Leidimas koreguoti teritorijos prie Ozo ir Kernavės gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinius sklype Labanoro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0022:398) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE OZO IR KERNAVĖS GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LABANORO G. 14 (KADASTRO NR. 0101/0022:398) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-676 „Dėl teritorijos prie Ozo ir Kernavės gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054900) sprendinius sklype Labanoro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0022:398) inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Del leidimo Labanoro 14