Patvirtintas individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano sprendinių keitimas apie 2,3 ha teritorijoje, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančioje į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 23

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO PRIE KRIAUČIŪNŲ IR PLATINIŠKIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO APIE 2,3 HA TERITORIJOJE, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO
DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOJE Į KOMPLEKSINIO IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 23, TVIRTINIMO
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. sausio 12 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG207512:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 1993 m. gruodžio 23 d. potvarkiu Nr. 2369V „Dėl detalaus suplanavimo projektų tvirtinimo“ patvirtinto individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano (registro Nr. T00054890) sprendinių keitimą apie 2,3 (dviejų ir trijų dešimtųjų) ha teritorijoje, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančioje į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 23, nustatant planavimo tikslą ̶urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (registro Nr. T00054557) ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13- 18-593). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Gyv namu kvartalas prie Kriauciunu