Leidimas koreguoti sklypo Kulokiškių kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Dirkliškių g. 16 (kadastro Nr. 0101/0165:1058) ir Dirkliškių g. 18 (kadastro Nr. 0101/0165:1055) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO KULOKIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE DIRKLIŠKIŲ G. 16 (KADASTRO NR. 0101/0165:1058) IR DIRKLIŠKIŲ G. 18 (KADASTRO NR. 0101/0165:1055) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 30-1770 ,,Dėl sklypo Kulokiškių kaime, Vilniuje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060013) sprendinius sklypuose Dirkliškių g. 16 (kadastro Nr. 0101/0165:1058) ir Dirkliškių g. 18 (kadastro Nr. 0101/0165:1055) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypus, patikslinti užstatymo tipą į dvibučių gyvenamųjų namų statybos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Kulokiskiu 16