Vilniaus miesto savivaldybė inicijuoja sveikatos centrų kūrimą

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2023 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-220 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos centrų kūrimo inicijavimo“ nusprendė inicijuoti penkių Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos centrų: Antakalnio, Centro, Karoliniškių, Naujosios Vilnios, Šeškinės, kūrimą funkcinio bendradarbiavimo būdu.

Vadovaudamiesi Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. Nr. V-589 įsakymu „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 11.1 papunkčiu ir minėtuoju Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, kviečiame Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurių savininkas (dalininkas) nėra valstybė ar savivaldybė (toliau – privačios įstaigos), Vilniaus miesto savivaldybėje teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas, kurios Apraše nurodytos kaip savivaldybės, turinčios daugiau nei 21 tūkst. gyventojų, sveikatos centre privalomos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos (Aprašo 1 priedas), dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos centrų veikloje.

Poliklinikos kabinetas

Sauliaus Žiūros nuotr.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Aprašo nuostatas sveikatos centro veikloje dalyvausiančiose įstaigose turės būti užtikrinama galimybė pacientams gauti valstybės laiduojamas (nemokamas) sveikatos centro asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei pacientas atitiks teisės aktuose nustatytas tokių paslaugų gavimo sąlygas. Mokamos, brangiau kainuojančios ir (ar) papildomos paslaugos galės būti teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Privačių įstaigų prašome iki 2023 m. lapkričio 13 d. (įskaitytinai) oficialiu raštu el. paštu savivaldybe@vilnius.lt informuoti apie įstaigos sutikimą / nesutikimą dalyvauti sveikatos centrų veikloje. Jei įstaiga sutinka dalyvauti sveikatos centrų veikloje, prašome nurodyti konkretų sveikatos centrą, kurio veikloje įstaiga pageidautų dalyvauti (siūlytina vadovautis teritoriniu principu). 

 Nepateikus atsakymo raštu iki nurodytos datos, bus laikoma, kad privati įstaiga nesutinka dalyvauti sveikatos centrų veikloje. Privačių įstaigų rašytinis sutikimas nebus laikomas galutiniu privačios įstaigos sprendimu dalyvauti sveikatos centrų veikloje.

Gavus rašytinį sutikimą iš privačių įstaigų dėl ketinimo dalyvauti sveikatos centro veikloje bus organizuojamas visų įstaigų atstovų posėdis dėl sveikatos centrų veiklos ir bendradarbiavimo sutarties sąlygų aptarimo.

Informaciją apie įgyvendinamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklo plėtrą rasite Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kompetenciju-centru-ir-regioninio-bendradarbiavimo-modeliu-pagristos-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigu-tinklo-vystymas.