Leidimas koreguoti sklypų Karačiūnų gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype Kiškeliškių g. 109 (kadastro Nr. 0101/003:1331) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ KARAČIŪNŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE KIŠKELIŠKIŲ G. 109 (KADASTRO NR. 0101/003:1331) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti sklypų Karačiūnų gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00080789), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A30-3830 ,,Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0003:2356 ir kitų) detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Kiškeliškių g. 109 (kadastro Nr. 0101/0003:1331) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypo ribas prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki rekreacinių miškų sklypo ribų, pakoreguoti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Kiskeliskiu 109