Patvirtintas sklypo Sausio 13-osios g. 31 detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPO SAUSIO 13-OSIOS G. 31 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. vasario 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG212986:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. 1-997 „Dėl sklypo Sausio 13-osios g. 31 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Sausio 13-osios g. 31 detaliojo plano (registro Nr. T00057946) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, ne daugiau kaip 1,2 užstatymo intensyvumą, ne daugiau 5 aukštų statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, pakoreguoti esamus servitutus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038). (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-362). Pagrindinis brėžinys
pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Sausio 13 g. 31 tvir