Vilniaus miesto savivaldybė viešo aukciono būdu parduoda viešosios įstaigos „Socialiniai paramos projektai“ dalininko teises:

 1. Viešosios įstaigos „Socialiniai paramos projektai“ kodas: 126092067, buveinė: Gedimino pr. 24, Vilnius. Įstatuose numatytas pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra tenkinant viešuosius interesus vykdyti tikslinės grupės – socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų reabilitaciją ir reintegraciją į visuomenę ir darbo rinką.
 2. Viešosios įstaigos dalininkų kapitalo dydis 146,88 Eur (šimtas keturiasdešimt šeši, 88 ct) Eur.
 3. Dalininkų skaičius: 4.
 4. Parduodamos dalininko teisės, suteikiančios visuotiniame dalininkų susirinkime balsų skaičių: 25 procentai – vienas dalininkas susirinkime turi vieną balsą.
 5. Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina 28,96 (dvidešimt aštuoni, 96 ct) Eur.
 6. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos. Minimalus kainos didinimo intervalas 1 euras.
 7. Aukciono vykdytojas BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2023 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 1-1623 įgaliojo Vilniaus miesto savivaldybės merą sudaryti dalininko teisių pirkimo-pardavimo sutartį.
 8. Aukciono vykdytojo paskirti kontaktiniai asmenys: Jurgita Mačiulytė-Dargužienė, Organizacijos vystymo grupės patarėja, telefono numeris 8 612 63462, elektroninio pašto adresas jurgita.darguziene@vilnius.lt; Danguolė Šimkūnienė, Organizacijos vystymo grupės patarėja, telefono numeris 8 675 52649, elektroninio pašto adresas danguole.simkuniene@vilnius.lt; Sondra Jendovickaitė Socialinės gerovės skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė, telefono numeris 5 211 2723, elektroninio pašto adresas sondra.jendovickaite@vilnius.lt.
 9. Aukcionas vyks per komunikacijos platformą „Microsoft Teams“ 2024 m. balandžio 8 d. 11:00 valandą. Aukciono metu draudžiama įrašyti ir saugoti vaizdo įrašus, daryti vaizdo nuotraukas, jas saugoti, atskirai įrašinėti garso ar vaizdo medžiagą. Asmenys, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 10. Aukciono dalyviai patvirtina, kad yra informuoti, kad:

–    jų duomenų valdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt;

 • duomenų tvarkymo tikslas: sudaryti sąlygas dalyvauti organizuojamame aukcione;
 • asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, t. y. vykdant užduotį viešojo intereso labui;
 • dalyvių duomenys bus saugomi 10 metų.
 • duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, duomenuapsauga@vilnius.lt ;
 • turi teisę raštu arba el. paštu savivaldybe@vilnius.lt kreiptis į duomenų valdytoją ir prašyti:
 • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

 

 1. Aukciono dalyviai registruojami elektroniniu paštu jurgita.darguziene@vilnius.lt 2024 m. balandžio 8 d. nuo 10:00 iki 10:45 valandos. Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo elektroniniu paštu nurodo savo vardą ir pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį bei pateikia šio dokumento skenuotą kopiją tapatybės patvirtinimo tikslu, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės nurodo jos pavadinimą, kodą, buveinę ir vadovo ar įgalioto asmens vardą pavardę bei pateikia skenuotą registracijos pažymėjimo kopiją ir įgaliojimą bei patvirtinimą, kad susipažino su šio skelbimo 10 punktu.
 2. Su viešosios įstaigos veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniu galima susipažinti kreipiantis į viešosios įstaigos generalinę direktorę – Redą Sutkuvienę, tel.: +370 687 53720 arba el. p. info@manoguru.lt
 3. Nebus sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną.