Informacija apie durpių naudojimo kurui biokuro katilinėje Paneriškių g. 17, Vilniuje galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Informacija apie durpių naudojimo kurui biokuro katilinėje Paneriškių g. 17, Vilniuje galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB „Technology projects“, Paneriškių g. 17, Vilnius, tel. 8 5 2720710.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta. Durpių naudojimas kurui biokuro katilinėje Paneriškių g.17, Vilnius.

Persvarstyta Aplinkos apsaugos agentūros 2016-02-08 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-1239: Durpių naudojimo kurui biokuro katilinėje Paneriškių g. 17, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą. Vilniaus visuomenės sveikatos centro prašymas 2016-02-22 raštu Nr. 12(12.37)-2-2200 persvarstyti atrankos išvadą, kadangi nepateikta pagrįsta informacija apie prieštriukšmines priemones, skirtas su PŪV susijusio transporto keliamo triukšmo sumažinimui iki Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamų dydžių.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą. 1. PAV subjektai – Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (2016-05-04 raštas Nr.2.10-1305(16.9.7.10.11) ir Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (2016-03-30 raštas Nr. 3-26-563(10.1-26), pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 2. PŪV numatoma jau veikiančioje katilinėje, esamas technologinis procesas ir naudojama įranga nesikeis. Durpes numatoma sandėliuoti esamoje biokuro aikštelėje. PŪV metu bendro kuro suvartojimas, vandens kiekis, susidarančių buitinių ir gamybinių nuotekų kiekiai ir užterštumo rodikliai bei stacionarių oro taršos šaltinių skaičius išliks tokie patys. 3. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. Įvertinus PŪV ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natūra 2000“ teritorijoms nenumatomas. 4. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojantis atmosferos užterštumo skaičiavimo programą AERMOOD View parodė, kad išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršys nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio II d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ribinių verčių. 5. Dūmų išvalymui nuo kietųjų dalelių įrengtas elektrostatinis filtras, kurio išvalymo laipsnis 95 – 97%. Kuro degimo metu generuojamos šilumos efektyvesniam panaudojimui įrengti kondensaciniai ekonomaizeriai. 6. Atlikti triukšmo lygio sklaidos skaičiavimai parodė, kad PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus, atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus dydžius. Laikinai kurą ir pelenus transportuojant Dubliškių, Paneriškių, Jočionių ir Titnago gatvėmis, gyvenamosios aplinkos apsaugai nuo padidinto triukšmo planuojama įrengti prieštriukšmines sienutes. 7. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas PŪV metu susidarysiančias atliekas numatoma perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

Priimta galutinė atrankos išvada. 2016-05-17 raštas Nr. (28.7)-A4-5152 – durpių naudojimo kurui biokuro katilinėje Paneriškių g. 17, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Aplinkos apsaugos poskyris