Leidimas koreguoti sklypo Antakalnio gatvėje (kadastro Nr. 0101/0024:247) detaliojo plano sprendinius sklype Antakalnio g. 138 (kadastro Nr. 0101/0024:266) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO ANTAKALNIO GATVĖJE (KADASTRO NR. 0101/0024:247) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ANTAKALNIO G. 138 (KADASTRO NR. 0101/0024:266) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 488 ,,Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo Antakalnio g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055732) sprendinius sklype Antakalnio g. 138 (kadastro Nr. 0101/0024:266) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu sklypui Nr. 2 nustatytą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, pakeisti statinių statybos ribas ir zoną vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).2

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 liepos 14 d. įsakymą Nr. A30-2453/21 „Dėl leidimo keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0024:247) Antakalnio g. detaliojo plano sprendinius sklype Antakalnio g. 138 inicijavimo pagrindu“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Antakalnio 138