Patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:515) Kuzmiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0159:515) KUZMIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. vasario 17 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG212257:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. 1-867 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:515) Kuzmiškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:515) Kuzmiškių kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060118) koregavimą sklype Salininkų g. 84 (kadastro Nr. 0101/0159:515), kurio tikslai – pakeisti detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo pobūdį iš sandėliavimo statinių statybų (indeksas P2) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų naudojimo būdą (indeksas P) ir patikslinti planuojamai veiklai reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD Nr. K-VT-13-21-247). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Kuzmiskiu tvir