Leidimas koreguoti sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose Slucko g. 6 (kadastro Nr. 0101/0032:722) ir Slucko g. 4 (kadastro Nr. 0101/0032:721) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SLUCKO G. 8 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE SLUCKO G. 6 (KADASTRO NR. 0101/0032:722) IR SLUCKO G. 4 (KADASTRO NR. 0101/0032:721) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055533), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 2545V ,,Dėl sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Slucko g. 6 (kadastro Nr. 0101/0032:722) ir Slucko g. 4 (kadastro Nr. 0101/0032:721) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatyti aukštingumą, tankumą ir užstatymo intensyvumą bei kitus naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Slucko 8