Patvirtintas kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto sklypų, kurių kadastro Nr. 0101/0167:3068, Nr. 0101/0167:3072, Nr. 0101/0167:3073, Nr. 0101/0167:3074 ir Nr. 0101/0167:3075, detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL KVARTALO TARP ZUJŪNŲ, S. GRUNAU GATVIŲ IR PILAITĖS PROSPEKTO SKLYPŲ, KURIŲ KADASTRO NR. 0101/0167:3068, NR. 0101/0167:3072, NR. 0101/0167:3073, NR. 0101/0167:3074 IR NR. 0101/0167:3075, DETALIOJO PLANO
TVIRTINIMO
2022 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. sausio 31 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG209992:

1. T v i r t i n u kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto sklypų, kurių kadastro Nr. 0101/0167:3068, Nr. 0101/0167:3072, Nr. 0101/0167:3073, Nr. 0101/0167:3074 ir Nr. 0101/0167:3075, detalųjį planą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-442). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:
2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;
2.2. suplanuotų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Grunau tvirt