Savivaldybės viešosios tvarkos skyriui – 15 metų

Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui jau 15 metų. Prieš pusantro dešimtmečio sostinėje įsteigti specializuotą už viešosios tvarkos priežiūrą ir kontrolę atsakingą padalinį buvo itin didelis poreikis. Per tuos metus reikšmingai išaugo ir pats Skyrius, ir jo vykdomų funkcijų spektras, ir darbų apimtis.

Savivaldybės pareigūnų veiklos rezultatai, didėjantis autoritetas visuomenėje ir gyventojų pasitikėjimas skatino plėtoti savivaldos kompetenciją viešosios tvarkos priežiūros ir kontrolės srityje. Palaipsniui Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnams buvo suteikti didesni įgaliojimai, reguliariai priskiriamos vis naujos funkcijos, kurias anksčiau vykdydavo tik policija.

Kartu su naujomis funkcijomis, platesne diskrecija, didėjančiu gyventojų kreipimųsi skaičiumi, be abejo, buvo būtina didinti ir Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnų skaičių. Prieš 15 metų Skyrius veiklą pradėjo vos su keturiais pirmaisiais pareigūnais, tačiau jų skaičius reikšmingai augo keletą kartų. Keitėsi ir Skyriaus organizacinė struktūra. Šiuo metu Viešosios tvarkos skyrių sudaro 3 poskyriai, kuriuose iš viso dirba beveik pusšimtis už viešosios tvarkos palaikymą mieste atsakingų pareigūnų.

Vilnius buvo pirmasis

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kurį laiką viešosios tvarkos palaikymo ir visuomenės saugumo užtikrinimo funkcijų vykdymas buvo tam tikra policijos monopolija, tačiau bėgant metams buvo suprasta, kad savivaldybės gali ir turi aktyviai prisidėti užtikrinant viešąją tvarką, kuriant saugią ir švarią aplinką, pagal kompetenciją vykdyti teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų laikymosi kontrolę. Policija, turėdama ribotus išteklius, pirmiausia orientuojasi į nusikalstamų veikų užkardymą ir ne visada gali veiksmingai prižiūrėti, kaip asmenys viešose vietose laikosi elgesio normų, ne visada spėja operatyviai reaguoti į iškvietimus ir skundus dėl mažiau pavojingų, tačiau saugiai ir švariai miesto aplinkai kenkiančių veikų.

Vilniaus miesto savivaldybė pirmoji Lietuvoje savo administracijos struktūroje įsteigė atskirą už viešosios tvarkos palaikymą ir gyventojų saugumo užtikrinimą atsakingą padalinį. Vėliau, sprendimui pasiteisinus ir gyventojams ėmus vis labiau pasitikėti Viešosios tvarkos skyriumi, šiuo pavyzdžiu pasekė ir nemaža dalis kitų Lietuvos savivaldybių.

Be abejo, kuriant Skyrių ir vėliau tobulinant jo veiklą remtasi pažangių Vakarų Europos valstybių ir savivaldybių, kurių daugelyje veikia municipalinės policijos padaliniai, patirtimi. Ir šiandien Skyrius daug dėmesio skiria ne tik kasdieniam bendradarbiavimui su policija ir kitomis įstaigomis bei tarnybomis, bet ir partnerystės tinklo plėtrai, dalijimuisi gerąja patirtimi su įvairių Europos šalių savivaldybėmis.

Nuo baudimo – iki prevencijos

Ilgainiui keitėsi ne tik Skyriaus funkcijos ir struktūra, bet ir veiklos principai bei darbo organizavimo metodai. Organizuojant Skyriaus darbą orientuojamasi į esminius vietos savivaldos principus, bendruomeniškumo skatinimą, prevencinę veiklą. Nesiekiama visais atvejais bausti asmenis už formalius, mažareikšmius nusižengimus, ypač jei jie geranoriškai pašalinami. Didelis dėmesys skiriamas gyventojų ir ūkio subjektų informavimui ir konsultavimui, taip pat kokybiškam gyventojų pranešimų ir skundų nagrinėjimui, siekiant juose įvardytas problemas išspręsti iš esmės, administracinę atsakomybę taikant tik kaip vieną iš alternatyvių metodų šiems tikslams pasiekti.

„Prieš 15 metų, tik įkūrus Viešosios tvarkos skyrių, darbo rezultatai buvo vertinami per atliktų patikrinimų, nustatytų pažeidimų ir paskirtų administracinių nuobaudų skaičiaus prizmę. Šiuo metu laikomės kitokios pozicijos – priežiūra ir kontrolė nėra tikslas savaime. Svarbu, kaip ir kiek prisidedame prie visuomenei aktualių problemų išsprendimo, ar savo darbu ir priimamais sprendimais skatiname asmenis laikytis nustatytų elgesio normų. Viešosios tvarkos pareigūnai neturėtų būti tapatinami su griežtais inspektoriais ar baudėjais. Pareigūnai supranta savo, kaip konsultantų, moderatorių ir įgalintojų, vaidmens svarbą visuomenėje. Siekiame, kad sprendimai būtų priimami ir sankcijos asmenims taikomos laikantis protingumo, proporcingumo ir teisingumo principų“, – sako Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Andžej Dinikis, Skyriuje dirbantis nuo pat jo įkūrimo.

Dirbti žmonėms

Nors vilniečiams bene labiausiai pastebimos Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnų funkcijos susijusios su inspektavimu, kontrole, viešosios tvarkos priežiūra ir administracinių nuobaudų skyrimu, mieste patruliuojantys pareigūnai neretai pakliūva į nestandartines, nenumatytas situacijas, kai vilniečiams ir miesto svečiams reikia suteikti įvairiapusę pagalbą.

„Sunku ir išvardyti visus atvejus, kai pareigūnams teko ieškoti mugėse pasimetusių vaikų, reguliuoti eismo srautus įvykus avarijoms, suteikti pirmąją medicininę pagalbą ir panašiai. Vienas įsimintiniausių įvykių – skubus gimdyvės vežimas tarnybiniu automobiliu į ligoninę. Pasitaiko ir pavojingų situacijų, tenka susidurti su elgesio normų piktybiškai nesilaikančiais, agresyviais asmenimis. Pavyzdžiui, Vilniaus oro uoste nelegaliai taksi paslaugas teikęs asmuo, mėgindamas pasišalinti ir išvengti baudos, jį sustabdžiusį Skyriaus pareigūną apie kilometrą vežė įsikibusį automobilio variklio dangčio. Tokius atvejus, kai asmenys elgiasi piktybiškai, vertiname principingai, tad vairuotojas ne tik neišvengė administracinės baudos už nelegalią taksi veiklą, bet vėliau buvo patrauktas ir baudžiamojon atsakomybėn“, – pasakoja A. Dinikis.

Skyriaus vadovas pastebi, kad Savivaldybės viešosios tvarkos pareigūnų darbas yra gana dinamiškas, o organizuojant Skyriaus veiklą tenka ne tik nuolat analizuoti gyventojų pranešimus ir skundus, vertinti situaciją mieste, bet ir prisiderinti prie globalesnių aktualijų.

„Skyriaus darbą planuojame ir pareigūnų atliekamus patikrinimus organizuojame, be kita ko, vertindami gaunamų skundų ir pranešimų skaičių, prašomų spręsti problemų mastą užtikrinant viešąją tvarką ir viešąjį interesą, nuo metų laiko priklausančius mieste pastebimus viešosios tvarkos pažeidimų dinamikos pokyčius ir kita. Nuolat keistis ir tobulėti mus verčia ne tik didėjantys gyventojų lūkesčiai, bet ir būtinybė dėl bendrų tikslų padėti kitoms institucijoms, įstaigoms, tarnyboms. Ypač keisti veiklos pobūdį teko karantino metu, kai buvome atsakingi ne tik už pandemijos nulemtų reikalavimų ir draudimų laikymosi kontrolę, bet ir budėjome COVID-19 patikros punktuose, reguliavome besiskiepijančiųjų srautus ir panašiai“, – sako Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.

Anot A. Dinikio, per Skyriaus veiklos laikotarpį reikšmingai keitėsi ir pareigūnų aprūpinimas darbo priemonėmis, uniformomis (pirmąsias klasikinio stiliaus uniformas, kaklaraiščius ir švarkus, labiau tikusius darbui kabinete, bėgant laikui keitė patogesnės ir funkcionalesnės uniformos, tinkamesnės dirbti lauke bet kokiu oru), o su informacinių technologijų taikymu ir naujų sistemų kūrimu susiję sprendimai šiandien leidžia automatizuoti dalį su administracinių nusižengimų teisenos vykdymu susijusių procedūrų, supaprastinti informacinius įpareigojimus gyventojams.

Ilgamečiai Skyriaus darbuotojai atkreipia dėmesį, kad šiandien vilniečiai, kitaip nei prieš 15 metų, puikiai atpažįsta Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnus, jais pasitiki, geranoriškai reaguoja į pastabas. Veiklos pradžioje dažnas pažeidėjas mėgindavo išvengti atsakomybės motyvuodamas: „Jūs ne policija“, „Čia ne policijos uniforma, kas jūs per tarnyba?“ Ilgainiui gyventojai suprato, kad viešąją tvarką mieste palaiko ne tik policija, Skyrius visuomenėje užsitarnavo deramą pagarbą, o teisėtų pareigūnų reikalavimo nevykdymo atvejai tampa vis retesni.

Sveikina užsienio partneriai ir kolegos

Sukakties proga Viešosios tvarkos skyrius organizuoja tarptautinę konferenciją Vilniuje, į kurią atvyko kolegos, bendrų ES projektų partneriai iš Krokuvos, Hamburgo, Atėnų, Liepojos, Rygos, Talino, Varšuvos, Jelgavos, Valencijos, Madrido municipalinių policijų.