Informacija apie Areštinės statybos Birželio 23-osios g. 16 Vilniuje galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.). UAB ,,PPP projektas“, Ąžuolyno g.7, 07196 Vilnius, tel. +370 ( 5) 2786170, el.p.:info@mgvalda.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas Areštinės statyba.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė). Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Birželio 23-osios g. 16 (žemės sklypo kad. Nr. 0101/0055:223).

4. Persvarstoma atsakingos institucijos (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra ar regiono aplinkos apsaugos departamentas) priimta atrankos išvada (data, rašto Nr.), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai. Aplinkos apsaugos agentūros 2016-10-27 atrankos išvada Nr. (28.7) – A4-10794: planuojamai ūkinei veiklai – Areštinės statybai, Birželio 23-osios g.16, Viliuje, poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą . Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (toliau – Vilniaus departamentas) 2016-11-09 raštu Nr.2.10-8555(16.9.7.10.11) paprašė persvarstyti atrankos išvadą, nes:

1) nepateikta pagrįsta informacija apie PŪV ir su ja susijusių transporto keliamą triukšmą artimiausioje gyvenamoje (Smolensko g. 23, Vilnius) ir visuomeninėje aplinkoje negalima įvertinti atitikties Lietuvos higienos normos HN33:2011“Trikšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintios LR Sveikatos apsaugos ministro 2011m.birželio 13d. įsakymu Nr.V-604“Dėl Lietuvos higienos normos HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtino“ reikalavimams; 2) nepateikta pagrįsta informacija apie išlaikomus reglamentuojamus atstumus nuo projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės iki statomų daugiabučių gyvenamų namų (Smolensko g.23, Vilnius).

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

6.1 PAV subjektai – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (2017-01-03 raštas Nr. 2.10-25(16.8.6.10.11), Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (2016-12-21, raštas Nr. 3-26-2420(10.1-26)) pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo.

6.2. Įvertinus PŪV vietą ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas.

6.3. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas atitinka PŪV.

6.4. Teritorijoje yra visa veiklia vykdyti reikalinga inžinerinė infrastruktūra: šilumos tiekimo, elektros tiekimo, vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklai, todėl tarša nuotekomis ir oro teršalais iš stacionarių šaltinių nenumatoma. Paviršines nuotekas nuo automobilių stovėjimo aikštelės prieš išleidžiant į UAB „Grinda“, eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus, numatoma valyti naftos gaudyklėje.

6.5. Pagal pateiktą informaciją PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus ir atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus dydžius.

6.6. Atrankos informacijoje nurodoma kad PŪV metu teršalų (CO, NOx, KD) koncentracijos nuo mobilių taršos šaltinių aplinkos orui įtakos turės, tačiau neviršys ribinių verčių nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.

6.7. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas veiklos metu susidarysiančias atliekas numatoma perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

6.8. Derlingas dirvožemio sluoksnis bus išsaugotas ir panaudojamas teritorijos gerbūviui.

7. Priimta galutinė atrankos išvada (data, rašto Nr.).“Aplinkos apsaugos agentūros 2017-01-11 galutinė atrankos išvada Nr.(28.7)-A4-349: planuojamai ūkinei veiklai – Areštinės satybai, Birželio 23-osios g.16, Vilnius, poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas.

Aplinkos apsaugos poskyris