Galutinė atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo „Double Tree by Hilton viešbučio statyba ir eksploatavimas. Energetikos ir technikos muziejaus rekonstrukcija“

  1. PŪV pavadinimas: Double Tree by Hilton viešbučio statyba ir eksploatavimas. Energetikos ir technikos muziejaus rekonstrukcija.
  2. PŪV vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus m., Rinktinės g. 2.
  3. Persvarstoma atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros (Agentūra) 2016-10-14 atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-10327: planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivalomas.
  4. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas (Vilniaus departamentas) 2015-10-27 raštu Nr. 2.10-7942(16.9.7.10.11) kreipėsi į Agentūrą su prašymu persvarstyti atrankos išvadą, motyvuodamas tuo, kad: atrankos išvados informacijoje nurodyta, kad planuojamoje teritorijoje, kur numatomas visuomeninės paskirties pastatas – viešbutis, triukšmas viršija HN 33:2011 reglamentuojamus ribinius dydžius, bet nepateikta informacija apie numatomas kompensacines priemones, kuriomis būtų užtikrinti HN 33:2011 reikalavimai; pateikta prieštaringa informacija dėl atstumų iki gyvenamųjų teritorijų; neįvertintas PŪV ir su ja susijusių transporto srautų triukšmo poveikis artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms, vadovaujantis HN 33:2011 nustatytais ribiniais dydžiais.
  5. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 1) Vilniaus departamentas įvertinęs papildomai pateiktą informaciją 2015-12-05 raštu Nr. 2.10-9414(16.9.7.10.11) pateikė išvadą, kad PAV neprivalomas. Kiti PAV subjektai – Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (2016-11-24 Nr. 3-26-2169(10.1-26)), Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius (2017-01-17 Nr. (9.38.3-V)2V-48), Vilniaus miesto savivaldybės administracija (2017-02-20 Nr. A178-5/17(2.3.1.3-UK2)), pagal kompetenciją pateikė išvadas, kad pritaria dėl neprivalomo PŪV PAV. 2) PŪV yra sąlyginai švari ir reikšmingo poveikio aplinkos komponentams neturės. PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas. 3) PŪV veikla atitinka Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. 4) Teritorijoje yra visi veiklai vykdyti reikalingi centralizuoti tinklai, todėl tarša nuotekomis ir oro teršalais iš stacionarių šaltinių nenumatoma. 5) PŪV sukeliamo triukšmo lygos artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršys leidžiamų ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011. 6) PŪV metu tarša iš mobilių taršos šaltinių aplinkos orui įtakos turės, bet neviršys ribinių verčių nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. 7) Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma.
  6. Priimta galutinė atrankos išvada (2017-02-24 Nr. (28.7)-A4-2004): planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivalomas. Išsamiau su galutine išvada galima susipažinti: http://gamta.lt/files/Galutine_atrankos_isvada_Viesbutis_Hilton_Rinktines%20g_Vilnius.pdf

Aplinkos apsaugos poskyris