Informacija apie planuojamo naudoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Račkūnų smėlio ir žvyro telkinio galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Vakarų skalda“, Šilutės pl. 25, Klaipėda, LT-95107, įmonės kodas 303312047, tel. (8-46) 341 915, faks. (8-46) 341 916, elektroninis paštas: info@nts.lt. Adresas korespondencijai: Taikos pr. 4A-43, Klaipėda, LT-91229.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Račkūnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus miesto savivaldybė, Panerių seniūnija, Račkūnų kaimas.

4. Persvarstoma atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2016-09-30 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-9856, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5 Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas 2016-10-14 d. raštu Nr. 2.10-7389(16.9.7.10.11) su motyvais kreipėsi j Aplinkos apsaugos agentūrą dėl PAV atrankos išvados persvarstymo.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 1. PAV subjektai, Nacionalinio Visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2016-12-28, raštu Nr. 2.10-10176(16.9.7.10.11) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2016-12-30, raštu Nr. A178-12/16 (2.3.1.3-UK2) pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 2. PŪV reikšmingo neigiamo poveikio gamtinei aplinkai (kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms ir kt.) neturės. Planuojamas naudoti plotas nepatenka i saugomas teritorijas. Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis nagrinėjamame plote ir jo apylinkėse nėra fiksuota jokių saugomų rūšių buvimo faktų. 3. Pagal pateiktą informaciją, įgyvendinus numatytas kompensacines priemones PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai nebus viršijami. 4. Oro taršai kietosiomis dalelėmis, išmetamosiomis dujomis iš mobilių taršos šaltinių bei triukšmo taršos mažinimui numatomos priemonės: saugių mechanizmų naudojimas, produkcijos vežimo metu automobilių kėbulus dengiančių tentų naudojimas, sausuoju metų laiku karjero vidaus ir produkcijos išvežimo kelių laistymas, dirvožemio pylimo iki 3 m aukščio sustūmimas, triukšmo mažinimo sienelės pastatymas. Prie artimiausios gyvenamosios sodybos akustinė sienelė neplanuojama, paliekama 36 m nedarbo zona. 5. Neigiamas poveikis kraštovaizdžiui bus tik karjero kasybos metu. Baigus darbus PŪV teritorija bus tinkamai rekultivuota į vandens telkinį ir mišką, taip bus sukurta rekreacinė aplinka. 6. Derlingas dirvožemio sluoksnis bus išsaugotas ir panaudojamas teritorijos tvarkymui. 7. Eksploatuojant telkinį gamybinių atliekų nesusidarys. 8. PŪV vieta atitinka Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius – numatomos žemės ūkio ir kitos paskirties neužstatomos teritorijos.

7. Priimta galutinė atrankos išvada atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2017-01-05 d. Nr. (28.7)-A4-200, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Aplinkos apsaugos poskyris