Patvirtinti sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1264 ir Nr. 0101/0167:3551) tarp Sidaronių ir Tvenkinių gatvių detaliojo plano keičiant teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 8 dalies ir gretimos teritorijos sprendiniai

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:1264 IR NR. 0101/0167:3551) TARP SIDARONIŲ IR TVENKINIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO KEIČIANT TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 8 DALIES IR GRETIMOS TERITORIJOS SPRENDINIUS TVIRTINIMO
2022 m. vasario d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. sausio 19 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG208401:

1. T v i r t i n u sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1264 ir Nr. 0101/0167:3551) tarp Sidaronių ir Tvenkinių gatvių detalųjį planą keičiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. T00054747) sklypo Nr. 8 ir gretimos teritorijos sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, kurio tikslas – detaliai nesuplanuotoje sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1264) dalyje pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą, visoje planuojamoje teritorijoje nustatyti žemės naudojimo būdą ir pakeisti į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijų naudojimo būdus, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus numatant ne aukštesnius kaip 10 metrų statinius ir virš jų ne aukščiau kaip 2 metrus iškeltus įrenginius ir padalyti sklypą (kadastro
Nr. 0101/0167:1264) (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-314). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Sidaroniu tvir