Patvirtintas sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano koregavimas sklype Pylimo g. 7

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPŲ TEATRO G. 8, PYLIMO G. 7A IR JŲ GRETIMYBIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE PYLIMO G. 7 TVIRTINIMO
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. vasario 18 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG212416:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 1997 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 2091V „Dėl sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“ patvirtinto sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano (registro Nr. T00054524) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslai – pakeisti detaliuoju planu nustatytą sklypo Pylimo g. 7 (kadastro Nr. 0101/0041:116) naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų ir patikslinti kitą pagal teisės aktus reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD Nr. K-VT-13-21-343). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Teatro 8 tvir