirtintu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, ir teritorijoje iki Didlaukio g. ir Kalvarijų g. raudonųjų linijų: nekeičiant žemės sklypo Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283) pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo patikslinti žemės sklypo ribas, suformuoti žemės sklypus planuojamoje teritorijoje ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338) ir kitais teisės aktais.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas prie Didlaukio