Patvirtintas apie 32,8 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL APIE 32,8 HA TERITORIJOS TARP PANERIŲ, GELEŽINKELIO, STOTIES IR SEINŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2022 m. gruodžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į 2022 m. gruodžio 21 d. teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį Nr. A615-256/22 ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. lapkričio 15 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG249995:
1. T v i r t i n u apie 32 800 (trisdešimt dviejų tūkstančių aštuonių šimtų) kv. m teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, detalųjį planą, keičiantį Vilniaus dyzelinių traukinių depo teritorijos detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto
valdybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1289V „Dėl dyzelinių traukinių depo teritorijos Geležinkelio g. 12 detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“, ir jo sprendinius, kurio tikslas:
įgyvendinti geležinkelio ir autobusų stoties bei jų gretimybių teritorijos modernizaciją vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatant reikalingas sklypų ribas, suplanuojant gatvių raudonųjų linijų ribas, inžinerinės infrastruktūros ir
bendrojo naudojimo teritorijos naudojimo būdo sklypus, numatant esamų sklypų ir teritorijų užstatymo galimybes ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktų leistinus teritorijos ir formuojamų bei esamų sklypų naudojimo reglamentus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-517).

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorė Lina Koriznienė