Skelbiamas 2021 metų Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris skelbia 2021 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis, konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų tikslas – ugdyti visuomenės ekologinę savimonę ir gamtamokslinę kompetenciją, tobulinti aplinkosauginę komunikaciją, plėtoti visuomenės informavimą ir švietimą apie gamtą tausojantį gyvenimo būdą, skatinti vilniečius pažinti ir saugoti gamtinę aplinką, Vilniaus miesto kraštovaizdį.

Visuomenės aplinkosauginio švietimo veiklų vykdytojus prašome atidžiai susipažinti su Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais, prioritetinėmis kryptimis, lėšų naudojimo rekomendacijomis, tinkamai parengti ir laiku teikti visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų paraiškas, rekomenduojame konsultuotis dėl paraiškų teikimo su Aplinkos apsaugos poskyrio specialistais.

Šiais metai vis dar  neišspręstos pasaulinės pandemijos problemos. Todėl rengiant paraiškas prašome pagrindinį dėmesį skirti veikloms, nereikalaujančioms žmonių susibūrimo (filmukai, metodinės ar mokomosios aplinkosauginės priemonės, vaizdo konferencijos ar seminarai, konkursai, žaliųjų edukacinių erdvių, medelių sodinimas ir priežiūra, daržų kūrimas ir naudojimas edukacijai, talkos ir pan.). Veiklos turi būti aiškiai įvardintos, numatytos datos, vietos, vykdytojai, laukiami rezultatai ir jų nauda, išliekamoji vertė.

Paraiškos originalas siunčiamas elektroniniu paštu į savivaldybę savivaldybe@vilnius.lt iki 2021 metų gegužės 4 d., adresuojant Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyriui, būtinai užrašius: KONKURSUI ,,2021 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursas“Paraiškos registracijai būtina nurodyti siuntėjo įstaigą ir jos adresą. Esant sėkmingai registracijai gausite patvirtinimą.

Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 30-344/21 patvirtintais Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais. Visuomenės aplinkosauginio švietimo nuostatus ir jų priedus galima rasti internete: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/patvirtinti-visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-projektu-remimo-nuostatai-2/. (Visuomenės aplinkosauginio švietimo nuostatai; 1 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto paraiška; 2 priedas. Projektų vertinimo kriterijai ir t.t.).

PARAIŠKA: 1priedas

VERTINIMO KRITERIJAI: 2-pr-vertinimo-kriterijai2021

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų atrankos komisijos nariai, vertindami paraiškas, iškilus neaiškumams, gali kreiptis į pareiškėją ir išsiaiškinti kilusius klausimus. Vertinimas ir projektų tvirtinimas vyks gegužės mėnesį. Reikalavimus atitinkantys projektai gali būti nefinansuojami esant lėšų, skirtų aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti, stygiui. 2021 metais skirta suma – 70 000 eurų. Atrankos komisija  projektų paraiškų svarstymo metu, atsižvelgdama į paraiškų skaičių ir konkursui skirtą lėšų sumą, turi teisę elektroniniu paštu paraiškos teikėjams siūlyti mažesnę už prašomą lėšų sumą, atsisakyti tam tikrų konkrečių veiklų. Projektas įgyvendinamas sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y. nuo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos. Projekto lėšos neperkeliamos į kitus biudžetinius metus. Ataskaitos pateikiamos iki gruodžio 10 dienos. Atkreipiame pareiškėjų dėmesį, kad projekto vykdymui pareiškėjas turi turėti savo lėšų. Įvykdžius projektą ir pateikus ataskaitas išleistos lėšos (pagal sutartyje numatytą sąmatą) bus pervestos projekto vykdytojui.

Atrankos komisijai sudarius ir Administracijos direktoriui patvirtinus projektų sąrašą vyks sutarčių sudarymas. Sutartys pasirašomos elektroniniais kvalifikuotais parašais.

Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų prioritetinės kryptys internete:  https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/vilniaus-miesto-savivaldybes-visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-2021-metu-projektu-prioritetines-temos/. Apie nurodytas kryptis išsamiau informuos Aplinkos apsaugos poskyrio specialistai. Apie informacinius seminarus bus pranešta internete vilnius.lt skyriuje Aplinkosauginio švietimo rėmimo programa.

Aplinkos ministerija yra parengusi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas, kuriose apibūdinamos galimos programos priemonės.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

  1. visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (pvz., spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.);
  2. visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos tema. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;
  3. aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;
  4. aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas;
  5. knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;
  6. filmų ir (ar) reklaminių filmukų kūrimas;
  7. tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosauginė veikla, aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas, ekskursijų organizavimas (transporto, lankytinų vietų ir objektų lankymo išlaidos);
  8. išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas.

(https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/finansines-programos/savivaldybiu-aplinkos-apsaugos-remimo-specialioji-programa-saarsp )

Detalesnė informacija ir konsultacijos teikiama: telefonu 8 618 63048 (Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė, gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė), informacinių seminarų metu, el. paštu: ekokonkursai@gmail.com.

Kviečiame aktyviai įsijungti į aplinkosauginio švietimo veiklas, sudarant veiklų sąrašą atsižvelgti į numatomas prioritetines kryptis, o jas vykdant sutelkti vilniečius turiningam bendradarbiavimui puoselėjant aplinką, miestiečių gamtamokslinės kompetencijos tobulinimui ir jų ekologinės savimonės ugdymui siekiant darnios Vilniaus plėtros.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris