2016 metų visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų Vilniaus mieste prioritetinės kryptys

Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų tikslas – ugdyti visuomenės gamtamokslinę kompetenciją, ekologinį sąmoningumą, emocinį ir vertybinį santykį su gamta, formuoti aplinkai draugišką gyvenimo būdą siekiant darnaus miesto vystymosi.

Uždaviniai:

 • skatinti vilniečius pažinti aplinką, miesto viešąsias erdves ir suprasti jose vykstančius procesus, domėtis aplinka, jos būkle, apsaugos problemomis;
 • suteikti asmeniui ekologijos bei aplinkosaugos žinių ir įgūdžių, padėti ugdytis gebėjimus bei vertybines nuostatas ir motyvaciją demokratiškai ir atsakingai veikti, prisidėti prie darnaus vystymosi siekių įgyvendinimo;
 • formuoti gyventojų aplinkosauginio, aplinkai draugiško elgesio motyvus ir aplinkai palankaus elgesio įgūdžius praktinėje veikloje;
 • ugdyti nevartotojišką požiūrį į gamtą, formuoti aplinkosauginę moralę kaip neatsiejamą asmenybės dalį;
 • plėtoti aplinkosauginę komunikaciją, gilinti gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą;
 • mokytis (žinių taikymas) realiose situacijose pažinti aplinkos apsaugos problemas ir jas spręsti;
 • dalyvauti bendruomenės gyvenime ir prisidėti prie jos tobulinimo ir pažangos.

Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų Vilniaus mieste prioritetinės kryptys

 1. Visuomenės informavimas apie aplinką. Padidinti miesto gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką. Vilniaus mikrorajonų gyventojus skatinti pažinti savo mikrorajoną, miestą. Seminarai, konferencijos, talkos, metodiniai informaciniai leidiniai. Leidinių ciklas „Ką turėtų žinoti …………… (vilnietis, verslininkas, vairuotojas, turistas, želdynų specialistas ir pan.) apie aplinkos apsaugą, jo reikalavimus Vilniaus mieste“.
 2. Vilniaus miesto viešosios gamtinės erdvės – edukacinė aplinka gyventojų ekologinės savimonės ugdymui. Veiklomis siekiama padėti gyventojams pažinti, pamilti ir saugoti savo gyvenamąją aplinką, jos biologinę įvairovę bei kraštovaizdžio savitumą, atskleisti žaliojo miesto grožį:
 • Vilniaus miesto žaliosios erdvės (parkai ir skverai, miškai ir vandens telkiniai bei jų pakrantės) – asmens gamtamokslinės kompetencijos ugdymui. Biologinės įvairovės pažinimas, tyrimai – „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“.
 • Neries krantinė: upės ir jos krantų gamtinė aplinka, jos pažinimas, puoselėjimas, pritaikymas edukacijai. Neries vaidmuo miesto gyvenime.
 • Vilniaus miesto medžių įvairovė ir būklė: „Vilniaus medis – 2016“ rinkimai. Medžių puošimo šventė. Konferencija.
 • Švietimo įstaigų aplinka – aplinkosauginio ir ekologinio švietimo erdvė.
 • Ekologiniai pažintiniai, mokomieji gamtos takai mieste.
 • Konkursas „Gėlės – Žemės šypsena“, organizacijų, bendrijų aplinkoje sukurtų gėlynų konkursas (mano įstaigos gėlynas spalvingiausias!)
 • Gražiausiai tvarkomų miesto erdvių (daugiabučių namų, organizacijų teritorijų ir pan.) konkursas.
 • „Vilniaus miesto nuostabiausia ir vertingiausia gamtinė aplinka“ – nuotraukų konkursas „Aš tikrai myliu Vilnių!
 • Seminarai, pamokos gamtoje, talkos, akcijos, parodos, aplinkos pažinimo, stebėjimo ir vertinimo konkursai, straipsniai internete ir spaudoje, TV laidos, metodinės medžiagos rengimas, leidyba.

3. Miesto aplinkos kokybė – gyventojų gerovės pagrindas. Oro, vandens, kraštovaizdžio būklė, jos gerinimas. Vandens šventė. Europos judumo savaitė. Atliekų tvarkymo aktualijos. Antrasis daiktų gyvenimas. Europos atliekų mažinimo savaitės renginiai. Darnus vartojimas. Seminarai, konferencijos, talkos, kūrybinės dirbtuvės, akcijos.

4. Bendruomenių aplinkosauginio sąmoningumo, gamtamokslinės kompetencijos ugdymas. Jaukios ir gražios aplinkos kūrimas, apsauga (keitimasis dekoratyviniais augalais, bendruomenės daržų kūrimas, talkos, akcijos, diskusijos, savo gyvenamosios aplinkos pažinimas, seminarai, bendruomenės medžio rinkimai, konkursas „Atradimai mano gyvenamojoje aplinkoje“ ir pan.).

5. Vaikų ekologinės savimonės ugdymas miesto lopšeliuose-darželiuose. Konkursas „Mūsų geri darbai aplinkai“, seminarai pedagogams ir jų ugdytiniams „Ugdymo įstaigos aplinka – edukacinė erdvė“, „Nuostabus augalų pasaulis“, „Mano gyvenamosios aplinkos paukščiai – kaip jais rūpintis“, mokslinė-praktinė konferencija „Metodinių priemonių kūrimas ir jų panaudojimas veiklose“. Metodinių leidinių leidyba.

6. Ekologinio sąmoningumo ugdymas mokyklose. Mokinių aplinkosauginių projektinių darbų konkursas-konferencija. Tikslas – paskatinti moksleivius domėtis savo gyvenamąja aplinka, gyvenimo būdu, pradėti ekologiškiau tvarkytis namuose, į šią veiklą įtraukti ir tėvus. Žaliosios pamokos miesto gamtinėje aplinkoje. Metodinių leidinių leidyba.

7. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas aplinkosaugos, darnaus vystymosi srityje. Gamtotvarkos planų Vilniaus mieste pristatymas visuomenei (gamtotvarkos samprata, principai, planavimo ypatumai, konkrečių situacijų analizė). Seminarai.

8. Gamtos šventės ir jų minėjimas.

 • Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai skirti renginiai vilniečiams.
 • Pasaulinei Žemės dienai skirti renginiai vilniečiams.
 • Pasaulinei vandens dienai skirti renginiai.
 • Pasaulinės natūralios aplinkos dienos minėjimas.
 • Gyvūnų apsaugos dienai skirti renginiai vilniečiams.

Aplinkos ministerija, įvertinusi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2013 m. spalio 1 d., papildė Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas , patikslino ir detaliau apibūdino programos priemones.

1. Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

1.1. visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (pvz., spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.);

1.2. visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos tema. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;

1.3. aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;

1.4. aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas;

1.5. knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;

1.6. filmų ir (ar) reklaminių filmukų kūrimas;

1.7. tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosauginė veikla, aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas;

1.8. išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas.

Aplinkos apsaugos poskyris

Vyriausioji specialistė

Ona Motiejūnaitė, tel. 211 2461; el.paštas Ona.Motiejunaite@vilnius.lt