Leidimas koreguoti teritorijos prie sklypo Žirnių g. 18 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 1 (Žirnių g. 18, kadastro Nr. 0101/0080:1447) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SKLYPO ŽIRNIŲ G. 18 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 1 (ŽIRNIŲ G. 18, KADASTRO NR. 0101/0080:1447) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-1405 „Dėl teritorijos prie sklypo Žirnių g. 18 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060514) sprendinius sklype Nr. 1 (Žirnių g. 18, kadastro Nr. 0101/0080:1447) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, koreguoti statybos zoną ir statybos ribą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas Zirniu 18