Leidimas koreguoti teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių detaliojo plano sprendinius sklype A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP G. ŽEMKALNIO IR K. JAKUBĖNO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE A. VOLDEMARO G. 14 (KADASTRO NR. 0101/0049:814) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 30-2510 „Dėl teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00076497) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinius sklype A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypą (kadastro Nr. 0101/0049:814) į du sklypus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti
(pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas tarp Zemkalnio ir Jakubeno