Informacija apie aukštos pridėtinės vertės gaminių gamybos Liepkalnio g. 134A, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo galutinę atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Teltonika“, adresas: Saltoniškių g. 10c, LT-08105, Vilnius, tel. (8 5) 212 7472, el. p. info@teltonika.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Aukštos pridėtinės vertės gaminių gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Liepkalnio g. 134A, Vilnius, LT-02121, Vilniaus m. sav.

Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-09-01 raštu Nr.(28.7)-A4-9003 Aplinkos apsaugos agentūra (Agentūra) priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai (PŪV) poveikio aplinkai vertinimas (PAV) neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras kreipėsi į Agentūra prašydamas persvarstyti PAV atrankos išvadą, kadangi pateikta klaidinga informacija apie atstumus nuo PŪV teritorijos iki artimiausių gyvenamųjų namų; nepateikta informacija apie numatomus naudoti oro valymo filtrus; nepateikta informacija apie PŪV numatomą nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (SAZ); nepateikta informacija apie numatomus PŪV skleidžiamo triukšmo dydžius.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: PŪV technologinių procesų metu kvapų ir oro teršalų išmetimo į aplinką nebus, kadangi visur kur galimi teršalų išsiskyrimai, numatomi vietiniai oro nusiurbimai, garų nutraukimo spintos, sugaunant teršalus į filtrus. Siekiant nustatyti SAZ bus atliekamas PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Apskaičiuoti PŪV triukšmo rodikliai ties sklypo ribomis neviršija Lietuvos higienos nustatytų normų. PŪV neprieštarauja Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniams.

Priimta galutinė atrankos išvada: 2017-12-07 raštu Nr. (28.7)-A4-12672 Agentūra priėmė galutinę atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada galima susipažinti internete:
http://gamta.lt/files/SKM_4050170901133900-11504574408810.pdf

Su Poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija galima susipažinti internete:
http://gamta.lt/files/PAV%20atranka%2020170725.pdf