Kviečiame siūlyti mokytojus Vilniaus metų mokytojo nominacijai gauti

Metų mokytojai

Kaip ir kasmet, Tarptautinės mokytojų dienos proga Vilnius pagerbs geriausius 2022 metų  mokytojus, ugdymo įstaigų vadovus ir tėvus (globėjus). 

Kviečiame iki š. m. rugsėjo 26 d. 18 val. siūlyti pedagogus Vilniaus metų mokytojo nominacijai gauti. Šio vardo suteikimo tikslasįvertinti mokytojo darbą ir atkreipti Vilniaus bendruomenės dėmesį į mokytojo profesinės veiklos daugiasluoksniškumą. Šis garbingas vardas suteikiamas iniciatyviausiems ir aktyviausiems mokytojams vieną kartą 

Vilniaus metų mokytojo vardas suteikiamas Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančių ikimokyklinio, neformaliojo, formalųjį švietimą papildančių ir bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams, kitiems pedagogams. 

Taip pat šia proga surengtoje šventėje Vilniaus metų vadovo nominacija už išskirtinę, atstovaujamai ugdymo įstaigai, miestui ir (arba) šaliai reikšmingą veiklą švietimo srityje bus pagerbti ugdymo įstaigų vadovai. Už svarų prisidėjimą prie atstovaujamos ugdymo įstaigos pažangos, švietimo mieste plėtros ugdymo įstaigų tėvų (globėjų) bendruomenių atstovams bus teikiama Vilniaus metų tėvų (globėjų) nominacija.    

Siūlomi kandidatai Metų mokytojo vardui gauti turi atitikti ne mažiau kaip vieną šių kriterijų: 

  • inovatyvi ir kūrybiška mokytojo veikla organizuojant ir įgyvendinant mokinių mokymą(-si): taikant naujus mokymo(-si) metodus, skatinant mokinių motyvaciją, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą(-si), taikant informacines technologijas per pastaruosius 3 metus; 
  • metodinė, dalykinė veikla ugdymo įstaigoje, miesto mokytojų darbo grupėse, miesto metodinėje veikloje, mokytojų asociacijose ar kitose mokytojų savivaldos ir bendradarbiavimo institucijose miesto ir šalies mastu per pastaruosius 3 metus; 
  • gerosios patirties sklaida ugdymo įstaigoje, mieste, šalyje įvairiomis priemonėmisvedant seminarus, kuriant mokymo(-si) priemones, patirties sklaida įvairiuose renginiuose per pastaruosius 3 metus; 
  • dalyvavimas visuomeninėje, pilietinėje, kultūrinėje ir kitose veiklose, atskleidžiant mokytojo profesijos universalumą, reikšmingumą, prisidedant prie Vilniaus miesto gyventojų pilietinio, kultūrinio, socialinio sąmoningumo ugdymo per pastaruosius 3 metus; 
  • kitos nuostatuose neaptartos, tačiau tam tikro laikotarpio aktualijas, neįprastas sąlygas atliepiančios veiklos, padariusios reikšmingą poveikį pagerinant esamas sąlygas ar sprendžiant iškilusias problemas per pastaruosius 3 metus. 

Kandidatus Vilniaus metų mokytojo vardui gauti gali siūlyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai, įvairaus lygmens švietimo srityje dirbantys vadovai, Vilniaus miesto metodinės grupės, Vilniaus miesto mokinių, tėvų, mokytojų organizacijos ir institucijos, ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, mokiniai ir mokinių tėvai.   

Kiekvienais metais Vilniaus metų mokytojo vardas gali būti suteikiamas 10 mokytojų, Metų vadovo vardas 2 vadovams, Metų tėvų (globėjų) vardas 2 tėvams (globėjams). 

Savo bendruomenėje pažįstate kūrybingą, inovatyvų, visuomeninėje veikloje dalyvaujantį mokytoją? Išskirtinę vadovę ar vadovą? Aktyvius bendruomenės narius? Galbūt jiebūsimi Vilniaus metų mokytojai, vadovai ar tėvai (globėjai)? Lauksime Jūsų pasiūlymų! 

Nominuoti mokytoją (paspauskite šią nuorodą). 

Vilniaus metų mokytojų apdovanojimų šventė vyks spalio 5 d.