Aplinkos apsaugos agentūros informacija visuomenei apie UAB „Liepvita“ planuojamos ūkinės veiklos  atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijos paskelbimą

Aplinkos apsaugos agentūros informacija visuomenei apie UAB „Liepvita“ planuojamos ūkinės veiklos (sandėliavimo paskirties pastatų Vilniuje, Plungės g. 4,  statyba ir eksploatacija) atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijos paskelbimą.

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra gavo UAB „Infraplanas“ parengtą UAB „Liepvita“ planuojamos ūkinės veiklos – sandėliavimo paskirties pastatų Plungės g. 4, Vilnius statyba ir eksploatacija, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).

Atrankos informacija paskelbta 2023-03-09 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Vilniaus regionas (10).

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  49 punktu, skelbiame Aplinkos apsaugos agentūros tokią informaciją:

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-03-09;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Liepvita“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatų statyba ir eksploatacija;
  4. PŪV vieta: Plungės g. 4, Vilnius;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje:
    https://drive.google.com/file/d/1Eo_Gs66E4BCw_2qBkddOKOwDUWhTjY08/view
    arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Vilniaus regionas (10);
  1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).