Informacija apie antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės statybos ir eksploatacijos Jočionių g. Vilniuje galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Plasteksa“, K. Ulvydo g. 11-102, Vilnius, tel. 8 655 67086.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta – antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės statyba ir eksploatacija Jočionių g. 13, Vilniuje.

Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros 2016-06-10 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-6065 – antrinių žaliavų perdirbimui ir plastikų gaminių gamybos įmonės statybai ir eksploatacijai Jočionių g. 13, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą. Suinteresuotos visuomenės atstovai:

1. Lazdynų bendruomenės savivaldija 2016-07-09 raštu kreipėsi į Agentūrą, jog nepritaria atrankos išvadai ir prašo persvarstyti PAV atrankos išvadą dėl šių priežasčių:
a) pateikti neteisingai oro teršalų sklaidos skaičiavimai įvertinus foninę taršą;
b) pateikti klaidingi triukšmo modeliavimo rezultatai, kadangi neįvertintas suminis poveikis aplinkai;
c) nėra paaiškinta ar buvo įvertintas ir kokiu būdu suminis aplinkos oro taršos šaltinių poveikis, todėl turi būti patikslintos suskaičiuotos kvapo koncentracijos prie sklypo ribų ir gyvenamojoje aplinkoje;
d) PAV atrankoje nenumatyta, kaip bus vykdomas aplinkos monitoringas ir duomenų viešinimas;
e) PAV atrankoje nepilnai pateikta informacija apie kultūros paveldo vertybes;
f) neišanalizuotas galimas neigiamas poveikis materialinėms vertybėms;
g) neišnagrinėtos ir neįvertintos PŪV vietos alternatyvos;

2. Lietuvos žaliųjų judėjimas/Lietuvos žemės draugai 2016-06-28 raštu Nr. 2016/AA-15 kreipėsi į Agentūrą prašydami PAV atrankos išvadą persvarstyti dėl:
a) vienoje vietoje koncentruojama itin tarši pramonė ir nesvarstomos vietos alternatyvos;
b) neaišku kaip vyks atliekų rūšiavimas ir ar tarp atrinktų atliekų nepateks atliekos, kurios neatitiks nustatytų technologinių procesų normatyvų;
c) trūksta informacijos kokie oro taršos kiekiai susidarys. įvertinant visą veiksiančią pramonę;
d) neaišku kaip bus sukontroliuoti kvapai pačios Įmonės viduje ir kaip jie įtakos įmonėje dirbančiųjų sveikatą;
e) nėra numatyta kaip bus sureguliuoti transporto srautai derinant su kitų įmonių transportų srautais;
f) nepateikiama informacija apie tai, kaip bus sekama Vilniaus aplinkinių rajonų gyventojų sveikata ir kaip jie galės įrodyti, kad jų sveikata pablogėjo ir išsireikalauti atitinkamos kompensacijos;

3. LR Seimo narys L. Balsys 2016-06-22 raštu Nr. SN-S-39 kreipėsi į Agentūrą, jog remiantis Vilniaus miesto Lazdynų, Pilaitės ir kitų rajonų bendruomenių kreipimusi į jį būtų persvarstyta atrankos išvada.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

1. PAV subjektai – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (2016-09-02 raštas Nr. 2.10-5615(16.9.7.10.11), Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (2016-07-27 raštas Nr. 3-26-1335(10.1-26)), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius (2016-08-05 raštas Nr. (1.29.-v)2v-1256) pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo.

2. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. Įvertinus PŪV ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natūra 2000“ teritorijoms nenumatomas.

3. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojantis atmosferos užterštumo skaičiavimo programų AERMOD View parodė, kad išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršys nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ribinių verčių.

4. Atlikti triukšmo lygio sklaidos skaičiavimai parodė, kad PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus, atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus dydžius. Laikinai atliekas transportuojant Dubliškių, Paneriškių. Jočionių ir Titnago gatvėmis, gyvenamosios aplinkos apsaugai nuo padidinto triukšmo planuojama įrengti prieštriukšmines sienutes.

5. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas PŪV metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

6. Atlikus kvapų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad kvapo koncentracija tiek ūkinės veiklos teritorijoje, tiek už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija leistinos ribinės vertės, nustatytos LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

7. Kietųjų dalelių valymui planuojama pastatyti cikloną ir filtrą, kurio išvalymo laipsnis – 95%.

8. Apytakinės sistemos įrengimas plastikų plovimo linijoje (šalto plovimo ir flotacijos voniose), uždaru ciklu vykdomas granulių aušinimas granuliavimo proceso metu ir liejimo proceso metu detalių aušinimui numatoma įrengti apytakinė aušinimo sistema leis sumažinti PŪV naudojamo vandens kiekius.

9. Paviršinės nuotekos nuo automobilių stovėjimo ir atliekų priėmimo aikštelių prieš išleidžiant jas į VE-3 apytakinę paviršinių nuotekų sistemą, bus valomos naujai projektuojamoje paviršinių nuotekų valykloje (sėsdintuve, naftos-purvo gaudyklėje).

10. Liejimo proceso metu detalių aušinimui įrengiama apytakinė sistema be tiesioginio plastikinių gaminių sąlyčio su vandeniu, šalto plovimo ir flotacinėje voniose susidarančių gamybinių nuotekų valymas filtrų pagalba ir grąžinamas į plovimo vonias ir uždaru ciklu vykdomas granulių aušinimas granuliavimo proceso metu sumažins PŪV metu į UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų tinklus išleidžiamų gamybinių nuotekų kiekį.

Priimta galutinė atrankos išvada. 2016-09-12 raštas Nr. (28.7)-A4-9166 – antrinių žaliavų perdirbimui ir plastikų gaminių gamybos įmonės statybai ir eksploatacijai Jočionių g. 13, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.