Informacija apie galutinę atrankos išvadą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo Minsko pl. 33C Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „VENUMIS“; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minsko pl. 33C, tel.: +37052152383.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minsko pl. 33C.

4. Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros 2016-05-05 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-4703 dėl poveikio aplinkai vertinimo.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: 5.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centras 2016-05-17 raštu Nr. 2.10-1822 (16.9.7.10.11) kreipėsi į Agentūrą dėl prašymo persvarstyti atrankos išvadą įvertinus tai, kad pateikta nepagrįsta informacija apie planuojamos ūkinės veiklos ir su ja susijusių transporto srautų keliamos oro taršos atitiktį ribinių aplinkos oro užterštumo verčių; apie transporto srautų keliamo triukšmo poveikį artimiausiai gyvenamajai ir visuomenės teritorijai; nepateikta informacija apie planuojamai ūkinei veiklai numatomą nustatyti sanitarinės apsaugos zoną. 5.2. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2016-05-20 raštu Nr. 3-26-884(10.1-26) kreipėsi į Agentūrą dėl prašymo persvarstyti atrankos išvadą įvertinus tai, kad pastatui, kuriame bus laikomos ir sandėliuojamos degios medžiagos, nenurodyta kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų; ar pastate yra vidaus gesinimo ir dūmų šalinimo priemonės bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Taip pat nenurodyta, išorės gaisrų gesinimo šaltiniai.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 6.1. PAV subjektas – Nacionalinio visuomenės sveikatos centras pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 6.2. Vilniaus savivaldybės administracija pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 6.3. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo.

7. Priimta galutinė atrankos išvada: Planuojamai ūkinei veiklai – UAB „VENUMIS“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Aplinkos apsaugos poskyris